Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka rosyjskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJR-16 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka rosyjskiego
Jednostka: Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-FilWS
Przedmioty dla programu DLx-FilWSRA
Przedmioty dla programu DLx-FilWSRL
Przedmioty dla programu DLx-FilWSRU
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 10.00 LUB 7.00 LUB 5.00 LUB 8.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia rosyjska

filologia rosyjska z filologią angielską

filologia rosyjska z filologią ukraińską

filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Kształtowanie umiejętności posługiwania się prostymi strukturami leksykalno-gramatycznymi, umożliwiającymi formułowanie poprawnych wypowiedzi w zakresie tematyki określonej w programie.

Kształtowanie umiejętności odbioru tekstu pisanego i ustnego w zakresie tematycznym określonym w programie.

Kształtowanie umiejętności tworzenia tekstu w postaci krótkiej i dłuższej wypowiedzi ustnej i pisemnej w zakresie tematycznym określonym w programie.

Kształtowanie umiejętności wnioskowania, negocjowania i uzasadniania swoich opinii w monologu, dialogu i polilogu.

Kształtowanie umiejętności reagowania w określonych sytuacjach językowych.

Kształtowanie umiejętności w zakresie różnych form pracy: indywidualnej i grupowej.

Rozwijanie słuchu fonematycznego i pamięci fonetycznej.

Rozwijanie i ćwiczenie techniki pisania.

Opanowanie zasad wymowy, intonacji i akcentuacji.

Opanowanie zasad ortografii.

Opanowanie struktur morfo-syntaktycznych umożliwiających formułowanie prostych wypowiedzi.

Rozwijanie umiejętności komunikacji i pracy w grupie oraz właściwej postawy i odpowiedniego stosunku do zajęć.

Rozwijanie indywidualnych strategii uczenia się, korzystanie z różnych źródeł informacji, w tym również elektronicznych.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Wykorzystanie wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie nauki języka ojczystego i języków obcych

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Prace pisemne, ustne i pisemne ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, zdania do tłumaczenia, gry językowe.

Polilogi, przygotowane i nieprzygotowane wypowiedzi ustne, gry językowe

Prace pisemne, ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, gry językowe.

Dialogi

Słuchanie, mówienie, streszczenie tekstu wysłuchanego w formie ustnej i pisemnej np. na podstawie planu i słów-kluczy.

Streszczenie przeczytanego tekstu w formie ustnej lub pisemnej np. na podstawie planu i słów-kluczy.

Słuchanie i czytanie krótkich tekstów na głos.

Wypowiedzi ustne, czytanie krótkich tekstów na głos.

Pisanie pod dyktando krótkich tekstów w zeszytach i przy tablicy, ćwiczenia pisemne na zajęciach i w domu.

Pełny opis:

Moi bliscy, znajomi, przyjaciele i moja rodzina:

1. sposoby pośredniego i bezpośredniego zapoznania się

2. znajomość z obcokrajowcami (nazwy narodowości)

3. w kręgu rodzinnym (członkowie rodziny, charakter człowieka, czynności życia codziennego, charakterystyka brata lub siostry, sposoby określania wieku człowieka, sposoby wyrażenia czasu, mój plan dnia)

Czas wolny. Zainteresowania, hobby.

formy spędzania czasu wolnego, styl życia

Prace domowe

Podział obowiązków domowych w rodzinie

Nauka, zawód, szkoła, praca:

1. gdzie i dlaczego się uczymy

2. gdzie i jak pracujemy, przyszły zawód, gdzie i jak odpoczywamy

Wybrane zagadnienia dot. człowieka

1. wygląd zewnętrzny, moda, jak ubiera się młodzież.

Podstawowe informacje o Rosji - wybrane informacje o Moskwie i Sankt-Petersburgu, podróżowanie i turystyka

Mieszkanie (miejsce zamieszkania, dom, pokój, akademik):

1. jak my mieszkamy (umeblowanie mieszkania, przeprowadzka, remont)

2. jak spędzamy święta, Nowy Rok (gościnność, przyjęcie gości, dzień urodzin, święta i uroczystości)

3. kuchnia rosyjska

Transport, miasto, hotel:

1. jak korzystać z transportu miejskiego?

2. rodzaje transportu (transport powietrzny, kolejowy, wodny)

3. miasto (zakupy i usługi – rodzaje sklepów, nazwy towarów, sprzedawanie i kupowanie, żywienie – artykuły spożywcze, posiłki, lokale gastronomiczne)

4. pobyt w hotelu, ubezpieczenie

Artykulacja głosek języka rosyjskiego. Podstawowe modele akcentacyjne w poszczególnych częściach mowy:

Akcent stały i ruchomy w rzeczownikach, przymiotnikach, czasownikach i liczebnikach. Podstawowe konstrukcje intonacyjne.

Rzeczownik: deklinacja, rodzaj, liczba, przypadek.

Przymiotnik: odmiana twardotematowa, miękkotematowa, mieszana; rodzaj; związek zgody przymiotnika z rzeczownikiem, stopniowanie.

Czasownik: koniugacja, czasy, tryby, aspekt.

Zaimek: osobowy, dzierżawczy, pytający, wskazujący, odmiana.

Liczebniki główne i porządkowe, odmiana.

Przysłówki miejsca, czasu, ilości, sposobu; stopniowanie.

Przyimki i wyrażenia przyimkowe.

Pisownia i interpunkcja; oznaczanie dźwięków rosyjskich na piśmie, alfabet rosyjski.

Pisownia samogłosek pod akcentem i w pozycji nieakcentowanej, po spółgłoskach twardych i miękkich, po twardym i miękkim znaku.

Pisownia przedrostków, grup spółgłoskowych w rzeczownikach, przymiotnikach i przysłówkach.

Pisownia twardego i miękkiego znaku w różnych częściach mowy.

Literatura:

­A. Pado, Успех cz. 1, 2, Warszawa 2002.

­I. Wierieszczagina, Давайте поговорим, Warszawa 1995.

­Л.В.Миллер, Л.В.Политова, И.Я.Рыбакова, Жили-были... базовый уровень, Санкт-Петербург, 2008.

­О.Н.Короткова, И.В.Одинцова, Загадай желание, Санкт-Петербург, 2006.

­И.В. Одинцова, Что вы сказали, Санкт-Петербург 2007.

­С.Чернышов, Поехали – русский язык для взрослых, Санкт-Петербург 2002.

­D. Dziewanowska, Ćwiczenia z ortografii rosyjskiej, Warszawa 1999.

­D. Dziewanowska, Грамматика без проблем, Warszawa 2005.

­J. Henzel, E.Szędzielorz, Wymowa i intonacja rosyjska, Warszawa 1997.

­Н.Б. Караванова, Слушаем живую русскую речь, Москва 2009.

­В.С. Ермаченкова, Слушать и услышать, Санкт-Петербург 2008.

И.В. Одинцова, Что вы сказали, Санкт-Петербург 2007.

С.Чернышов, Поехали – русский язык для взрослых, Санкт-Петербург 2002.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Zna proste struktury leksykalno-gramatycznymi w zakresie tematów określonych w podstawie programowej.

Tworzy tekst w postaci krótkiej wypowiedzi ustnej poprawnej pod względem fonetycznym, morfosyntaktycznym i leksykalnym, uwzględniającej opisywanie ludzi, miejsc, przedmiotów, czynności, zjawisk itp. W zakresie treści programowych; relacjonowanie wydarzeń; przedstawianie i uzasadnianie własnej opinii.

Tworzy tekst w postaci krótkiej wypowiedzi pisemnej poprawnej pod względem, ortograficznym, morfosyntaktycznym i leksykalnym, uwzględniającej opisywanie ludzi, miejsc, przedmiotów, czynności, zjawisk itp. w zakresie treści programowych; przedstawianie i uzasadnianie własnej opinii.

umie poprawnie napisać list prywatny, zaproszenie, pocztówkę, opowiadanie, streszczenie i inne.

Wykazuje się umiejętnością adekwatnego reagowania językowego w zakresie mówienia (uczestniczenie w prostej rozmowie, uzyskiwanie, udzielenie lub odmowa informacji, wyjaśnień, pozwoleń), potrafi przeprowadzić nieprzygotowane wcześniej dialogi.

Stosuje poprawnie, adekwatne do sytuacji komunikacyjnej środki językowe by wyrazić intencję oraz stany emocjonalne.

rozumie prosty tekst słuchany i potrafi:

1. określić główną myśl i intencję autora

2. wyselekcjonować informacje

3. określić kontekst sytuacyjny

4. streścić tekst wg planu, z użyciem słów-kluczy.

Rozumie tekst czytany i potrafi:

1. określić główną myśl i intencję autora

2. wyselekcjonować informacje

3. określić kontekst sytuacyjny

4. streścić tekst wg planu, z użyciem słów-kluczy.

Opanował prawidłową artykulację głosek języka rosyjskiego. Poprawnie czyta teksty i dialogi na głos, recytuje krótkie teksty.

Potrafi prawidłowo zastosować akcent w poszczególnych częściach mowy w wypowiedziach i czytanych tekstach. Zna i poprawnie stosuje konstrukcje intonacyjne w wypowiedziach ustnych oraz tekstach czytanych.

Rozumie i prawidłowo stosuje wprowadzone zasady gramatyczne, ortograficzne i interpunkcyjne w tekstach pisanych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z komponentów PNJR jest:

1. REGULARNE UCZĘSZCZANIE NA ZAJĘCIA.

W ciągu roku akademickiego student ma prawo opuścić bez usprawiedliwienia dwa zajęcia, pozostałe muszą być usprawiedliwione na najbliższych zajęciach zaświadczeniem lekarskim. Liczba nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nie może przekraczać 1/3 liczby zajęć danego przedmiotu w danym roku akademickim. Opuszczenie większej ilości zajęć jest podstawą do odmowy przez prowadzącego zajęcia zaliczenia przedmiotu.

2. SPEŁNIENIE WYMOGÓW PROGRAMOWYCH.

Na początku roku akademickiego każdy prowadzący komponent PNJR przedstawia w formie ustnej zasady otrzymania zaliczenia, które ściśle określają zakres materiału do opanowania i przygotowania na zajęcia, liczbę testów, prezentacji czy prac pisemnych do zaliczenia. W przypadku nie spełnienia przez studenta któregokolwiek z warunków przedstawionych przez nauczyciela, a skutkujących niedostateczną znajomością przedmiotu, ma on prawo odmówić zaliczenia.

Skala ocen:

• bardzo dobry (bdb; 5,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty;

• dobry plus (+db; 4,5): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z pewnymi błędami lub nieścisłościami;

• dobry (db; 4,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych mniej istotnych aspektów;

• dostateczny plus (+dst; 3,5): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów lub z istotnymi nieścisłościami;

• dostateczny (dst; 3,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych ważnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami;

• niedostateczny (ndst; 2,0): brak osiągnięcia przez studenta zakładanych efektów kształcenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Edyta Fedorushkov, Marina Jakowlewa-Pawlik, Dmitrii Lukianov, Beata Nowicka, Hubert Patrzykąt, Daria Słupianek-Tajnert, Nadzieja Smagina, Justyna Woszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Edyta Fedorushkov, Marina Jakowlewa-Pawlik, Hubert Patrzykąt, Olga Senk-Szelągiewicz, Daria Słupianek-Tajnert, Nadzieja Smagina
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marina Jakowlewa-Pawlik, Hubert Patrzykąt, Olga Senk-Szelągiewicz, Daria Słupianek-Tajnert, Nadzieja Smagina
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.