Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura czagatajska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-LCZAG-11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura czagatajska
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
turkologia, studia stacjonarne magisterskie, semestr 4
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język turecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

turkologia

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

C1 – przekazanie wiedzy z zakresu ogólnej charakterystyki języka, historii i zasięgu literatury czagatajskiej

C2 – zaznajomienie ze strukturami gramatycznymi charakterystycznymi dla języka czagatajskiego

C3 – zapoznanie z najważniejszymi dziełami i twórcami


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość języka tureckiego na poziomie C1

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Biblioteka Filologiczna Novum

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

– przekazywanie wiadomości studentom;

– kontrola rozumienia treści przekazywanych, przyswojenia i zapamiętania;

– praktyczne zastosowanie wiedzy;

– uczenie umiejętności czytania rękopisów czagatajskich;

– uczenie umiejętności korzystania z opracowań (słowników i gramatyk).

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

4

Skrócony opis:

Zapoznanie studenta z językiem czagatajskim i literaturą.

Pełny opis:

Wprowadzenie do historii literatury czagatajskiej

Prezentacja głównych dzieł i twórców epoki

Wprowadzenie gramatyczne

Lektura różnych tekstów (rękopisy i/lub teksty drukowane)

Literatura:

Bodrogligeti, András J.E. 2001. A grammar of Chagatay. Muenchen: Lincom Europe.

Eckmann, János. 1966. Chagatay manual. Bloomington: Indiana University.

Eckmann, János. 2003. Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar. Ankara: Türk Dil Kurumu.

Nevāyi, Ali 1996. Muhakemetü’l-Lugateyn. Ankara: Türk Dil Kurumu.

Ölmez, Zuhal Kargı. 1996. Ebulgazi Bahadır Han Şecere-i Terākime (Türkmenlerin Soykütüğü). Ankara: Simurg.

Ölmez, Zühal. 2003. Şecere-i Türk’e Göre Moğol Boyları. İstanbul: Kebikeç.

Thackston, W. M. 1993. Zahiruddin Muhammad Babur Mirza. Baburnama. Part one: Fergana and Transoxania, Part two: Kabul, Part three: Hindustan. Chaghatay Turkish text with Abdul-Rahim Khankhanan’s Persian translation. New York: Harvard University [Sources of Oriental Languages and Literatures 18]

Efekty uczenia się:

Zna historyczne uwarunkowania języka

Umie dokonać charakterystyki najważniejszych dzieł i zna twórców

Rozpoznaje konstrukcje gramatyczne występujące w tekstach literatury czagatajskiej

Potrafi czytać zabytki literatury czagatajskiej

Potrafi korzystać z dostępnej literatury specjalistycznej

Dokonuje wstępnej analizy i interpretacji tekstów

Potrafi tłumaczyć i transkrybować czytane teksty

Korzysta ze źródeł literaturowych w języku obcym

Metody i kryteria oceniania:

- ocena aktywności studenta w trakcie zajęć

- przygotowanie do zajęć

- zadania domowe

- praca pisemna

- zaliczenie ustne na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Henryk Jankowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-3 (2024-02-26)