Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-HFIL-ZU11
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Filozofia
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Prezentacja wybranych zagadnień filozofii moralności oraz filozofii języka (rozumianego jako jedna z dziedzin kultury).

Rozwój kompetencji humanistycznej, wiedzy oraz umiejętności interpretacyjnych – w ramach kształtowania ogólnej kultury intelektualnej – w zakresie głównych trendów filozoficznych i przemian obrazu świata w europejskim kręgu kulturowym.

Student poszerza spektrum literatury przedmiotu od czasów starożytnych po współczesność, poznaje główne trendy z zakresu językoznawstwa germańskiego, filozofii języka oraz zaznajamia się z tradycją i współczesnością filozofii lingwistycznej.

Kształtuje zdolność krytycznego myślenia ze szczególnym uwzględnieniem refleksji nad językiem i moralnością.

Pojmuje znaczenie filozofii dla kształtowania się tożsamości i kultury europejskiej, w tym kultury niemieckiego obszaru językowego


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

ogólna wiedza wyniesiona ze studiów pierwszego stopnia.Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Wykład konwersatoryjny

Wykład problemowy

Dyskusja

Praca z tekstem

Praca w grupach


Pełny opis:

Początki filozofii europejskiej i problematyka materialnych zasad wszechrzeczy.

Język jako narzędzie opisu świata.

Początki pragmalingwistyki. Sofiści: nurt naturalistyczno-indywidualistyczny i racjonalistyczno-relatywistyczny. Język jako narzędzie sugestii, perswazji, przekonywania.

Dialektyka sokratejska. Intelektualizm etyczny. Platońskie rozważania nad językiem i nazwami. Nauka o cnocie. Język jako nośnik wartości.

Wprowadzenie do filozofii moralności. Semantyka moralności. Charakterystyka ocen i norm moralnych. Psychologia moralności. Socjologia moralności – czynniki kształtujące moralność grup społecznych.

F. Nietzsche – wybrane myśli filozoficzne. Główne nurty w filozofii XX wieku.

L. Wittgenstein – koncepcja gry językowej i nowa teoria znaczenia.

M. Heidegger – bycie na sposób „Się”. Zasada odpowiedzialności według H. Jonasa. Problematyka odpowiedzialności w XX i XXI wieku.

Literatura:

‒ Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów

‒ J. Legowicz, Historia filozofii starożytnej Grecji i Rzymu

‒ A. Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej

‒ G. Reale, Historia filozofii starożytnej Tom I, II.

‒ B. Andrzejewski, Filozofia słowa

‒ L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, cz. 1, § 1-43

‒ M. Heidegger, Bycie i czas, (wybrane fragmenty)

‒ M. Hempoliński, Brytyjska filozofia analityczna

‒ M. Ossowska, Podstawy nauki o moralności

‒ M. Ossowska, Socjologia moralności

‒ H. Jonas, Zasada odpowiedzialności

‒ J. Filek, Ontologizacja odpowiedzialności;

‒ J. Filek, Filozofia odpowiedzialności w XX wieku

Efekty uczenia się:

Student/ka rozumie wpływ filozofii greckiej na kształt kultury niemieckiego obszaru językowego

Umie przedstawić główne stanowiska filozoficzne w odniesieniu do refleksji nad językiem.

Posiada znajomość podstawowych zagadnień z zakresu językoznawstwa germańskiego, filozofii języka i filozofii moralności

Umie czytać ze zrozumieniem teksty z zakresu filozofii języka oraz interpretuje je w ramach przewidzianym przedmiotem

Potrafi przywołać najsławniejsze dzieła filozoficzne od czasów starożytnych po współczesność poświęcone rozważaniom nad językiem rozumianym jako narzędzie opisu świata, nośnik prawdy i wartości

Potrafi samodzielnie analizować wybrane problemy z zakresu refleksji nad językiem i moralnością

Ma wykształconą zdolność analitycznego i krytycznego myślenia

Potrafi wytłumaczyć na czym polega koncepcja gry językowej oraz pojmowanie języka jako nośnika prawdy lub fałszu oraz jako narzędzia sugestii, perswazji, przekonywania.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne

Kolokwium ustne

Referat

Prezentacja multimedialna

bardzo dobry (bdb; 5,0): 91 -100%

dobry plus (+db; 4,5):85-90%

dobry (db; 4,0):76-84%

dostateczny plus (+dst; 3,5): 68-75%

dostateczny (dst; 3,0): 60-67%

niedostateczny (ndst; 2,0): <59%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bożena Niećko-Bukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bożena Niećko-Bukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Władysław Zabrocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)