Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka rosyjskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJR-56 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka rosyjskiego
Jednostka: Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
Grupy: filologia rosyjsko-angielska, studia stacjonarne licencjackie, semestr 5
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla etapu r3-DL-RosUkr w sem. zimowym
Przedmioty dla programu DLx-LSROS3X
Przedmioty dla programu DLx-RosX
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 LUB 3.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia rosyjska

filologia rosyjska z filologią angielską

filologia rosyjska z filologią ukraińską

filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

doskonalenie sprawności rozumienia ze słuchu w języku rosyjskim jako obcym: rozumienie różnorodnych tekstów autentycznych (wywiadów, audycji radiowych i telewizyjnych, programów naukowych, dyskusji, przemówień, wykładów)

doskonalenie sprawności rozumienia ze słuchu w języku rosyjskim jako obcym: rozumienie wypowiedzi ustnej jako całości oraz umiejętność wychwycenia konkretnych informacji potrzebnych do sformułowania wniosków

rozwijanie umiejętności posługiwania się płynnie złożonymi konstrukcjami i szerokim zakresem słownictwa, umożliwiającymi swobodną i efektywną komunikację w mowie i piśmie

doskonalenie umiejętności wyrażania opinii oraz uczestnictwo w dyskusji z uwzględnieniem odpowiedniego stylu wypowiedzi

kształtowanie umiejętności tworzenia długich, płynnych, logicznych, bogatych i spójnych pod względem treści wypowiedzi ustnych oraz pisemnych (wypracowanie), z wykorzystaniem zasad leksykalno-gramatycznych, interpunkcyjnych, ortograficznych i stylistycznych, a także z uwzględnieniem specyfiki dyskursu (naukowy, funkcjonalny)

doskonalenie sprawności czytania ze zrozumieniem różnego typu tekstów pisanych zawierających złożone struktury gramatyczno-leksykalne; doskonalenie techniki i poprawności czytania

doskonalenie umiejętności komunikowania się w parach i grupie; doskonalenie kompetencji międzykulturowej

doskonalenie umiejętności komunikacji i pracy w grupie oraz odpowiedniego stosunku do zajęć


Stylistyka tekstu naukowego na bazie języka pisanego

Wiedza o leksykograficznych, gramatycznych, syntaktycznych i stylistycznych podstawach stylistyki tekstu w tym tekstu naukowego. Wiedza z gramatyki oraz składni języka rosyjskiego według programu nauczania.

Wiedza o systemie metajęzykowym, naukowej frazeologii; wiedza o kompresji tekstu, wiedza o podstawach kompozycji i konstruowania tekstu naukowego.

Przyswojenie umiejętności analizy tekstów badawczych, przyswojenia materiału analitycznego, interpretacji materiału. Zastosowanie metod analitycznych w zakresie konstruowania własnego tekstu

Wyrobienie umiejętności konspektowania, cytowania, referowania oraz redagowania tekstów naukowych.

Wyrobienie umiejętności transformacji tekstu neutralnego w tekst o cechach naukowej stylistyki z zastosowaniem metajęzyka.

Wyrobienie umiejętności konstruowania tekstu własnego (elementy pracy dyplomowej, eseje, wypracowania).

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Sprawności językowe i komunikacyjne w zakresie materiału leksykalnego, gramatycznego, fonetycznego i ortograficznego nabyte podczas nauki j. rosyjskiego w trakcie I i II roku studiów I stopnia.

Zaliczenie modułu PNJR z II roku studiów I stopnia.


Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Praca z tekstem

Gra dydaktyczna/symulacyjna

Metoda ćwiczeniowa

Metoda warsztatowa

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Praca w grupach

Pełny opis:

KOMUNIKACJA

Tematy:

Środki łączności. Mass Media (Komputery. Telefony. Internet. Radio. Telewizja. Prasa)

Życie społeczne (Przestępstwa. Zbrodnie. Kary. Terroryzm. Głód. Polityka. Religia. Ubezpieczenie społeczne)

Porozmawiajmy o pieniądzach (Pieniądze. W banku. Bogaci. Nowobogaccy. Klasa średnia. Biedacy. Bezdomni)

Tematy:

Politycy i urzędnicy. Kobiety w polityce.

Aktualne problemy współczesności.

Fakultatywnie: Procesy demograficzne.

Słuchanie: rozwijanie słuchu i pamięci, słuchanie wywiadów, audycji radiowych i telewizyjnych, programów naukowych, dyskusji, przemówień, wykładów, piosenek, talk-show itd.

STYLISTYKA TEKSTU: KONSPEKTOWANIE, CYTOWANIE, REFEROWANIE, REDAGOWANIE

Praca z tekstem obcym:

1. jak wyróżnić słowa kluczowe,

2. jak napisać konspekt, adnotację i referat,

3. jak ułożyć plan twórczy (do pracy pisemnej),

4. jak stosować cytaty.

5. jak analizować treść tekstu pod względem stylistyki tekstu

6. jak odróżniać i stosować styl naukowy

Konstruowanie tekstu:

1. jak stosować materiał leksykalny, gramatyczny, syntaktyczny w stylu naukowym,

2. jak stworzyć tekst własny na podstawie planu,

3. jak wyjaśniać terminy, określać pojęcia,

4. jak transformować tekst neutralny w tekst naukowy,

5. jak podzielić tekst na rozdziały, paragrafy, akapity,

6. jak zachować spójność tekstu, kompozycji i struktury.

Redagowanie tekstu:

1. jak redagować tekst własny na podstawie wiedzy o kompresji tekstu:

1.2. - używanie odpowiednich form gramatycznych,

1.3. - leksykalna zbyteczność, niewystarczalność, łączliwość,

1.4. - frazeologia, eufemizmy i metafory naukowe,

2. jak redagować tekst własny na podstawie wiedzy o stylistyce tekstu:

2.2. - zachowanie spójności, całósci tekstu,

2.3. - zachowanie logicznej struktury tekstu,

2.4. – stosowanie wiedzy o stylu naukowym.

LEKSYKA

Tematy:

Architektura rosyjska (Legendy o soborze Wasyla Błogosławionego. Specyfika wnętrza cerkwi. Pałac Zimowy w Petersburgu. Bajeczne fontanny Peterhofu. „Jeździec miedziany” Puszkina i Falconeta. Podania o moskiewskim metrze).

Zagadki prawosławnych ikon (Tajny malarstwa ikonowego. Cudowne ikony. Kazańska Ikona Matki Bożej oraz Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. „Trójca Święta” A. Rublowa)

Rosyjski świat na płótnach rosyjskich malarzy (Sceny z życia na płótnach P. Fiedotowa. Tragizm obrazów W. Pierowa. Morze w twórczości I. Ajwazowskiego.

Rosyjscy mistrzowie pejzażu (I. Lewitan, I. Szyszkin). Wydarzenia historyczne oczami W. Surikowa. Tajemnice obrazów I. Riepina. Demony M. Brubla. Rosyjska grupa artystyczna „Towarzystwo Objazdowych Wystaw Artystycznych”).

Najsławniejsze muzea w Rosji – Galeria Tretiakowska (Moskwa).

Muzeum Rosyjskie (Petersburg).

Rosyjska muzyka poważna (Opera M. Glinki „Iwan Susanin”. Nowatorskie osiągnięcia „Potężnej Gromadki”. Balet „Jezioro łabędzie” oraz opera „Eugeniusz Oniegin” P. Czajkowskiego. Obrazy malowane dźwiękiem. Utwory muzyczne N. Rimskiego-Korsakowa. Borodin – chemik wśród muzyków. „Leningradzka” symfonia D. Szostakowicza).

Kilka słów o teatrze (Teatr Bolszoj i Teatr Maryjski – odwieczni rywale).

Czytanie: czytanie tekstów ze zrozumieniem, dialogów, monologów zróżnicowanych pod względem stylu, typu i gatunku. Czytanie tekstów z wykorzystaniem techniki „brzęczącego czytania”.

INTERPUNKCJA

Przecinek

1. Przecinek w zdaniach ze spójnikami podwójnymi (если... то, хотя... но, так как... то, едва... как, лишь только... как).

2. Przecinek w zdaniach z przydawkami przymiotnymi.

3. Przecinek w zdaniach okolicznikowych.

4. Przecinek w wyrażeniach porównawczych.

5. Przecinek przy dopowiedzeniach.

6. Przecinek przy wyrazach i zdaniach wtrąconych.

7. Przecinek a wyrazy, którymi zwracamy się do kogoś.

8. Przecinek między zdaniami współrzędnymi połączonymi wyrazami и притом, причём, то есть, а именно.

9. Przecinek w zdaniu złożonym podrzędnie.

Powtórzenie: Przecinek między jednorodnymi częściami zdania.

Średnik

1. Średnik w rozbudowanych wypowiedzeniach złożonych.

2. Średnik zastosowany do oddzielania pojedynczych zdań.

3. Średnik w zdaniach zawierających rozbudowane wyliczenia.

Dwukropek

1. Dwukropek a wyliczenie szczegółów.

2. Dwukropek i podmiot szeregowy.

3. Dwukropek i zdania, przynoszące wyjaśnienie lub uzasadnienie zdania poprzedzającego.

4. Dwukropek używany do przytoczenia czyichś lub własnych słów.

Myślnik

1. Pojedyncze użycie myślnika.

2. Podwójne użycie myślnika.

Nawias

1. Nawias obok innego znaku interpunkcyjnego.

2. Nawias okrągły zamykający po liczbach i literach będących składnikami wyliczenia.

3. Nawiasy i wtrącone przykłady i objaśnienia.

4. Nawiasy i wypowiedzi uzupełniające lub objaśniające tekst główny.

Cytowanie

1. Oznaczanie cytatów.

Literatura:

1. Gołubiewa A., Węcławiak P. M., Czeczuga W. J., Słownictwo rosyjskie w ćwiczeniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.

2. Рогозная Н. Н., Читаем тексты по специальности. Лингвистика, Санкт-Петербург 2010.

3. Родимкина А., Райли З., Ландсман Н., Россия сегодня, Warszawa 2003.

4. Махнач А., Из первых уст. Русский язык для продвинутого уровня, Warszawa 2009.

5. Дерягина С. И., Мартыненко Е. В., Гадалина И. И., В газетах пишут. Учебное пособие для иностранцев, изучающих русский язык, Москва 2001.

6. Москвитина Л. И., В мире новостей, Санкт-Петербург 2009.

7. Kowalska N., Samek D., Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego, Warszawa 2004.

8. Burnewicz Z., Górska L., Nowożenowa Z., Ćwiczenia ze stylistyki i kultury języka rosyjskiego, Gdańsk 2002.

9. Туманова Ю. Л., Бойко В. Г., Упражнения и тексты для обучения профессиональной научной речи, Москва 1997.

10. Афанасьева Н. А., Попова Т. И., Палитра стилей, Санкт-Петербург 2007.

11. Бердичевский А. Л., Соловьёва Н. Н., Русский язык: сферы обучения. Учебное пособие по стилистике для студентов-иностранцев, Москва 2002.

12. Burnewicz Z., Górska Ł., 1996, Materiały do praktycznej nauki języka rosyjskiego. Kultura-Sztuka-Tradycję, Gdańsk.

13. Вартаньянц А. Д., Кашина Н. В., 1989, Мы читаем и говорим о русских художниках, Москва.

14. Ples H., Bruzda G., 2000, Понемногу обо всем. Podręcznik do nauki języka rosyjskiego dla studentów wyższych uczelni, I cz., Kraków.

15. Кудреватых И. П., Калашникова А. Ф., Культура речи, Минск 2004.

16. Сокольчик И. А., Русский язык. Синтаксис и пунктуация в тестах, Минск 2010.

17. Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską?, Kraków 2005.

18. Inne materiały autorskie (podręczniki, czasopisma, artykuły popularno-naukowe).

19. Karolak S., Słownik frazeologiczny rosyjsko-polski, Warszawa 1998, tom I i II.

20. Шелякин М. А., Справочник по русской грамматике, Москва 1993.

21. Розенталь Д. Э., Справочник по русскому языку. Управление в русском языке, Москва 2003.

22. Mirowicz A., Dulewiczowa I., Grek-Pabisowa I., Maryniakowa I., Wielki słownik rosyjsko-polski, Warszawa 1999, tom I i II.

23. Hessen D., Szypuła R., Wielki słownik polsko-rosyjski, Warszawa1998, tom I i II.

24. М. Н. Кожина, О специфике художественной и научной речи.

25. И. Б. Голуб, Стилистика русского языка.

26. И. Б. Голуб, Упражнения по стилистике русского языка, Москва 2001.

27. Д. Э. Розенталь, Секреты стилистики.

28. Голованова Л.З., Пособие по научному стилю речи, Москва 1980.

29. Хавронина С. А., Жидкова Г.Ф., Пособие по развитию навыков научной речи. Для иностранных студентов-филологов, Москва 1985.

30. Хавронина С. А., Крылова О.А., Обучение иностранцев порядку слов в русском языке, Москва 1989.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

ma uporządkowaną wiedzę na temat struktury i funkcji języka rosyjskiego, która jest zorientowana na zastosowanie praktyczne

rozumie teksty autentyczne i wypowiedzi ustne, które potrafi prawidłowo analizować i interpretować

ma opanowaną technikę czytania oraz posiada umiejętność czytania ze zrozumieniem złożonych tekstów pisanych

potrafi skutecznie posługiwać się złożonymi konstrukcjami i szerokim zakresem słownictwa w mowie i piśmie w celu wyrażenia opinii oraz uczestnictwa w dyskusji z uwzględnieniem odpowiedniego stylu wypowiedzi

umie samodzielnie tworzyć długie, logiczne wypowiedzi (zarówno ustne jak i pisemne) z uwzględnieniem specyfiki dyskursu oraz zasad leksykalno-gramatycznych, interpunkcyjnych i stylistycznych

potrafi pracować z tekstem naukowym: samodzielnie wyszukiwać, analizować, interpretować i selekcjonować informację, a także tworzyć teksty własne wykorzystując zdobytą wiedzę

posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych oraz wystąpień ustnych o właściwej strukturze, kompozycji, budowie i argumentacji w języku rosyjskim

STYLISTYKA TEKSTU NAUKOWEGO

Umie stosować reguły gramatyczne oraz składniowe według programu nauczania

Umie konspektować komunikaty, wypowiedzi, cytaty, teksty o różnych treściach, objętości i stylistyce.

Umie wyróżniać słowa kluczowe, wyjaśniać terminy, określać koncepcje, wypisywać cytaty, stosować cytaty w tekście, oraz reguły interpunkcyjne

Umie ułożyć plan twórczy konkretnego tekstu badawczego (artykułu) w trzech formach: w formie pytania, tezy oraz zdania nominatywnego.

Na podstawie stworzonego planu umie konstruować logiczne i spójne pod względem struktury całości wypowiedzi ustne i pisemne, komunikaty, teksty o różnej objętości.

Umie referować teksty naukowe i badawcze.

Umie transformować tekst o neutralnej stylistyce w tekst o konwencji naukowej według wiedzy o kompresji tekstu.

Umie konstruować oraz redagować własny tekst naukowy korzystając z wiedzy o elementach stylistyki tekstu.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowe kryteria:

- obecność na zajęciach,

- aktywny udział i zaangażowanie w trakcie zajęć,

- pozytywne oceny z testów i kolokwiów (student ma prawo do poprawy niedostatecznej oceny z testów)

- zaliczenie kolokwium semestralnego.

- przygotowanie zadań domowych (2 za nieprzygotowanie)

- przygotowanie prezentacji, ocena całego procesu.

Metody oceniania:

• Metody kształtujące:

bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji zadań wykonywanych w trakcie ćwiczeń oraz w domu.

• Metody podsumowujące:

ostateczna, końcowa ocena wykonania zadań polega na przeprowadzeniu kolokwium zaliczeniowego.

Skala ocen:

• bardzo dobry (bdb; 5,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty;

• dobry plus (+db; 4,5): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z pewnymi błędami lub nieścisłościami;

• dobry (db; 4,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych mniej istotnych aspektów;

• dostateczny plus (+dst; 3,5): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów lub z istotnymi nieścisłościami;

• dostateczny (dst; 3,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych ważnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami;

• niedostateczny (ndst; 2,0): brak osiągnięcia przez studenta zakładanych efektów kształcenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksander Gazarian, Olga Makarowska, Krzysztof Tyczko, Anna Żebrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksander Gazarian, Natalia Królikiewicz, Krzysztof Tyczko, Anna Żebrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paulina Bortnowska, Aleksander Gazarian, Natalia Królikiewicz, Irina Lorenc, Roman Szubin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.