Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język obcy: język angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-ANGHISZ-ZU-14
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy: język angielski
Jednostka: Instytut Języków i Literatur Romańskich
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Strona przedmiotu: http://elearning-neo.amu.edu.pl/course/view.php?id=303
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia hiszpańska, st. niestacjonarne

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

1/doskonalenie znajomości języka angielskiego do uzyskania poziomu B2

2/rozwinięcie umiejętności samodzielnego doskonalenia biegłości w języku obcym i pogłębiania wiedzy o języku

3/doskonalenie kompetencji lingwistycznych w zakresie języka angielskiego; wiedza systemowa o języku;

4/wykształcenie i pogłębianie kompetencji socjolingwistycznych w zakresie języka angielskiego (prezentowanie własnych opinii)

5/optymalizacja kompetencji pragmatycznych w zakresie języka angielskiego (funkcjonalne użycie środków językowych w typowych sytuacjach, rozpoznawanie i właściwe dobieranie rodzaju i formy tekstu, np. narracja, raport)

6/wykształcenie umiejętności uczestniczenia w typowych sytuacjach prywatnej (opowiadanie anegdoty, rozmowa o czasie wolnym), publicznej (osiąganie porozumienia w rozmowie), zawodowej (rozmowa o stroju służbowym) i edukacyjnej (przygotowanie wystąpienia) sfery życia w anglojęzycznym środowisku językowym.

7/wyrobienie umiejętności uczestniczenia w środowisku Internetu drugiej generacji w języku angielskim (publikowanie krótkich tekstów, korzystanie ze źródeł internetowych)

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

• Słownictwo z następującego zakresu tematycznego: życie w mieście, rodzina, rozważania o przyszłości, zdrowie i choroba (epidemie);

• Gramatyka: czasowniki pomocnicze; przegląd czasów gramatycznych, konstrukcje pytające, the definite article, szyk w zdaniu angielskim;

• Formy pisemne: raport, wypracowanie (esej), tekst prezentujący wiadomości, broszura;

• Wymowa: nacisk, wymowa a przedimki; formy ściągnięte i formy słabe,

• Lektura: reportaż/artykuł z magazynu anglojęzycznego (2 tys. słów lub 2 teksty po 1 tys. słów) + streszczenie i glosariusz;

• Wykorzystanie słownictwa i gramatyki objętych treściami kształcenia w sytuacjach komunikacyjnych;

• Wykorzystanie słownictwa i gramatyki objętych treściami kształcenia w tworzeniu tekstów pisanych.

Literatura:

1. Crace A., R. Acklam. Global Upper-Intermediate, Macmillan, 2011. (podręcznik, rozdziały 1-2)

2. McCarthy, M. i F. O'Dell. English Vocabulary in Use Upper-intermediate with Answers and CD-ROM (3rd edition). OUP 2012.

3. Foley, M. i D. Hall. MyGrammarLab Intermediate B1–B2. Pearson 2012.

4. Dowolny słownik polsko angielski i angielsko polski (drukowany lub elektroniczny, bez wskazania tytułu)

5. Teksty, materiały audio i wideo dotyczące bieżących wydarzeń lub treściowo powiązane z tematem zajęć (media anglojęzyczne)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

 ma podstawową orientację we współczesnym życiu kulturalnym

 rozróżnia i odpowiednio dobiera styl oficjalny i nieformalny w krótkich tekstach pisanych i wypowiedziach ustnych

Umiejętności:

 ma umiejętności językowe w zakresie drugiego języka obcego zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu przynajmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

 opisuje doświadczenia, zdjęcia i osoby w rozmowie i w formie pisemnej, poprawnie używając precyzyjnego słownictwa oraz poznanych idiomów

 inicjuje i prowadzi rozmowę z obcą osobą oraz uczestniczy w dyskusji na tematy życia codziennego

 komunikuje się i współpracuje z innymi osobami w grupie

 potrafi słuchać i czytać ze zrozumieniem teksty na poziomie

średniozaawansowanym wyższym, komentować i relacjonować je stosując poprawnie mowę zależną

Metody i kryteria oceniania:

• Test osiągnięć – gramatyka, słownictwo, czytani, słuchanie (60% oceny)

• Praca pisemna + lektura – 20%

• Moodle – zaliczone wszystkie zadania wykonane w terminie – 10%

• Aktywność/obecność – 10%

Wymagania: 60% punktów uzyskanych według powyższego systemu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dominika Dziubała-Szrejbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dominika Dziubała-Szrejbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dominika Dziubała-Szrejbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)