Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka pisma japońskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-NPJ-16
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauka pisma japońskiego
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 14.00 LUB 5.00 LUB 8.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Japonistyka

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Zapoznanie uczestników zajęć z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi japońskiego systemu pisma, jego historii oraz zasad współczesnej pisowni. Studenci poznają dwa japońskie sylabariusze: hiraganę i katakanę (każdy po 46 znaków), 200 najczęściej używanych znaków ideograficznych – kanji oraz zasady transkrypcji języka japońskiego znakami alfabetu łacińskiego (system Hepburna). Uczestnicy zajęć poznają sposób zapisu znaków, ich odczytania (japońskie - kun’yomi i sino japońskie – on’yomi), ich znaczenia oraz złożenia znakowe, czyli wyrazy, w których dane znaki występują.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Brak

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Praca z tekstem;

Metoda ćwiczeniowa

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 60

Przygotowanie do zajęć 10

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 60

Odrabianie zadań domowych 20


SUMA GODZIN 150

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 5


Pełny opis:

Przykładowe treści dla przedmiotu:

Sposoby zapisu znaków sylabicznych oraz ideograficznych

Odczytania znaków (on’yomi i kun’yomi)

Złożenia i wyrazy, w których dany znak występuje oraz ich znaczenie

Czytanie i tłumaczenie zdań przykładowych do każdego wyrazu

Literatura:

1. Materiały do nauki pisma opracowane przez zespół lektorów Katedry Orientalistyki UAM.

2. Chieko Kano, Basic Kanji Book vol. 1 i vol.2, Bonjinsha, Tokio, 1989.

3. Andrew Nelson, 1962. The Modern Reader`s Japanese-English Character Dictionary, Tuttle Publisher.

4. Mark Spahn, Wolfgang Hadamitzky, 1989. Japanese Character Dictionary, Nichigai Associates.

5. Jack Halpern, 1990. New Japanese-English Character Dictionary, Kenkyusha.

6. Ćwiczenia przygotowane przez prowadzącego, bądź wybrane z różnych podręczników, dostosowane do tematyki zajęć i każdorazowo udostępniane studentom.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Opisuje historię pisma japońskiego, systemy znaków służących do zapisu języka japońskiego oraz funkcje jakie pełnią współcześnie; Zapisuje i odczytuje wyrazy zapisane znakami sylabicznymi: hiraganą i katakaną; Zapisuje wyrazy japońskie w transkrypcji Hepburna (literami alfabetu łacińskiego); Zna sposób zapisu, odczytania i znaczenia 200 podstawowych znaków ideograficznych. Zapisuje i odczytuje około 2000 wyrazów japońskich, zna ich znaczenia i tłumaczy na język polski zdania z tymi wyrazami; Posługuje się tradycyjnymi jak i elektronicznymi bądź internetowymi słownikami znakowymi i językowymi; Ma świadomość, że nauka znaków ideograficznych polega na poznawaniu złożeń znakowych (słownictwa), na ich ustawicznym powtarzaniu i utrwalaniu oraz, że wymaga systematycznej pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne; Test

Skala ocen:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza i umiejętności, bardzo dobre kompetencje personalne i społeczne

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje

dobry (db; 4,0): dobra wiedza, umiejętności i kompetencje

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje, ale ze znacznymi niedociągnięciami

dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje, ale z licznymi błędami

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Bogdan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Bogdan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Bogdan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)