Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - czytanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJHcz-2LH-26
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - czytanie
Jednostka: Instytut Języków i Literatur Romańskich
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-FilH
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 0.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia hiszpańska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

1. Osiągnięcie stopnia opanowania języka na poziomie B1.

2. Opanowanie umiejętności posługiwania się w mowie słownictwem związanym z życiem codziennym: życie prywatne i zawodowe, przyzwyczajenia, stosunki społeczne, zakupy…

3. Opanowanie w mowie umiejętności w zakresie podstawowych czynności związanych z życiem codziennym: przedstawianie się, pozdrawianie, wyrażanie upodobań i opinii, poprawne porozumiewanie się w restauracji…

4. Nabycie umiejętności skutecznej interakcji słownej z rodzimymi użytkownikami języka w ramach czynności i tematów związanych z życiem codziennym.

5. Opanowanie strategii uczenia się języka hiszpańskiego (nabycie strategii przyswajania zasobów leksykalnych i strategii rozwijania interakcji słownej).

6. Nabycie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem.

7. Wyrobienie u studentów umiejętności argumentacji i dyskusji w języku hiszpańskim.

8. Rozwinięcie umiejętności komunikacji i pracy w grupie.

9. Nabycie umiejętności użycia czasu przyszłego.

10. Nabycie umiejętności użycia trybu warunkowego.

11. Nabycie umiejętności użycia mowy zależnej.

12. Nabycie umiejętności użycia niektórych struktur trybu łączącego.

C13 Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu.

C14 Wyrobienie umiejętności rozumienia ogólnego sensu oraz głównych punktów dialogów i wypowiedzi rodzimych użytkowników języka.

C15 Wyrobienie u studentów umiejętności rozumienia sensu wypowiedzi na znane tematy, typowe dla domu, szkoły, czasu wolnego itd. w różnych warunkach odbioru (np. rozmowa przez telefon, komunikat na dworcu).

C16 Przekazanie wiedzy o podstawowych pojęciach z zakresu ortografii i interpunkcji a także zrozumienie funkcji poszczególnych znaków.

C17 Wyrobienie umiejętności prawidłowego stosowania zasad ortografii i podstaw interpunkcji.

C18 Wyrobienie u studentów umiejętności rozpoznawania typów listów (list prywatny, list formalny) a także umiejętności wskazania ich cech charakterystycznych.

C19 Przekazanie wiedzy o stosowaniu środków językowych adekwatnych do ich funkcji komunikacyjnych (odpowiadając na list, wnosząc reklamacje, prosząc o informację, odpowiadając na prośbę o informację).

C20 Wyrobienie u studentów umiejętności pisania listów, zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi treści.

C21 Lepsze poznanie kultury i spraw życia codziennego krajów języka nauczanego w celu interpretowania opisanych wydarzeń kulturowych w porównaniu z własną kulturą.

C22 Rozwinięcie umiejętności korzystania ze słownika jedno-i dwujęzycznego oraz innych źródeł informacji.


Skrócony opis:

Przedmiot jest częścią złożonego bloku PNJH. Służy wyrobieniu u studentów umiejętności czytania tekstów ze zrozumieniem, rozszerzeniu słownictwa związanego z życiem codziennym oraz swobodnej wypowiedzi ustnej na wybrany temat.

Pełny opis:

Sfera prywatna: doświadczenia osobiste; niedawne wydarzenia; plany na przyszłość; projekty; przepowiednie; przeszłość; biografie; ważne momenty w życiu człowieka.

Sfera życia codziennego: opis zajęć zawodowych (praca: zawody i stanowiska i obowiązki pracownicze); szkoła; uniwersytet.

Strefa rozrywki: uroczystości i święta; restauracje i bary; podróże; klimat; pory roku; turystyka (ciekawe miejsca i zabytki); miejsca rozrywki; wakacje.

Typy dyskursu: rozmowy telefoniczne; zaproszenia; życzenia; spotkania; usprawiedliwienia; wymówki; pozwolenia; przysługi; zakazy; zaprzeczanie; propozycje; akceptacja; odmowa; rozkazy; prośby; zobowiązania; potrzeby.

Głośna lektura krótkich, prostych tekstów literackich, takich jak fragmenty prozy, czy krótkie opowiadania w tematyce związanej z życiem codziennym.

Interpretacja przeczytanych krótkich tekstów literackich takich jak fragmenty prozy czy krótkie opowiadania: językowa i pod względem treści.

Krótka dyskusja dotycząca tematów związanych z czytanymi krótkimi tekstami literackimi takimi jak fragmenty prozy, czy krótkie opowiadania.

Zasady użycia mowy zależnej.

Zasady użycia czasu przyszłego.

Zasady użycia trybu warunkowego.

Zasady użycia zdań czasowych.

Zasady użycia zdań warunkowych.

Zasady użycia form wyrażania życzeń.

Zasady ortografii i interpunkcji.

Zasady redakcji listu prywatnego

Zasady redakcji listu formalnego

Lektura i analiza przykładowych tekstów (listów)

Style języka: formalny i nieformalny

Pisanie listu prywatnego

Pisanie listu formalnego

Literatura:

1. Arnal Carmen, Ruiz de Garibay Araceli, Escribe en español, SGEL, 2005

2. Bados Ciria Concepción, Textos literarios y ejercicios, nivel medio, Grupo Anaya, Madrid 2001

3. Benito Lobo José Antonio, Manual práctico de puntuación/ La puntuación: usos y funciones, Edinumen, 1992

4. Castro, F. Marín, R. Morales S. Rosa, Nuevo Ven 1, Difusión, Madrid, 2003

5. Castro, F. Marín, R. Morales S. Rosa, Nuevo Ven 2, Difusión, Madrid, 2003

6. Castro, Francisca, Aprende gramática y vocabulario 2, SGEL, Madrid, 2005

7. Castro, Francisca, Aprende gramática y vocabulario 3, SGEL, Madrid, 2005

8. Castro, Francisca, Aprende gramática y vocabulario 4, SGEL, Madrid, 2005

9. Castro, Francisca, Uso de la gramática española avanzado, Edelsa, Madrid, 1998

10. Castro, Francisca, Uso de la gramática española elemental, Edelsa, Madrid, 1998

11. Castro, Francisca, Uso de la gramática española intermedio, Edelsa, Madrid, 1998

12. Equipo Prisma, Prisma comienza, nivel A1, Edinumen, Madrid, 2007

13. Equipo Prisma, Prisma continúa, nivel A2, Edinumen, Madrid, 2007

14. Equipo Prisma, Prisma progresa, nivel B1, Edinumen, Madrid, 2003

15. España Margarita, Marc Isabelle, Ortografía esencial, Ediciones SM, 2002

16. Jędrusiak M., Fornelski P., Poradnik ortograficzny dla Polaków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków, 1996

17. Martín Peris, Ernesto, Sans Baulenas, Neus, Gente 1, Difusión, Madrid, 1998

18. Martín Peris, Ernesto, Sans Baulenas, Neus, Gente 2, Difusión, Madrid, 1998

19. Miquel Lourdes y Sans Neus, COMO SUENA 2 ( materiales para la comprensión auditiva) Nivel Intermedio y Avanzado, Difusión, S.L., Madrid, 1991

20. Palomino, María de los Ángeles, Vocabulario en Diálogo, enCLAVE, Madrid, 2006

21. Real Academia Española, Ortografía de la lengua española, Espasa, 1999

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

- wykazuje umiejętność spontanicznego uczestniczenia (bez

uprzedniego przygotowania) w rozmowach na tematy związane z życiem codziennym, formułuje opinie i dość swobodnie wymienia informacje na tematy dotyczące codziennej egzystencji człowieka (na przykład: rodzina, zainteresowania, praca i podróże).

- opisuje własne przeżycia, relacjonuje osobiste wydarzenia, określa swoje nadzieje i ambicje. Umie krótko objaśnić własne plany i poglądy. Sporządza opisy przebiegu akcji w filmach czy książkach i potrafi wyrazić własne wrażenia na ich temat.

- rozumie ogólny sens i główne punkty autentycznego tekstu słuchanego.

- przedstawia ogólne i szczegółowe informacje i intencje zawarte w autentycznym tekście usłyszanym.

- rozumie krótkie, proste teksty literackie, takie jak fragmenty prozy, czy krótkie opowiadania bez znajomości całości słownictwa, potrafi je streścić.

- potrafi zinterpretować przeczytane treści i prostym językiem wyrazić własną, krótką opinię na ich temat.

- wykazuje umiejętność prowadzenia prostej dyskusji z innymi studentami na tematy związane z życiem codziennym, potrafi krótko przedstawiać własne argumenty i kwestionować argumenty innych studentów.

- potrafi pracować w grupie i wypracowywać wspólne stanowisko.

- używa ze względną poprawnością formuł i struktur gramatycznych użytku codziennego związanych z sytuacjami przewidywalnymi.

- wyjaśnia podstawowe terminy związane z zasadami pisowni w j.hiszpańskim; potrafi poprawnie podzielić wyrazy na sylaby w j.hiszpańskim; rozróżnia wyrazy w zależności od sylaby akcentowanej.

stosuje zgodnie z normą zasady ortografii i znaków przestankowych

rozróżnia formalny i nieformalny styl języka

- rozpoznaje i dostosowuje styl do celu wypowiedzi pisemnej

realizuje określoną formę wypowiedzi pisemnej

stosuje środki językowe, uwzględniając temat i formy wypowiedzi pisemnej

- pisze listy prywatne i formalne

- rozwija indywidualne strategie uczenia się

- korzysta ze słownika jedno-i dwujęzycznego oraz innych źródeł informacji

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach;

- aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach;

- prace domowe;

- weryfikacja wiedzy i umiejętności poprzez sprawdziany cząstkowe i podsumowujące;

- egzamin.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Fernandez, Judyta Wachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Judyta Wachowska
Prowadzący grup: Judyta Wachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Judyta Wachowska
Prowadzący grup: Judyta Wachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Xavier Pascual Lopez, Judyta Wachowska
Prowadzący grup: Judyta Wachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)