Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty i praktyki studenckie w prestiżowych placówkach kulturalnych w Polsce i za granicą - spec. animacja kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-PKTAK-31PDL
Kod Erasmus / ISCED: 09.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Nauka języków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Warsztaty i praktyki studenckie w prestiżowych placówkach kulturalnych w Polsce i za granicą - spec. animacja kultury
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty obowiązkowe dla spec. animacja kultury (studia licencjackie)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia:

- nabywanie doświadczeń związanych z funkcjonowaniem instytucji, organizacji i firm zajmujących się działalnością w obszarze kultury,

- praktyczna weryfikacja wiedzy zdobytej podczas studiów,

- uzyskanie umiejętności stosowania nowych technologii i mediów w informowaniu o inicjatywach kulturalnych,

- poznanie metod animacji i rozwoju aktywnych form uczestnictwa w kulturze,

- rozwijanie kreatywności i innowacyjności oraz kształtowanie umiejętności prowadzenia działań w zakresie animacji kultury.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Biblioteka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Metoda projektu, pokaz i obserwacja, wykonywanie zadań wskazanych przez zakładowego opiekuna praktyk.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

1

Pełny opis:

Treści programowe dla przedmiotu:

- funkcjonowanie placówek (organizacji, firm) kultury w świetle przepisów prawa,

- cele działalności placówek kultury,

- projektowanie i planowanie wydarzeń kulturalnych (specyfika odbiorców, metody pracy, zakładane cele),

- promocja wydarzeń kulturalnych,

- przeprowadzenie wydarzeń kulturalnych,

- odsumowanie i ocena wydarzeń kulturalnych.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu (modułu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student/ka:

- zna całokształt funkcjonowania wybranej placówki kultury, jej strukturę organizacyjną, ogólne plany działalności oraz sposoby ich realizacji, formy działań z rozmaitymi grupami odbiorców,

- zna usytuowanie danej placówki (lub organizacji czy firmy) w otoczeniu społecznym (inne placówki, samorząd lokalny itd.),

- potrafi pracować w zespole, wykonywać polecenia przełożonych i wykazywać własną inicjatywę,

- zna treść podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania placówek kultury i organizacji wydarzeń kulturalnych,

- potrafi dostosować planowane działania do etapu rozwoju intelektualnego i emocjonalnego odbiorców kultury,

- umie właściwie zaplanować wydarzenie kulturalne (od strony organizacyjnej, finansowej, promocyjnej, sprawozdawczej),

- potrafi przeanalizować efekt dokonanych działań, przeprowadzić rozbiór własnej pracy,

- posiada umiejętność komunikowania się z instytucjami i osobami wspierającymi animację kultury.

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen:

bardzo dobry (bdb; 5,0): Dziennik i rozmowa pozwalają stwierdzić, że: student dokładnie zna całokształt funkcjonowania wybranej placówki kultury, jej strukturę organizacyjną, ogólne plany działalności oraz sposoby ich realizacji, formy działań z rozmaitymi grupami odbiorców. Zna usytuowanie danej placówki (lub organizacji czy firmy) w otoczeniu społecznym (inne placówki, samorząd lokalny itd.). Zna treść podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania placówek kultury i organizacji wydarzeń kulturalnych. Potrafi pracować w zespole, wykonywać polecenia przełożonych i wykazywać własną inicjatywę. Potrafi przeanalizować efekt przeprowadzonych działań, przeprowadzić rozbiór własnej pracy. Posiada umiejętność komunikowania się z instytucjami i osobami wspierającymi animację kultury.

dobry plus (+db; 4,5): jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami.

dobry (db; 4,0): jak wyżej, z drobnymi lukami (na przykład dotyczących przepisów prawnych).

dostateczny plus (+dst; 3,5): zawartość dziennika i rozmowa potwierdzają zadawalające opanowania wyżej wymienionych wiadomości i umiejętności.

dostateczny (dst; 3,0): jak wyżej, z niedostatkami, które jednak nie świadczą o nieopanowaniu umiejętności organizacji wydarzeń kulturalnych.

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadawalająca, student nie spełnia kryteriów oceny dostatecznej.

Kryteria oceniania:

- ocena wystawiona przez zakładowego opiekuna praktyki,

- ocena dziennika praktyk i rozmowa przeprowadzona przez opiekuna praktyk w ramach specjalności animacja kultury.

Opiekun praktyk bierze pod uwagę ocenę wystawioną przez zakładowego opiekuna praktyk, jednak weryfikuje ją na podstawie dziennika praktyk i rozmowy ze studentem.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Ratajczak
Prowadzący grup: Wiesław Ratajczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Praktyka - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Ratajczak
Prowadzący grup: Wiesław Ratajczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Praktyka - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Ratajczak
Prowadzący grup: Wiesław Ratajczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Praktyka - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)