Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Wysp Brytyjskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-HWBA-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia Wysp Brytyjskich
Jednostka: Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
Grupy: Przedmioty dla programu DLx-FilWSRA
Przedmioty dla programu DLx-FilWSUA
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia rosyjska z filologią angielską

filologia ukraińska z filologią angielską

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przekazanie wiedzy na temat najważniejszych wydarzeń, procesów i postaci w historii Wysp Brytyjskich

Rozwinięcie umiejętności kojarzenia i zrozumienia powiązań między wydarzeniami i procesami w historii.

Rozwinięcie umiejętności rozpoznawania odniesień historycznych we współczesnej literaturze i kulturze krajów anglojęzycznych.

Dostarczenie studentom nazewnictwa i terminologii historycznej w języku angielskim

Rozwinięcie umiejętności korzystania z literatury przedmiotu

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Umieszczanie na platformie Moodle http://elearning.wa.amu.edu.pl/moodle/ wymagań egzaminacyjnych, materiałów z wykładów oraz dodatkowych pomocy w zakresie poszczególnych tematów.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z użyciem multimediów, zapoznanie się studentów z tekstami źródłowymi, oraz odpowiednimi rozdziałami zalecanych podręczników.


Przykładowe zadania (pytania) służące ocenie osiągnięcia założonych efektów kształcenia.

1. Briefly discuss the political and cultural significance of WWI to Britain.

2. What were the unique characteristics of Reformation in the British Isles?

3. What were the three cultural and socio-economic regions of British colonial America? Briefly describe one of them.

4. Explain the terms: Manifest Destiny, Missouri Compromise, Underground Railroad.

5. Explain the terms: Hadrian’s Wall, Danelaw, Bretwalda.

6. List, in chronological order, four territorial gains of the United States until 1867.

Pełny opis:

Wyspy Brytyjskie w starożytności

Dziedzictwo kulturowe Celtów i Rzymian

Chrystianizacja Wysp Brytyjskich

Celtowie, Anglosasi, Wikingowie

Normanowie i Plantageneci.

Wojna stuletnia i wojna dwóch róż.

Tudorowie i reformacja w Anglii i Szkocji

Epoka elżbietańska.

Epoka Stuartów

Restauracja Stuartów. Powstanie Wielkiej Brytanii.

Dynastia hanowerska.

Wojny i zdobycze kolonialne w XVIII wieku. Wojny napoleońskie.

Epoka wiktoriańska.

Imperium Brytyjskie w XIX wieku.

Udział Wielkiej Brytanii w pierwszej wojnie światowej i okres międzywojenny

Udział Wielkiej Brytanii w drugiej wojnie światowej.

Literatura:

Cunliffe, Barry (ed.). 2004. The Penguin Illustrated History of Britain and Ireland. From the Earliest Times to the Present. London: Penguin Books.

Davies, Norman. 2000. The Isles. A History. Basingstoke and Oxford: Papermac.

Gilbert, Martin. 2007. The Routledge Atlas of British History. Fourth Edition. London: Routledge.

Kearney, Hugh. 2006. The British Isles. A History of Four Nations. Second Edition. Cambridge: CUP.

Lipoński, Wojciech. 2002. Dzieje kultury brytyjskiej. Warszawa: PWN.

McDowall, D. 2001. An Illustrated History of Britain. Longman.

Morgan, Kenneth (ed.). 2001. The Oxford History of Britain. Revised Edition. Oxford: OUP.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

- scharakteryzować poszczególne okresy w dziejach Wysp Brytyjskich

- opisać i łączyć ze sobą kluczowe wydarzenia i procesy historyczne

- zrozumieć tło historyczne w dziełach literatury i kultury angielskiego obszaru językowego

- scharakteryzować i ocenić wkład działalności ważnych postaci w rozwój cywilizacyjny narodów i państw na Wyspach Brytyjskich

- rozpoznać odniesienia do historii we współczesnej literaturze, filmie i życiu codziennym.

- korzystać z literatury przedmiotu w języku angielskim

- prawidłowo posługiwać się podstawową terminologią przedmiotu

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach,

- aktywny udział i zaangażowanie w trakcie zajęć,

- znajomość zalecanej literatury przedmiotu,

- kolokwium zaliczeniowe.

SKALA OCEN:

• bardzo dobry (bdb; 5,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty;

• dobry plus (+db; 4,5): Osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z pewnymi błędami lub nieścisłościami;

• dobry (db; 4,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych mniej istotnych aspektów;

• dostateczny plus (+dst; 3,5): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów lub z istotnymi nieścisłościami;

• dostateczny (dst; 3,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych ważnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami;

• niedostateczny (ndst; 2,0): brak osiągnięcia przez studenta zakładanych efektów kształcenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Skirecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Skirecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Skirecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.