Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka współczesnego języka rosyjskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-GWJR-56 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka współczesnego języka rosyjskiego
Jednostka: Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
Grupy: filologia rosyjsko-angielska, studia stacjonarne licencjackie, semestr 5
Przedmioty dla etapu r3-DL-RosUkr w sem. zimowym
Przedmioty dla programu DLx-LSROS3X
Przedmioty dla programu DLx-RosX
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 4.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia rosyjska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

1. Wprowadzenie i zapoznanie ze składnią języka rosyjskiego, modelami opisu, przyswojenie głównych terminów syntaktycznych.

2. Przekazanie wiedzy o stosunkach syntagmatycznych między wyrazami, nabycie umiejętności określania stopnia spójności pomiędzy składnikami tekstu, umiejętność analizy związków akomodowanych i nieakomodowanych.

3. Przygotowanie do analizy zdania prostego, właściwa interpretacja członów zdania i ich funkcji.

4. Wyrobienie umiejętności modelowania wypowiedzeń na podstawie schematów strukturalnych, zapoznanie z wypowiedzeniami pełnymi i niepełnymi.

5. Wyrobienie umiejętności rozpoznawania struktur wielopredykatywnych i ich właściwy opis strukturalno-semantyczny.

6. Rozwijanie zdolności identyfikowania różnych typów wypowiedzeń ze względu na strategię nadawczo-odbiorczą tekstu, rozróżnianie i określanie różnego typu operatorów.

7. Utrwalanie umiejętności pisania opracowań naukowych i korzystania ze źródeł bibliograficznych.

8 .Rozwijanie umiejętności komunikacji i pracy w grupie oraz właściwej postawy i odpowiedzialnego stosunku do zajęć.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Pełny opis:

Miejsce składni w gramatycznym systemie języka. Słowoforma w opisie składniowym.

Relacje między składnikami (Akomodacja składniowa, typy związków akomodowanych i nieakomodowanych). Stosunki gramatyczne pomiędzy wyrazami.

Stosunki parataktyczne i hipotaktyczne. Określanie związków luźnych, stałych i sfrazeologizowanych.

Pojęcie zdania (wypowiedzenia) jako podstawowej jednostki opisu składniowego. Rodzaje wypowiedzeń i ich funkcje.

Zdanie pojedyncze. Schemat strukturalny zdania prostego. Predykacja. Związki główne i poboczne.

Opis składników wypowiedzenia pojedynczego (podmiotu, orzeczenia, dopełnienia, okolicznika, przydawki).

Klasyfikacje i typy zdań prostych. Schematy strukturalne zdań prostych.

Struktury wielopredykatywne - zdania złożone. Definicja zdania złożonego. Schematy strukturalne zdań złożonych.

Wypowiedzenia złożone współrzędnie i podrzędnie. Rodzaje wypowiedzeń złożonych współrzędnie. Rodzaje wypowiedzeń złożonych podrzędnie.

Pojęcie spójności tekstu. Strategia nadawczo-odbiorcza tekstu. Charakterystyka i rodzaje operatorów tekstowych. Operatory modyfikacji treściowej i nawiązania międzywypowiedzeniowego.

Ćwiczenia interpunkcyjne w zdaniach prostych i złożonych. Praca roczna z zakresu teorii i praktyki składni.

Literatura:

1. Gramatyka współczesnego języka rosyjskiego, pod red. A. Bartoszewicza i J. Wawrzyńczyka, cz. 1-4, Warszawa 1986-1987.

2. Cz.Lachur, Współczesny język rosyjski. System gramatyczny (z ćwiczeniami), Opole 2002.

3. Русская грамматика, под ред. Н.Ю. Шведовой, т. II, Москва 1980.

4. В.А.Белошапкова, Современный русский язык; Изд-во: М.: Высшая школа 1981.

6. A. Bielanin, Z. Czapiga, Современный русский язык, cz. 3, Rzeszów 1998.

7. Н.С. Валгина, Синтаксис современного русского языка, Москва 2000.

8. Современный русский язык, под ред. Н.М. Шанского, Москва 1981.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

- zna modele opisu składniowego i charakteryzuje główne pojęcia składniowe;

- rozumie i prawidłowo stosuje podstawowe terminy z gramatyki języka rosyjskiego;

- analizuje i rozpoznaje różne typy związków syntagmatycznych

prawidłowo interpretuje związki akomodowane i nieakomodowane

prawidłowo interpretuje modele zdań prostych na podstawie schematów strukturalnych, potrafi zinterpretować zdanie w zależności od aspektu analizy, rozróżnia człony zdania;

- wybiera właściwe techniki wypowiedzeń ze względu na strategię nadawczo-odbiorczą tekstu, umiejętnie rozróżnia operatory tekstowe, operatory modyfikacji treściowej i nawiązania międzywypowiedzeniowego;

- rozpoznaje typy zdań złożonych i potrafi je opisać z punktu widzenia struktury i semantyki;

- korzysta ze źródeł bibliograficznych w języku polskim i rosyjskim

opracowuje pracę roczną z przeprowadzonych przez siebie badań z zakresu składni współczesnego języka rosyjskiego;

- stosuje zdobytą wiedzę w kształtowaniu i wzbogacaniu własnych wypowiedzi ustnych i wykonywaniu prac pisemnych, jest zorientowany na poprawność składniową wypowiedzi.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

- obecność aktywny udział na zajęciach;

- systematyczne przygotowanie do zajęć;

- wykonywanie ustnych i pisemnych prac domowych i kontrolnych;

- zaliczenie śródsemestralnych prac kontrolnych, sprawdzających stopień opanowania materiału z zakresu zajęć oraz poszczególne umiejętności językowe;

- zaliczenie końcowe;

- inne (np. systematyczne zaliczanie ewentualnych nieobecności)

Metody oceniania:

• Metody kształtujące:

bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji zadań wykonywanych w trakcie zajęć oraz w domu.

• Metody podsumowujące:

ostateczna, końcowa ocena wykonania zadań polega na przeprowadzeniu testu zaliczeniowego.

Studenci podlegają ocenie ciągłej podczas wykonywania ćwiczeń w trakcie zajęć. Uzyskują również oceny cząstkowe z prac zaliczeniowych, które są omawiane i podsumowywane na zajęciach.

SKALA OCEN:

• bardzo dobry (bdb; 5,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty;

• dobry plus (+db; 4,5): Osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z pewnymi błędami lub nieścisłościami;

• dobry (db; 4,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych mniej istotnych aspektów;

• dostateczny plus (+dst; 3,5): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów lub z istotnymi nieścisłościami;

• dostateczny (dst; 3,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych ważnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami;

• niedostateczny (ndst; 2,0): brak osiągnięcia przez studenta zakładanych efektów kształcenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Yury Fedorushkov, Łukasz Małecki, Andrzej Narloch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Yury Fedorushkov, Łukasz Małecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Małecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.