Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekty kulturalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-FR-PROKUL-11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekty kulturalne
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: filologia węgierska, studia uzupełniające magisterskie, semestr 4
Filologia, specjalność filologia nowogrecka, studia stacjonarne I stopnia, semestr 5
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmiot do wyboru z listy SNJiL 2
Przedmioty dla etapu r3-DL-Ufin w sem. letnim
Przedmioty dla etapu r3-X-S1-UWEG w sem. letnim
Przedmioty dla programu S1-FREf
Przedmioty dla programu S1-FREf
Przedmioty dla programu S1-FREw
Przedmioty dla programu S1-FREw
Przedmioty dla programu S1-FREw
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

Filologie regionów

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

- zaznajomienie studentów z możliwościami pozyskiwania środków na działalność kulturalną w oparciu o działanie ustawy o z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)

- zaznajomienie studentów z procedurą opracowania ofert konkursowych, zasad realizacji zadań oraz ich rozliczania

- doskonalenie umiejętności opracowania kosztorysów oraz przygotowania sprawozdań

- Rozwinięcie umiejętności prezentowania własnych poglądów i ustosunkowywania się do poglądów cudzych w sposób oparty na merytorycznej i spójnej argumentacji

- Rozwinięcie umiejętności krytycznego korzystania z literatury przedmiotu, źródeł literackich i medialnych

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

zdalnie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość obsługi komputera w zakresie średniozaawansowanym, sprawne posługiwanie się internetem

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Umieszczanie na platformie Moodle materiałów z wykładów oraz linków i dodatkowych pomocy w zakresie poszczególnych tematów.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wprowadzanie poszczególnych tematów z użyciem multimediów; zapoznanie się studentów z tekstami źródłowymi, oraz odpowiednimi rozdziałami zalecanych do przeczytania publikacji; obserwacja i moderowanie dyskusji.


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Forma aktywności -Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności *

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Praca własna studenta -Czytanie wskazanej literatury i tekstów źródłowych w j. francuskim - 30 godzin; przygotowanie prezentacji ustnej, argumentów do dyskusji oraz przygotowanie się do testów i kolokwiów– 20 godz.

Praca własna studenta -przygotowywanie do zaliczenia – 10 godz.

SUMA GODZIN 90 godzin

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU) 3


Literatura:

Strony internetowe Miejskie, Urzędów Marszałkowskich oraz Ministerialne strony internetowe, ze szczególnym uwzględnieniem Wydziałów Kultury oraz Biur ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz aktualne akty prawne

Efekty uczenia się:

- Zna i rozumie podstawowe akty prawne regulujące działalność pożytku publicznego w sferze kultury;

- Umie stosować odpowiednie narzędzia do przygotowania ofert i realizacji zadań publicznych;

- Umie Tworzyć kosztorysy i harmonogramy zadań;

- Umie opracowywać dokumentację na potrzeby rozliczania projektów;

- Potrafi aktywnie animować życie kulturalne społeczności lokalnych;

- Umie wyciągać wnioski i porządkować efekty dyskusji;

- Umie korzystać z literatury przedmiotu w języku polskim;

- Umie prawidłowo posługiwać się podstawową terminologią przedmiotu;

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowe kryteria:

- obecność na zajęciach,

- aktywny udział w dyskusjach w oparciu o przeczytane wcześniej teksty,

- pozytywne oceny za udział w dyskusjach, z testów i kolokwiów,

- zaliczenie pisemnego kolokwium semestralnego i ustnej prezentacji.

Skala ocen Kryteria oceniania

bardzo dobry (bdb; 5,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów uczenia się obejmujących wszystkie ważne aspekty

dobry plus (+db; 4,5): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów uczenia się obejmujących wszystkie ważne aspekty z dopuszczeniem mniej istotnych błędów lub uchybień

dobry (db; 4,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów uczenia się z pominięciem niektórych mniej ważnych aspektów

dostateczny plus (+dst; 3,5): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów uczenia się z pominięciem niektórych ważnych aspektów z dopuszczeniem mniej istotnych uchybień i błędów

dostateczny (dst; 3,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów uczenia się z pominięciem niektórych ważnych aspektów lub z poważnymi uchybieniami

niedostateczny (ndst; 2,0): brak osiągnięcia przez studenta zakładanych efektów uczenia się

Warunkiem uzyskania zaliczenia z zajęć jest:

1. Uczestnictwo w zajęciach. Zajęcia są obowiązkowe (w semestrze możliwe dwie nieobecności bez potrzeby usprawiedliwiania lub odrabiania zajęć) dla studentów wybierających ten przedmiot w module zajęć do wyboru. Usprawiedliwieniem zajęć może być zwolnienie lekarskie lub udokumentowane uczestnictwo w konferencjach, panelach, projektach itp.

Za każdą kolejną nieobecność student wykonuje dodatkową pracę wyznaczoną przez prowadzącego.

W wypadku, gdy student opuści ponad 50% zajęć dydaktycznych, nie może uzyskać zaliczenia.

2. Zaliczenie zadań i testów przeprowadzanych realizowanych na zajęciach i zadanych jako praca własna studenta. Testy i zadania zaliczone muszą mieć co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi. Dopuszcza się jednokrotną poprawę danego testu lub zadania w ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji o ocenie lub 2 tygodni od nieobecności na zajęciach, na których grupa pisała test lub wykonała zadanie, a student był nieobecny. Jeśli nieobecność nie została usprawiedliwiona student otrzymuje ocenę niedostateczną i przysługuje mu 1-krotna poprawa.

Suma ocen z testów i zadań w semestrze musi wynieść co najmniej 60%.

3. Prezentacja ustna i jej ewentualne poprawienie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariola Abkowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariola Abkowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariola Abkowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariola Abkowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)