Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka języka arabskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-GJAR-14
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka języka arabskiego
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia, specjalność arabistyka

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

- Zaznajomienie z alfabetem arabskim i zasadami pisowni

- Zapoznanie z podstawowymi wiadomościami w zakresie składni i morfologii języka arabskiego

- Przedstawienie terminologii właściwej dla opisu struktur gramatycznych języka arabskiego

- Ćwiczenie umiejętności praktycznego zastosowania wiadomości gramatycznych

- Rozbudzenie zainteresowań językami nieindoeuropejskimi


Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Podręczniki i słowniki znajdują się w Bibliotece Filologicznej Novum. Materiały uzupełniające będą dystrybuowane przez wykładowców podczas zajęć bądź drogą elektroniczną.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

wykład, rozwiązywanie ćwiczeń gramatycznych, samodzielne ćwiczena i powtórzenie materiałów poza godzinami kontaktowymi

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

3

Skrócony opis:

Praktyczny kurs gramatyki języka arabskiego (MSA) na poziomie podstawowym. Obejmuje wiedzę teoretyczną oraz ćwiczenia praktyczne w zakresie ortografii, składni i morfologii języka arabskiego.

Pełny opis:

Alfabet. Wymowa i zasady pisowni. Wokalizacja.

Rodzaj gramatyczny. Kolektiwum i imiona jednostkowe.

Stan nieokreślony i nunacja. Stan określony i asymilacja. Zaimki wskazujące – wstęp.

Wyrażenie atrybutywne. Zdanie imienne. Przymiotniki względne.

Zaimki osobowe. Liczba mnoga regularna męska i żeńska.

Rdzeń, radykał, temat. Liczba mnoga łamana.

Deklinacja. Akcent. Orzeczenie zdania imiennego wyrażone przyimkowo. Diptota.

Status Constructus (Idafa), „pięć imion” . Kull, ǧamī‘,nafs, ba‘ḍ, ‘idda. Zaimki dzierżawcze.

Czas przeszły i jego przeczenie. Zdanie czasownikowe (szyk prosty). Zdanie dopełnieniowe z partykułą „anna” (szyk przestawny).

Literatura:

1. Danecki, Janusz, Gramatyka Języka Arabskiego, Dialog, Warszawa 2001, t. 1

2. Klimiuk, Maciej, Arzu Sadykhova, Podstawowy słownik arabskich terminów gramatycznych, Katedra Studiów Azjatyckich UAM, Poznań 2015

3. Graczyk, Agnieszka, Sylwia Hamodi-Owczarczak, Filip Jakubowski, Adrianna Maśko, Łukasz Piątak, Marta Piątak, Język Arabski. Ćwiczenia gramatyczne. Poziom początkujący, Katedra Studiów Azjatyckich, Poznań 2015

4.Schulz, Eckhard, Standard Arabic. An Elementary Intermediate Course, Cambridge University Press, Cambridge 2008

5. Wright, William, A Grammar of The Arabic Language, BiblioBazaar 2008

6. Ryding, Karin C., A Referrence Grammar of Modern Standard Arabic, Cambridge University Press 2005.

Efekty uczenia się:

Student po ukończniu kursu:

- zna podstawowe pojęcia z zakresu gramatyki języka arabskiego

- potrafi opisać elementy struktury morfologicznej i składniowej języka arabskiego

- rozumie, potrafi wyjaśnić i praktycznie stosuje konstrukcje gramatyczne

- zna i stosuje zasady ortografii języka arabskiego

- potrafi dokonać wokalizacji tekstu bez zapisu samogłoskowego

- dostrzega fundamentalne różnice w strukturze języka polskiego (indoeuropejskiego) i arabskiego (semickiego)

Metody i kryteria oceniania:

regularna praca z ćwiczeniami na zajęciach i w domu, obecność na 80 % zajęć, zaliczenie trzech kolokwiów

Skala ocen:

5 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Kryteria punktacji:

ocena bardzo dobra - od 90 %

ocena dobra + - od 83 %

ocena dobra - od 75%

ocena dostateczna + - od 68 %

ocena dostateczna - od 60%

ocena niedostateczna - poniżej 60%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Piątak
Prowadzący grup: Łukasz Piątak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Jakubowski
Prowadzący grup: Filip Jakubowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Jakubowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)