Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-SM-12FKMDM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filmoznawstwo i kultura mediów

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Doskonalenie umiejętności analizy filmu jako podstawy warsztatowej pracy nad rozprawą magisterską.

Przygotowanie do wykorzystania analizy i interpretacji dzieła filmowego w kontekście tematu pracy magisterskiej

Zapoznanie studentów z warsztatem pisania pracy magisterskiej (wybór i sformułowanie tematu, plan i konstrukcja pracy, ujęcie problemu, umiejętność merytorycznego argumentowania, robienie przypisów, aneksów, bibliografii, redagowanie tekstu itp.).

Przygotowanie do samodzielnego korzystania z różnych źródeł naukowych i umiejętności ich wzajemnego konfrontowania.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Seminarium ma charakter interdyscyplinarny. Poświęcone będzie problemom poetyki współczesnego filmu dokumentalnego i fabularnego, zagadnieniom relacji filmu z literaturą i sztukami wizualnymi oraz estetyce przekazów telewizyjnych. W centrum naszego zainteresowania znajdą się obszary pogranicza pomiędzy gatunkami, rodzajami filmowymi oraz filmem a telewizją i sztukami wizulanymi, rozmaite sposoby przenikania form obecnych we współczesnych mediach.

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami pisania pracy naukowej oraz wypracowanie umiejętności krytycznego czytania tekstów naukowych. Studenci będą mieli ponadto możliwość rozszerzenia umiejętności z zakresu analizy filmu i przekazów telewizyjnych, które są niezbędne do przygotowania rozprawy magisterskiej.

Warunkiem ewaluacji będzie aktywny udział w zajęciach oraz terminowe składanie kolejnych części pracy.

Pełny opis:

1. Styl filmowy. Analiza Funny Games Michaela Haneke.

2. Sporządzanie filmografii – zdanie praktyczne.

3. Strukturalizm i postrukturalizm w badaniach nad filmem. Pomiędzy teorią a badawczą praktyką – analiza fragmentów filmu Wojciecha Smarzowskiego Dom zły.

4. Poetyka krótkich form filmowych – wideoklip.

5. Zasady poszukiwania i sporządzania bibliografii.

6.-8. Indywidualne konsultacje konsepktów prac magisterskich.

9-15. Prezentacja koncepcji pracy magisteskiej w oparciu o schemat:

a. tytuł pracy

b. problem badawczy

c. materiał badawczy

d. elementy problematyczne, wymagające przedyskutowania

Literatura:

S. Liszak, Zrzucę ciało. Marcin Koszałka, Jerzy Nowak, „Istnienie”, „Kwartalnik Filmowy”

M. Wojciechowska, Kino dokumentalne jako forma terapii – twórczość Marcina Koszałki, w: Metody dokumentalne w filmie, red. D. Rode, M. Pieńkowski, Łódź 2013, s. 354.

M. Koszałka, Wycisnąć sens z trupa, rozm. K. Bielas, „Duży Format” 2007, nr 46.

M. Ryan, M. Lenos, An Introduction to Film Analysis. Technique and Meaning in Narrativ Film, New York 2012

Ł. Maciejewski, Widmo autora: kino Romana Polańskiego, 2011

Ch. Sandford, Polański, 2008

R. Polański, Roman, 1989

M. Jankun Dopartowa, Labirynt Polańskiego, 2003

G. Stachówna, Polański od A do Z, 2002

J. Parker, Polański, 1993

Wskazana przez prowadzącego praca magisterska oraz artykuł naukowy.

Pozostałe lektury dostosowane do zagadnień podejmowanych przez seminarzystów w pracach.

Filmy:

Marcina Koszałki - Istnienie, Śmierć z ludzką twarzą, Deklaracja nieśmiertelności

Romana Polańskiego - Lokator, Nieposkromieni zabójcy wampirów, Dziecko Rosemary

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę szczegółową z zakresu filmoznawstwa i medioznawstwa, prowadzącą do specjalizowania się w tych dziedzinach

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy

posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie filmoznawstwa i medioznawstwa

umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do własnego rozwoju i odpowiedzialnego kierowania swoją karierą zawodową

potrafi korzystać z tradycyjnych i cyfrowych źródeł informacji i posiada pogłębione umiejętności z zakresu wprowadzania danych do prac oryginalnych oraz wykorzystywania i dokumentowania tych umiejętności we własnych opracowaniach

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie i realizuje potrzebę ustawicznego uczenia się

Metody i kryteria oceniania:

Niedostateczny: Student nie potrafi sformułować tematu i przygotować konspektu pracy licencjackiej. Nie dysponuje żadnymi umiejętnościami z zakresu analizy filmu.

Dostateczny/ dostateczny plus: Student dysponuje minimalnymi umiejętnościami z zakresu analizy filmu. Nie potrafi samodzielnie podjąć wyzwania badawczego i sproblematyzować interesującego go zagadnienia.

Dobry/ dobry plus

Student potrafi korzystać z warsztatu pisarskiego na poziomie pracy magisterskiej, tzn potrafi sformułować temat i opracować konspekt pracy; potrafi wskazać i zastosować różne źródła naukowe, przywołując odpowiednie przykłady twórczości filmowej; potrafi formułować samodzielne wnioski.

Zaliczenie na podstawie zatwierdzonego konspektu pracy oraz aktywnego udziału w zajęciach wspólnych (max 2 nieobecności)

Bardzo dobry

Student swobodnie operuje warsztatem pisarskim na poziomie pracy magisterskiej; potrafi wskazać i zastosować, a także wzajemnie konfrontować różne źródła naukowe, przywołując odpowiednie przykłady twórczości filmowej; potrafi formułować samodzielne wnioski, wspierając dodatkowo swoje wypowiedzi argumentami zaczerpniętymi z tekstów naukowych; dobrze orientuje się w zapleczu teoretycznym tematu oraz posiada wiedzę merytoryczną wykraczającą poza ramy tematu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grażyna Gajewska, Andrzej Szpulak, Anna Śliwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Kaźmierczak, Andrzej Szpulak, Anna Śliwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grażyna Gajewska, Andrzej Szpulak, Anna Śliwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)