Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Poetyka z analizą dzieła literackiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-PA-12PDL-E Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Poetyka z analizą dzieła literackiego
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty obowiazkowe dla 1 roku programu DL-FilPol
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

- pozyskanie wiedzy z zakresu wersyfikacji, stylistyki, kompozycji i genologii

- opanowanie podstawowej terminologii z zakresu poetyki

- zdobycie i doskonalenie umiejętności analizy, interpretacji oraz wartościowania tekstu literackiego (także w kontekście interdyscyplinarnym)

- kształtowanie umiejętności czytania tekstów teoretycznoliterackich

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Zajęcia kształcą umiejętności analizy, interpretacji oraz wartościowania tekstu literackiego, umożliwiając pozyskanie wiedzy z zakresu wersyfikacji, stylistyki, kompozycji i genologii.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

Przekształcenia semantyczne – tropy (zwłaszcza metafora, symbol, alegoria, ironia) – typologia, przykłady.

Kompozycja – jej typy i podstawowe pojęcia. Jednostki konstrukcyjne świata przedstawionego: motyw, wątek, postać, akcja i fabuła.

Elementy dzieła literackiego: czas i przestrzeń, postać literacka.

Sytuacja narracyjna i typy narracji.

Wybrane gatunki literackie (charakterystyka, rys historyczny, przemiany konwencji gatunkowych).

Literatura:

Chrząstowska B., Wysłouch S., Poetyka stosowana, Warszawa 2000.

Ćwiczenia z poetyki, red. A. Gajewska, T. Mizerkiewicz, Warszawa 2006.

Głowiński M., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., Zarys teorii literatury, Warszawa 1991.

Kulawik A., Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Kraków 1990.

Kompozycja i genologia, red. A. Gajewska, Poznań 2010.

Mayenowa M. R., Poetyka teoretyczna: zagadnienia języka, Wrocław 2000.

Miodońska-Brookes E., Kulawik A., Tatara M., Zarys poetyki. Warszawa 1980.

Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 2002.

Szczegółową listę lektur podaje prowadzący zajęcia.

Materiały dostępne w bibliotece Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

- dokonać analizy i interpretacji tekstu literackiego, wartościować utwory literackie oraz umiejętnie uzasadnić własną hipotezę interpretacyjną (posługując się odpowiednią terminologią i odwołując się do literatury przedmiotu);

- rozpoznać i scharakteryzować stylistykę wybranego tekstu literackiego (ze szczególnym uwzględnieniem środków stylistycznych i tropów);

- zanalizować kompozycję tekstu literackiego (m. in. rozpoznać jednostki konstrukcyjne świata przedstawionego w utworze, potrafi przeanalizować sytuację narracyjną, sposób konstrukcji postaci, czasu i przestrzeni w powieści);

- rozpoznać i scharakteryzować najważniejsze gatunki literackie;

- czytać ze zrozumieniem prace naukowe z zakresu poetyki i odnieść się do ich głównych tez.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania stopnia osiągnięcia założonego efektu kształcenia:

- ocena aktywności na zajęciach

- ocena merytorycznej wartości przygotowanej interpretacji

- ocena merytorycznej wartości wypowiedzi w dyskusji

- ocena analizy wersyfikacyjnej, stylistycznej oraz kompozycji (ustnej lub pisemnej)

- ocena rekonstrukcji głównych tez tekstu naukowego

- egzamin.

Kryteria oceniania:

- obecność i aktywność na zajęciach

- wartość merytoryczna wypowiedzi prezentowanych na zajęciach

- praca (lub prace) o charakterze interpretacyjnym

- poziom wiedzy i umiejętności zaprezentowane na egzaminie.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bednarek
Prowadzący grup: Magdalena Bednarek, Krzysztof Gajda, Jan Galant, Paweł Graf, Marta Stusek, Ewa Szkudlarek, Agnieszka Waligóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bednarek
Prowadzący grup: Magdalena Bednarek, Krzysztof Gajda, Lucyna Marzec, Jacek Nowakowski, Ewa Szkudlarek, Agnieszka Waligóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bednarek
Prowadzący grup: Magdalena Bednarek, Krzysztof Gajda, Lucyna Marzec, Jacek Nowakowski, Ewa Szkudlarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.