Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia języka rosyjskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-HJR-22
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia języka rosyjskiego
Jednostka: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskich
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu X-S1x-RosX
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

kierunek studiów: filologia wschodniosłowiańska

specjalności studiów:

- filologia rosyjska

- filologia rosyjska z filolgią angielską

- filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną

- filologia rosyjska z filologią ukraińską

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

zapoznanie z przedmiotem i zadaniami gramatyki historycznej

zapoznanie z korpusem staroruskich zabytków piśmienniczych

przekazanie wiedzy o dotychczasowym stanie badań historii języka rosyjskiego

przekazanie wiedzy o związkach genetycznych języka rosyjskiego z innymi językami słowiańskimi i indoeuropejskimi

przekazanie wiedzy o odmianach dialektalnych języka rosyjskiego

zapoznanie z alfabetami słowiańskimi w ich odmianie historycznej

przygotowanie do analizy paleograficznej tekstów staroruskich

wyrobienie umiejętności interpretacji staroruskich form gramatycznych

wyrobienie umiejętności czytania i interpretowania tekstów staroruskich

wyrobienie umiejętności przekładu tekstów staroruskich na język polski

utrwalanie umiejętności pisania opracowań naukowych i korzystania ze źródeł bibliograficznych

rozwijanie umiejętności komunikacji i pracy w grupie oraz właściwej postawy i odpowiedzialnego stosunku do zajęć

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu gramatyki współczesnego języka rosyjskiego oraz wiedza ogólnojęzykoznawcza.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Praca z tekstem

Metoda analizy przypadków

Metoda ćwiczeniowa

Praca w grupach

Pełny opis:

Przedmiot i zadania gramatyki historycznej języka rosyjskiego.

Charakterystyka staroruskich zabytków piśmienniczych.

Stan badań historii języka rosyjskiego.

Ewolucja języka rosyjskiego.

Język rosyjski a inne języki słowiańskie.

Dialekty języka rosyjskiego.

Ewolucja systemu wokalicznego języka rosyjskiego.

Ewolucja systemu konsonantycznego języka rosyjskiego

Rozwój historyczny kategorii rzeczownika rosyjskiego.

Rozwój historyczny kategorii przymiotnika rosyjskiego.

Rozwój historyczny kategorii czasownika rosyjskiego.

Rozwój historyczny składni.

Ćwiczenia w czytaniu i dokonywaniu kompleksowej analizy gramatycznej tekstów staroruskich.

Ćwiczenia przekładowe nad tekstami staroruskimi.

Praca semestralna z zakresu historii języka rosyjskiego.

Literatura:

Černych P.Ja. Istoričeskaja grammatika russkogo jazyka. Moskva 1954.

Galster I. Zarys gramatyki historycznej języka rosyjskiego. Warszawa 1998.

Gorškova K.V., Chaburgaev G. Istoričeskaja grammatika russkogo jazyka. Moskva 1981.

Ivanov V.V. Istoričeskaja grammatika russkogo jazyka. Moskva 1990.

Lehr-Spławiński T., Witkowski W. Wybór tekstów do historii języka rosyjskiego. Warszawa 1981.

Moszyński L. Wstęp do filologii słowiańskiej. Warszawa 2006.

Obnorskij S.P., Barchudarov S.G. Chrestomatija po istorii russkogo jazyka. Čast’ pervaja. Moskva 1952.

Obnorskij S.P., Barchudarov S.G. Chrestomatija po istorii russkogo jazyka. Čast’ vtoraja. Moskva 1948.

Rieger J. Z dziejów języka rosyjskiego. Warszawa 1989.

Rott-Żebrowski T. Gramatyka historyczna języka rosyjskiego z ćwiczeniami. Lublin 1982.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student /-tka:

zna metodę historyczno-porównawczą rekonstrukcji języków

zna najważniejsze zabytki piśmiennictwa staroruskiego

korzysta ze źródeł bibliograficznych w języku rosyjskim i polskim

czyta teksty staroruskie

prawidłowo interpretuje staroruskie formy gramatyczne

tłumaczy teksty staroruskie na język polski

rozumie i prawidłowo stosuje terminy z zakresu gramatyki historycznej

zna i prawidłowo rozpoznaje cechy dialektalne

zna analogie i odmienności między językiem rosyjskim i pozostałymi językami słowiańskimi

stosuje zdobytą wiedzę podczas przygotowywania prac ustnych i pisemnych

Metody i kryteria oceniania:

Kryterium oceniania pracy semestralnej:

ocena: bardzo dobry (5,0)

− praca świadcząca o doskonałej umiejętności doboru odpowiedniej literatury do zadanego tematu

− praca świadcząca o bardzo dobrej umiejętności analizowania, interpretowania i referowania literatury przedmiotu

− praca świadcząca o doskonałym rozumieniu opisywanych zagadnień oraz umiejętności samodzielnego myślenia

− język pracy nienaganny, bez błędów, nasycony odpowiednią terminologią

ocena: dobry plus (4,5)

− praca świadcząca o opanowaniu umiejętności doboru odpowiedniej literatury do zadanego tematu

− praca świadcząca o opanowaniu umiejętności analizowania, interpretowania i referowania literatury przedmiotu

− praca świadcząca o rozumieniu opisywanych zagadnień oraz umiejętności samodzielnego myślenia

− język pracy poprawny, z drobnymi błędami; użycie odpowiedniej terminologii

ocena: dobry (4,0)

− praca świadcząca o opanowaniu umiejętności doboru odpowiedniej literatury do zadanego tematu

− praca świadcząca o opanowaniu umiejętności analizowania, interpretowania i referowania literatury przedmiotu

− praca świadcząca o rozumieniu opisywanych zagadnień oraz umiejętności samodzielnego myślenia

− język pracy poprawny, jednak z niedociągnięciami i błędami; użycie odpowiedniej terminologii

ocena: dostateczny plus (3,5)

− praca świadcząca o trudnościach w doborze odpowiedniej literatury do zadanego tematu

− praca świadcząca o brakach w umiejętności analizowania, interpretowania i referowania literatury przedmiotu

− praca częściowo świadcząca o rozumieniu opisywanych zagadnień, a częściowo polegająca na przepisaniu pewnych treści bez refleksji

− liczne niedociągnięcia formalne i błędy językowe; uboga terminologia

ocena: dostateczny (3,0)

− praca świadcząca o poważnych trudnościach w doborze odpowiedniej literatury do zadanego tematu

− praca świadcząca o poważnych brakach w umiejętności analizowania, interpretowania i referowania literatury przedmiotu

− praca częściowo świadcząca o rozumieniu opisywanych zagadnień, jednak w przeważającej mierze polegająca na przepisaniu treści bez refleksji

− poważne niedociągnięcia formalne i liczne błędy językowe; uboga terminologia

ocena: niedostateczny (2,0)

− praca świadcząca o braku umiejętności doboru odpowiedniej literatury do zadanego tematu

− praca świadcząca o braku umiejętności analizowania, interpretowania i referowania literatury przedmiotu

− praca polegająca na przepisaniu treści bez zrozumienia tematu

− bardzo poważne niedociągnięcia formalne i liczne błędy językowe; brak podstawowej terminologii

Kryterium oceniania kolokwium pisemnego:

ocena: bardzo dobry (5,0)

kryterium ilościowe: przynajmniej 92%

kryterium jakościowe: zakładane efekty uczenia się zostały w pełni osiągnięte. Dopuszczalne są pojedyncze nieścisłości, które nie mają istotnego znaczenia dla osiągnięcia ocenianego /-ych efektu /-ów uczenia się określonych dla przedmiotu/modułu

ocena: dobry plus (4,5)

kryterium ilościowe: przynajmniej 84% i mniej niż 92%

kryterium jakościowe: zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi błędami, o małym znaczeniu merytorycznym.

ocena: dobry (4,0)

kryterium ilościowe: przynajmniej 76% i mniej niż 84%

kryterium jakościowe: zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem niezbyt poważnych błędów lub/i pojedynczymi niedociągnięciami.

ocena: dostateczny plus (3,5)

kryterium ilościowe: przynajmniej 68% i mniej niż 76%

kryterium jakościowe: zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z istotnymi błędami i/lub brakami.

ocena: dostateczny (3,0)

kryterium ilościowe: przynajmniej 60% i mniej niż 68%

kryterium jakościowe: zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z poważnymi błędami i/lub brakami (tj. minimalny akceptowalny poziom osiągnięcia efektów uczenia się)

ocena: niedostateczny (2,0)

kryterium ilościowe: poniżej 60%

kryterium jakościowe: zakładane efekty uczenia się nie zostały osiągnięte

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zofia Szwed
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zofia Szwed
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zofia Szwed
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bożena Hrynkiewicz-Adamskich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)