Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-MSM-24
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskich
Grupy: filologia rosyjska, studia II stopnia, stacjonarne magisterskie, semestr 2
filologia, specjalność filologia ukraińska, semestr 2
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 8.00 LUB 9.00 LUB 10.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia rosyjska

filologia ukraińska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Seminarium magisterskie (językoznawcze III):

Określenie tematu i planu pracy magisterskiej w zakresie dziedziny lingwistyki kulturowej z uwzględnieniem współczesnych tendencji badawczych oraz zainteresowań studentów.

Opracowanie koncepcji badawczej, wybór właściwej metodologii badawczej do analizy materiału pracy magisterskiej.

Doskonalenie umiejętności stosowania metod badawczych do konkretnego materiału analitycznego, wybór i opracowanie narzędzi badawczych i materiałów pomocniczych, wybór rodzaju gromadzenia informacji (bezpośredni/pośredni) i danych.

Motywowanie i stymulowanie magistrantów do samodzielnej pracy nad zbieraniem materiału badawczego oraz literatury fachowej.

Wyrobienie umiejętności krytycznego czytania literatury naukowej, umiejętności selekcjonowania literatury naukowej, sporządzania notatek na jej podstawie, umiejętności referowania/parafrazowania wypowiedzi naukowych, katalogowania materiału empirycznego.

Wyrobienie umiejętności prawidłowej interpretacji wyników przeprowadzonej analizy.

Doskonalenie umiejętności korzystania z dorobku innych z poszanowaniem własności intelektualnej.

Realizacja pracy magisterskiej spełniającej wymogi treściowe i formalne.

Wpojenie zasad indywidualnej pracy oraz właściwej postawy i odpowiedzialnego stosunku do zajęć.Seminarium magisterskie (językoznawcze IV):

Określenie tematyki badań językoznawczych na podstawie współczesnych tendencji badawczych oraz zainteresowań studenta.

Wybór właściwej metodologii badawczej do analizy materiału pracy magisterskiej.

Pogłębienie umiejętności stosowania metod badawczych do konkretnego materiału analitycznego.

Stymulowanie studentów do samodzielnej pracy nad zbieraniem materiału badawczego oraz literatury fachowej.

Wyrobienie umiejętności kompilowania różnego rodzaju opracowań naukowych i prawidłowego wyciągania wniosków.

Wyrobienie umiejętności prawidłowej i dogłębnej interpretacji wyników przeprowadzonej analizy.

Realizacja pracy magisterskiej spełniającej wymogi treściowe i formalne.

Wpojenie zasad indywidualnej pracy oraz właściwej postawy i odpowiedzialnego stosunku do zajęć.

Rozwijanie świadomości poszanowania własności intelektualnej.Seminarium magisterskie (komparatystyka literacko-kulturowa):

Wypracowanie tematyki pracy badawczej, uwzględniające zainteresowania, aktualne możliwości oraz wymagania stawiane na danym etapie studiów, jak również nastawienie na poszerzenie wiedzy i umiejętności uczestników seminarium

Pogłębienie wiadomości nt. literatury i kultury rosyjskiej z uwzględnieniem ich miejsca i wartości w dialogu międzykulturowym

Wypracowanie metodologii pracy magisterskiej z uwzględnieniem specyfiki studiów drugiego stopnia i zainteresowań uczestników seminarium

Rozwinięcie umiejętności zastosowania metod badawczych do analizy tekstu literackiego

Pogłębianie umiejętności pisania opracowań naukowych i korzystania z literatury przedmiotu

Pogłębianie umiejętności właściwej interpretacji wyników przeprowadzonej analizy

Wykonanie pracy magisterskiej spełniającej wymagania sformułowane przez Wydział Neofilologii UAM

Rozwijanie umiejętności komunikacji i pracy w grupie oraz właściwej postawy i odpowiedzialnego stosunku do zajęć

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

Seminarium magisterskie (językoznawcze III):

Wyznaczenie obszarów tematu pracy magisterskiej na podstawie aktualnych tendencji badawczych oraz własnych zainteresowań. Określenie tematu pracy.

Szkoły językoznawcze. Metodologie analizy językowej.

Problemy teoretyczno-metodologiczne badań nad kulturą, językiem i komunikacją międzykulturową.

Metodologia pracy naukowej.

Metodologia procesu badawczego.

Metody badawcze w lingwistyce kulturowej. Wybór metod badawczych.

Pojęcie konceptosfery, konceptu i językowego obrazu świata oraz sposoby ich rekonstrukcji.

Prawo autorskie. Korzystanie z literatury a uszanowanie własności intelektualnej. Rodzaje kompilacji i plagiatu. „Grafomania naukowa”.

Sposoby wyszukiwania literatury przedmiotu. Gromadzenie materiału naukowego.

Organizacja procesu pisania. Konstrukcja pracy. Zasady opisu bibliograficznego i redagowania przypisów.

Styl naukowy jako rodzaj stylów funkcjonalnych. Termin i pojęcie. Zasady prawidłowego definiowania pojęć.

Wybór metod i technik gromadzenia materiału badawczego. Techniki badawcze i narzędzia badawcze. Wybór i opracowanie narzędzi badawczych.

Sposoby opracowania zebranych materiałów badawczych. Opracowanie i przedstawienie wyników przeprowadzonych badań.

Rodzaje przypisów. Znaczenie przypisów polemicznych. Rodzaje załączników.

Przygotowanie się do obrony pracy magisterskiej. W czasie obrony pracy dyplomowej.

Seminarium magisterskie (językoznawcze IV):

Wyznaczenie obszarów tematu pracy magisterskiej z uwzględnieniem współczesnych tendencji badawczych i własnych zainteresowań. Określenie tematu pracy.

Onomastyka – jej przedmiot i metody badawcze.

Retrospektywna antroponomastyka wschodniosłowiańska.

Dawne i współczesne kategorie rosyjskich osobowych imion własnych (imię osobowe, przezwisko, patronimikum, nazwisko). Ewolucja antroponimii wschodniosłowiańskiej po chrystianizacji Rusi.

Wzajemne zależności między słownictwem pospolitym a słownictwem własnym. Proprializacja. Apelatywizacja. Transonimizacja.

Imiona chrześcijańskie na gruncie języka rosyjskiego.

Słowotwórstwo osobowych imion własnych w języku rosyjskim.

Seminarium magisterskie (komparatystyka literacko-kulturowa):

Formułowanie tematu pracy. Propozycje tematów prac magisterskich koncentrują się wokół literatury, kultury i myśli rosyjskiej

Synteza wiedzy nt. metodologii analizy filologicznej i historyczno-literackiej

Konsekwentne uświadomienie – i zastosowanie w praktyce – możliwości podwyższania poziomu percepcji dzieła artystycznego z jednoczesną umiejętnością asymilowania literatury przedmiotu

Orientowanie na wartość otwartej procesualności postrzegania i artykułowania problemu ze szczególnym uwzględnieniem skoku jakościowego pracy magisterskiej w stosunku do licencjatu

Wykonanie pracy magisterskiej spełniającej wymagania sformułowane przez Wydział Neofilologii UAM

Literatura:

Seminarium magisterskie (językoznawcze III):

1. Anusiewicz J., Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki, Warszawa1995.

2. Bartmiński J., Językowe podstawy obrazu świata, Lublin 2006.

3. Grzybowski P. P., Sawicki K., Pisanie prac i sztuka ich prezentacji, Kraków 2010.

4. Prawo autorskie i prasowe z wprowadzeniem, Warszawa 2007.

5. Szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej, Poznań 2005.

6. Zenderowski R., Praca magisterska. Licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Warszawa 2009.

7. Воркачев С. Г., Лингвоконцептология и межкультурная коммуникация: истоки и цели, „Филологические науки”, 2005, № 4, с. 76–83.

8. Воркачев С. Г., Концепт как лингвокультурологическая категория, [в:] Воркачев С. Г., Концепт счастья в русском языковом сознании: опыт лингвокультурологического анализа, Краснодар 2002, с. 8-33.

9. Корнилов О. А., Языковые картины мира как производные национальных менталитетов, Москва 1999.

10. Маслова В. А., Лингвокультурология, Москва 2001.

11. Степанов Ю. С., Константы: словарь русской культуры, Москва 2001.

Pozostałe pozycje uzależnione od wyboru konkretnego tematu pracy magisterskiej.

Seminarium magisterskie (językoznawcze IV):

Čičagov V.K. Iz istorii russkich imen, otčestv i familij (Voprosy russkoj istoričeskoj onomastiki XV-XVII vv.). Moskva 1959.

Kaleta Z. Ewolucja nazwisk słowiańskich: studium teoretyczno-porównawcze. Kraków 1991.

Nikonov V.A. i Superanskaja A.V. (red.). Antroponimika. Moskva 1970.

Nikonov V.A. Geografija familij. Moskva 1988.

Rospond S. „Struktura i klassifikacja drevnevostočnoslavjanskich antroponimov (imena)”. Voprosy jazykoznanija XIV, 3, 1965, 1–21.

Rymut K. 1985. „Starye patronimičeskie obrazovanija v slavjanskich jazykach”. Zeitschrift für Slawistik, 35, 805-808.

Rzetelska-Feleszko E., Cieślikowa A., Duma J. (red.). Słowiańska onomastyka. T. 1–2. Warszawa-Kraków 2002–2003.

Seliščev A.M. „Proischoždenie russkich familij, ličnych imen i prozvišč”. Učenye zapiski Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta 128, 1948, 128–152.

Skulina T. Staroruskie imiennictwo osobowe, I. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1973.

Skulina T. Staroruskie imiennictwo osobowe, II. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1974.

Sosnowski J. „Imiennictwo rosyjskiej ludności chłopskiej w XVI w. (Słowotwórstwo imion chrześcijańskich)”. Studia Językoznawcze. Streszczenia prac doktorskich X, 1985, 41–105.

Superanskaja A.V. Struktura imeni sobstvennogo (Fonologija i morfologija). Moskva 1969.

Superanskaja A.V. (red.). Istoričeskaja onomastika. Moskva 1977.

Superanskaja A.V. (red.). Imja naricatelьnoe i sobstvennoe. Moskva 1978.

Superanskaja A.V., Podolьskaja N.V. (red.). Perspektivy razvitija slavjanskoj onomastiki. Moskva 1980.

Unbegaun B. Russkie familii. Moskva 1989.

Wolnicz-Pawłowska E., Duma J. (red.). Antroponimia słowiańska. Warszawa 1996.

Wójtowicz M. Drevnerusskaja antroponimija XIV-XV vv. Severo-Vostočnaja Rusь. Poznań 1986.

Pozostałe pozycje uzależnione od wyboru konkretnego tematu.

Seminarium magisterskie (komparatystyka literacko-kulturowa):

Odpowiednio do ustalonego tematu pracy magisterskiej

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

Seminarium magisterskie (językoznawcze III):

Określić i sformułować problem badawczy i cele badania; sprecyzować hipotezy badawcze i zakres badania (podmiotowy, przedmiotowy) na podstawie nabytej wiedzy oraz zastosować prawidłową metodologię badań do postawionego zadania.

Samodzielnie przeanalizować zebrany materiał badawczy, korzystając z literatury przedmiotu i wybranych metod badawczych.

Prawidłowo opracować wyniki badań, wyciągać, formułować, argumentować i weryfikować wnioski z przeprowadzonej analizy badawczej.

Zna literaturę przedmiotu i swobodnie posługuje się nią w zakresie badanej przez siebie problematyki językowej; krytycznie odnosić się do literatury przedmiotu i swobodnie selekcjonować literaturę naukową.

Napisać pracę magisterską spełniającą wszystkie wymogi stawiane pracom dyplomowym.

Samodzielnie wyszukiwać literaturę przedmiotu, korzystając z tradycyjnych źródeł informacji i najnowszych technik informatycznych. Korzystać z literatury naukowej i nienaukowej z poszanowaniem własności intelektualnej (nie naruszając praw autorskich).

Seminarium magisterskie (językoznawcze IV):

Nakreślić i sformułować problem badawczy na podstawie nabytej wiedzy oraz zastosować prawidłową metodologię badań do postawionego zadania.

Samodzielnie przeanalizować zebrany materiał badawczy z wykorzystaniem literatury przedmiotu i użytych metod badawczych.

W sposób prawidłowy formułować, weryfikować i argumentować wnioski z przeprowadzonej analizy badawczej.

Swobodnie posługiwać się literaturą przedmiotu w zakresie badanej przez siebie problematyki językowej.

Napisać pracę magisterską spełniającą wszystkie wymogi stawiane tego typu pracom naukowym.

Samodzielnie wyszukiwać literaturę przedmiotu z użyciem tradycyjnych źródeł informacji oraz najnowszych technik informatycznych, respektując przy korzystaniu z niej prawa autorskie (własności intelektualnej).

Seminarium magisterskie (komparatystyka literacko-kulturowa):

samodzielnie rozpoznać i sformułować problem badawczy na podstawie uzyskanej wiedzy i w oparciu o metodologię badań literaturoznawczych

przeprowadzić selektywną kwerendę bibliograficzną, w sposób zaawansowany korzystać z uzyskanej wiedzy przedmiotowej, przedstawić i ocenić stanowiska badaczy i twórczo wykorzystać je do sformułowania własnych tez

właściwie formułować i merytorycznie argumentować wnioski z przeprowadzonej analizy, samodzielnie analizować i interpretować tekst literacki z wykorzystaniem literatury przedmiotu

i poznanych metod badawczych

prawidłowo interpretować podstawowe zjawiska historyczno-literackie w oparciu o zdobytą wiedzę

przygotować pracę magisterską w języku rosyjskim (polskim, jeśli wymaga tego zakres pracy) spełniającą wymagania określone przez Wydział Neofilologii UAM

odnieść się i uwzględnić uwagi formułowane przez promotora i (ewentualnie) innych uczestników seminarium, jak również formułować uwagi w odniesieniu do innych uczestników seminarium

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach;

- aktywność udział w trakcie zajęć (np. udział w dyskusji);

- przygotowanie propozycji projektu pracy dyplomowej;

- ocena prezentacji opracowanej/-ych części pracy;

- wartość merytoryczna prezentacji oraz sposób jej przedstawienia;

- stymulacja do dalszych poszukiwań i przemyśleń

- umiejętność zaprezentowania wiedzy nabytej w ramach przedmiotu.

Metody oceniania:

• Metody kształtujące:

monitorowanie i ewentualna korekta realizacji zadań wykonywanych przez studentów (redagowanie tekstu pracy, opracowywanie rozdziałów, analiza materiału źródłowego, itd.)

• Metody podsumowujące:

Ocena końcowa polegająca na merytorycznej wartości przygotowanej pracy oraz zaangażowaniu studentów w ich opracowywanie.

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

bardzo dobry (bdb; 5,0): terminowe wywiązanie się z obowiązku napisania pracy magisterskiej spełniającej wymagania określone przez Wydział Neofilologii UAM, znacznie poszerzającej zakres wiedzy i zachęcającej do dalszych badań oraz znakomita wiedza i umiejętności w zakresie analizy materiału badawczego

dobry plus (+db; 4,5): terminowe wywiązanie się z obowiązku napisania pracy magisterskiej spełniającej wymagania określone przez Wydział Neofilologii UAM, poszerzającej zakres dotychczasowych badań oraz bardzo dobra wiedza i umiejętności w zakresie analizy materiału badawczego

dobry (db; 4,0): terminowe wywiązanie się z obowiązku napisania pracy magisterskiej spełniającej wymagania określone przez Wydział Neofilologii UAM oraz dobra wiedza i umiejętności w zakresie analizy materiału badawczego

dostateczny plus (+dst; 3,5): terminowe wywiązanie się z obowiązku napisania pracy magisterskiej spełniającej wymagania określone przez Wydział Neofilologii UAM, ale ze znacznymi niedociągnięciami, oraz wystarczająca wiedza i umiejętności w zakresie analizy materiału badawczego

dostateczny (dst; 3,0): terminowe wywiązanie się z obowiązku napisania pracy magisterskiej spełniającej wymagania określone przez Wydział Neofilologii UAM, ale z licznymi błędami, oraz wystarczająca wiedza i umiejętności w zakresie analizy materiału badawczego

niedostateczny (ndst; 2,0): niewywiązanie się w terminie z obowiązku napisania pracy magisterskiej spełniającej wymagania określone przez Wydział Neofilologii UAM, niewystarczająca wiedza i umiejętności w zakresie analizy materiału badawczego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Yury Fedorushkov, Bożena Hrynkiewicz-Adamskich, Tetyana Kosmeda, Yaroslav Polishchuk, Wawrzyniec Popiel-Machnicki, Beata Waligórska-Olejniczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Narloch, Bartosz Osiewicz, Yaroslav Polishchuk, Anna Żebrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bożena Hrynkiewicz-Adamskich, Wawrzyniec Popiel-Machnicki, Beata Waligórska-Olejniczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)