Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lektorat drugiego języka słowiańskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-LJS-21CSDM-E Kod Erasmus / ISCED: 09.8 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Lektorat drugiego języka słowiańskiego
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku programu DU-FilChorSerb
Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii chorwackiej (studia magisterskie)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii serbskiej (studia magisterskie)
Strona przedmiotu: http://slavic.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

studia slawistyczne, specjalność: studia kroatystyczne

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia:

Zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej gramatyki i ortografii języka rosyjskiego/macedońskiego, umiejętność wypowiadania się w mowie i piśmie w języku rosyjskim/macedońskim na poziomie podstawowym – praktycznej znajomość języka rosyjskiego/macedońskiego na poziomie A1–A2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Dobra znajomość języka kraju specjalności. Znajomość gramatyki opisowej języka kraju specjalności oraz języka polskiego.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja, praca z tekstem, metoda ćwiczeniowa, pokaz i obserwacja, demonstracje dźwiękowe i/lub video, praca w grupach.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

4

Pełny opis:

Treści programowe dla przedmiotu:

- wprowadzenie do praktycznej nauki języka rosyjskiego, podstawowe charakterystyki części mowy; przyswajanie zwrotów podstawowych i skonwencjonalizowanych wyrażeń używanych podczas nawiązania znajomości, przedstawienia się rozmówców, witania się itd.,

- ludzie i ich zawody - nazwy państw i narodowości, zawody oraz związane z nimi reguły słowotwórcze, wprowadzenie kategorii rodzaju gramatycznego oraz rodzajnika,

- żywność i napoje, zakupy w sklepie i na targach, składanie zamówienia w restauracji i kawiarni, dyskusja o podstawowych nawykach żywieniowych, czas teraźniejszy, liczebniki,

- cechy przedmiotów i ludzi, kolory, cechy psychiczne i fizyczne, części ciała, kogruencja między rzeczownikami i przymiotnikami, wyrażenie relacji przynależności, stopniowanie przymiotników,

- rodzina, przyjaciele, ludzie bliscy, zwierzęta domowe, relacje rodzinne, nazwy członków rodziny, zaimki osobowe, tryb rozkazujący czasownika, rodzajnik określony i nieokreślony - użycia regularne i nieregularne,

- rodzaje odzieży i obuwia, zakup ubrań i butów, dyskusja na temat zwyczajów ubioru, zaimki dzierżawcze, wskazujące i pytające, liczebniki,

- gdzie mieszkam - opis otoczenia, opis mieszkania, ogłoszenie kupna/sprzedaży, domowe porządki, czasowniki bezosobowe i zwrotne,

- życie codzienne, opisywanie czynności codziennych oraz przyzwyczajeń, która godzina, sposoby wyrażania czasu, nazwy miesięcy, dni tygodnia i pory roku, zaimki względne i nieokreślone,

- orientacja w przestrzeni - kierunki świata, dworzec, lotnisko, rozkład jazdy, kantor, wymiana walut, liczebniki główne i porządkowe,

- podróże, relacja z miejsc, które odwiedziliśmy i plany wakacyjne, kierunki ruchu, czas przyszły,

- liczyć pieniądze, godziny, miesiące, lata; liczby i podstawowe działania arytmetyczne, aoryst, nieregularna liczba mnoga.

Literatura:

Zalecana literatura:

A. Pado, Start. ru 1, WSIP, Warszawa 2006.

A. Pado, Ты за или против?, WSiP, Warszawa 2003.

D. Dziewanowska, Ćwiczenia z ortografii rosyjskiej, WSiP, Warszawa 1999.

D. Dziewanowska, Грамматика без проблем, WSiP, Warszawa 2005.

I. Wiereszczagina, Давай поговорим, WSiP, Warszawa 1998.

В. Ајдиновска-Папазовкка, Добродојдовте на македонски јазик , РИ, Скопје 2000.

Christina E. Kramer, Macedonian for beginning and intermediate students, Press, England 1999.

Б. Конески, Граматика на македонскиот литературен јазик, Просветно дело, Скопје 1976.

Б. Видоески, З. Тополињска, В. Пјанка, Македонско – полски и полски – македонки речник, Варшава – Скопје 1990.

Internet – teksty oraz zadania i ćwiczenia wraz z nagraniami są udzielane przez lektora, materiały autorskie – opracowanie własne.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu (modułu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student/ka potrafi:

- rozróżnić i zrozumieć znane mu słowa, dotyczące jego samego oraz jego rodziny i najbliższego otoczenia, gdy rozmówca mówi wolno i wyraźnie; zrozumieć powszechnie używane słowa (np. informacje o rodzinie, miejscu zamieszkania, zakupach, zatrudnieniu, stanie zdrowia); zrozumieć treść podstawowych krótkich komunikatów i prostych informacji,

- przeczytać i zrozumieć podstawowe komunikaty publiczne (np. ostrzeżenia, hasła reklamowe itp.); czytać ze zrozumieniem krótkie, uprzednio dostosowane do poziomu A1 – A2 tekstów; znaleźć konkretne informacje w tekstach dotyczących życia codziennego (np. w ogłoszeniach, rozkładach jazdy, broszurach informacyjnych i reklamowych, listach),

- prowadzić rozmowę na podstawowym poziomie znajomości języka rosyjskiego; odpowiedzieć na i zadawać podstawowe pytania w zakresie najlepiej znanych mu tematów oraz w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb komunikacyjnych; komunikować się w sytuacjach podstawowych, wymagających bezpośredniej wymiany informacji; uczestniczyć w krótkich rozmowach, nawet jeżeli nie rozumie wszystkich komunikowanych treści; używać podstawowych zwrotów codziennych w celu opisania swojego miejsca zamieszkania i swojego otoczenia; wyrazić swoją opinię w zakresie codziennej, podstawowej komunikacji,

- wypełniać formularze i/lub kwestionariusze osobowe, wymagające podstawowych informacji odnośnie imienia i nazwiska, wieku, narodowości, zawodu, miejsca zamieszkania itd.; napisać samodzielnie krótkie komunikaty (np. wiadomość, list prywatny itp.); sporządzić notatkę ze zwięzłego i dostosowanego do poziomu A1–A2 tekstu; opanować i stosować podstawowe reguły macedońskiej ortografii,

- opanować i stosować podstawową wiedzę z zakresu fonetyki i fonologii języka rosyjskiego; akcentować poprawnie; używać stosownej intonacji i siły głosu do odpowiednich intencji komunikacyjnych,

- opanować i stosować podstawową wiedzę o koniugacji czasownika i deklinacji przymiotników w języku macedońskim, a także poprawnie używać rodzajników określonych i nieokreślonych,

- opanować i stosować w praktyce podstawową wiedzę z zakresu składni; rozpoznać komunikacyjną funkcję zdań oraz budować zdania proste i złożone,

- przyswajać podstawowe informacje o kraju, kulturze i literaturze macedońskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen:

bardzo dobry (bdb; 5,0): bardzo dobra znajomość języka rosyjskiego/macedońskiego/słowackiego na poziomie A2 w mowie i piśmie w zakresie fonetyki, fleksji, leksykologii, składni i stylistyki, bardzo dobra umiejętność tłumaczenia ustnego i pisemnego podstawowych tekstów z języka źródłowego na język docelowy, bardzo dobra umiejętność praktycznego zastosowania posiadanego zasobu słownictwa i nabytego poziomu językowego w sytuacjach życia codziennego, zdolność wyższej abstrakcji językowej w ramach omówionych zagadnień tematycznych.

dobry plus (+db; 4,5): jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami zwłaszcza w zakresie praktycznego użycia języka pisanego (np. brak graficznego zaznaczenia długości).

dobry (db; 4,0): możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsze umiejętności translatorskie, niedociągnięcia w zakresie praktycznego użycia języka pisanego i mówionego.

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca znajomość języka rosyjskiego/macedońskiego/słowackiego na poziomie A2 w mowie i piśmie w zakresie fonetyki, fleksji, leksykologii, składni i stylistyki (przebieg egzaminu ustnego wymaga np. zadawanie pytań pomocniczych przez osobę egzaminującą), pojawienie się podczas tłumaczenia ustnego i pisemnego podstawowych tekstów z języka źródłowego na język docelowy różnej kategorii błędów językowych, zadowalająca umiejętność praktycznego zastosowania posiadanego zasobu słownictwa i nabytego poziomu językowego w sytuacjach życia codziennego.

dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca znajomość języka rosyjskiego/macedońskiego/słowackiego na poziomie A2 w mowie i piśmie w zakresie ogólnym (przebieg egzaminu ustnego wymaga np. zadawanie pytań pomocniczych przez osobę egzaminującą), pojawienie się podczas tłumaczenia ustnego i pisemnego podstawowych tekstów z języka źródłowego na język docelowy większej ilości różnej kategorii błędów językowych, zadowalająca umiejętność praktycznego zastosowania posiadanego zasobu słownictwa i nabytego poziomu językowego w sytuacjach życia codziennego.

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca znajomość języka rosyjskiego/macedońskiego/słowackiego na poziomie A2 w mowie i piśmie w zakresie ogólnym, niezadowalająca umiejętność praktycznego zastosowania posiadanego zasobu słownictwa i nabytego poziomu językowego w sytuacjach życia codziennego, dalsze braki w zakresie efektów kształcenia zdefiniowanych dla przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Szydlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Irina Lorenc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Irina Ermashova
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Irina Ermashova
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.