Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-IT-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
Grupy: filologia rosyjska, studia stacjonarne licencjackie, semestr 2
filologia rosyjsko-angielska, studia stacjonarne licencjackie, semestr 1
filologia ukraińska z filologią angielską, studia stacjonarne, I stopnia, semestr 1
filologia ukraińska, semestr 1, studia I stopnia, stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia rosyjska

filologia rosyjska z filologią angielską

filologia rosyjska z filologią ukraińską

filologia ukraińska

filologia ukraińska z filologią angielską

filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

1. Wprowadzenie i zapoznanie z podstawową terminologią z zakresu współczesnych technologii informacyjnych, ich metodami, a także sprzętem (środkami) i oprogramowaniem (narzędziami).

2. Zapoznanie studenta z możliwościami tworzenia, przesyłania, prezentowania i zabezpieczenia informacji.

3. Zapoznanie z narzędziami systemowymi oraz dostępnym oprogramowaniem użytkowym w celu efektywnej pracy nad materiałem obcojęzycznym.

4. Poszerzenie wiedzy o obcojęzycznych zasobach internetowych, ze szczególnym uwzględnieniem serwisów informacyjnych, bibliotek internetowych, baz multimediów, słowników i translatorów.

5. Przygotowanie studentów do korzystania z usług internetowych do celów edukacyjnych w zakresie gromadzenia informacji oraz porozumiewania się.

6. Wyrobienie umiejętności wykorzystania oprogramowań użytkowych w celu przygotowania materiałów i prezentacji multimedialnych.

7. Wypracowanie umiejętności doboru narzędzi informatycznych do realizacji określonych zadań.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze.

Dostosowanie systemu oraz oprogramowania do pracy w języku obcym. Wprowadzanie i usuwanie obcojęzycznych czcionek, zmiana układu kodowania.

Edytor tekstu:

Standardy formatowania i redagowania dokumentów, znaki niedrukowalne, symbole, nagłówki i stopki, numeracja stron, zasady sporządzania bibliografii, przypisów, spis treści, indeks haseł, tabele, korespondencja seryjna.

Arkusz kalkulacyjny:

Funkcje i formuły, tworzenie i formatowanie wykresów

Prezentacje multimedialne:

Zasady tworzenia prezentacji, edycja i forma-towanie slajdów, efekty wizualne, hiperłącza.

Wykorzystanie usług internetowych:

Wyszukiwanie w Internecie, zasoby internetowe.

Komunikacja, udostępnianie informacji i materia-łów przez sieć, platformy edukacyjne

Multimedia:

Programy edukacyjne i multimedialne, słowniki, encyklopedie.

Technologia informacyjna w dydaktyce języków obcych- przykładowe zastosowania

Etyka korzystania z technologii informacyjnych.

Literatura:

1. Gajek E., Komputery w nauczaniu języków obcych, Warszawa 2002.

2. Marczuk J.N., Kompjutiernaja lingwistika. Ucziebnoje posobije, Moskwa 2007.

3. Zubow A.W., Zubowa I.I., Informacionnyje tiechnologii w lingwistikie, Moskwa 2004.

4. MacDonald M., Excel 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik, Gliwice 2007.

5. Vander Veer E.A., PowerPoint 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik, Gliwice 2007.

6. Grover Ch., Word 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik, Gliwice 2007.

7. Gajek E., Innowacyjne kształcenie nauczycieli języków obcych na przykładzie Facebooka, [w:] „Języki Obce w Szkole”, nr 1/2011, s. 56-59.

8. Klimkiewicz A.B., Novyje informacionnyje technologii w obuczenii russkomu jazyku, [w:] „Russkij jazyk za rubieżom”, nr 4/2007, s. 31-36.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

- pracować z programami i dokumentami obsługującymi obcojęzyczne czcionki i strony kodowe;

- posługiwać się podstawowymi terminami informatycznymi w nauczanych językach obcych;

- posługiwać się oprogramowaniem użytkowym służącym przygotowaniu materiałów i prezentacji multimedialnych ;

- umie korzystać z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł informacji filologicznej, również w języku obcym;

- jest przygotowany do systematycznego pogłębiania i aktualizowania wiedzy i umiejętności w zakresie technologii informacyjnych w obszarze filologii;

- potrafi stosować narzędzia TI w dydaktyce kierunkowego języka obcego;

- korzystać z usług internetowych do celów edukacyjnych w zakresie gromadzenia informacji oraz porozumiewania się;

- zna zasady etyki korzystania z nowych mediów.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

- obecność aktywny udział na zajęciach;

- systematyczne przygotowanie do zajęć;

- terminowe wykonywanie prac domowych;

- zaliczenie śródsemestralnych prac kontrolnych, sprawdzających stopień opanowania materiału z zakresu zajęć.

- kolokwium zaliczeniowe.

Metody oceniania:

• Metody kształtujące:

bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji zadań wykonywanych w trakcie zajęć oraz w domu.

• Metody podsumowujące:

ostateczna, końcowa ocena polegająca na umiejętności zaprezentowania wiedzy nabytej w ramach przedmiotu podczas kolokwium zaliczeniowego.

Skala ocen:

• bardzo dobry (bdb; 5,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty;

• dobry plus (+db; 4,5): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z pewnymi błędami lub nieścisłościami;

• dobry (db; 4,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych mniej istotnych aspektów;

• dostateczny plus (+dst; 3,5): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów lub z istotnymi nieścisłościami;

• dostateczny (dst; 3,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych ważnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami;

• niedostateczny (ndst; 2,0): brak osiągnięcia przez studenta zakładanych efektów kształcenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grzegorz Straburzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grzegorz Straburzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grzegorz Straburzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grzegorz Straburzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grzegorz Straburzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grzegorz Straburzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.