Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura rozrywki: Kultury filmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-KF-11FKMDM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura rozrywki: Kultury filmu
Jednostka: Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.50 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filmoznawstwo i kultura mediów

Poziom przedmiotu:

II stopień

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Metoda analizy przypadków, metoda laboratoryjna, metoda badawcza (dociekania naukowego), metoda warsztatowa, metoda projektu, demonstracje dźwiękowe i/lub video, metody aktywizujące, praca w grupach.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

1,5

Skrócony opis:

Treści programowe dla przedmiotu:

- przedstawienie i omówienie bazy pojęciowej właściwej dla analiz zjawisk z obszaru kultury rozrywki, w tym głowie kultur filmowych (np. konwenty fanowskie, festiwale),

- charakterystyka wybranych festiwali, przeglądów filmowych oraz nagród filmowych (np. Oskary, Złote Globy oraz niszowych festiwali i tematycznych przeglądów filmowych),

- analiza wybranych zjawisk z obszaru kultur filmowych w kontekście przemian społecznych i politycznych (np. zaangażowany artystyczno-społecznie festiwal Ofeliada),

- analiza wybranych gatunków filmowych z uwzględnieniem przemian stylistycznych, estetycznych, warsztatowych oraz tematycznych (np. polityczno-społeczne zaangażowanie określonych filmów science fiction).

Pełny opis:

Opis treści kształcenia:

- definiowanie pojęć: kultura, rozrywka, kultura popularna, kultura masowa, kultura filmu,

- określenie czynników składających się na kształtowanie kultury filmu,

- omówienie specyfiki wybranych elementów składających się na tworzenie kultur filmu, np. festiwale filmowe, prestiżowe nagrody, kluby fanowskie,

- analizowanie wybranych filmów/seriali (case study) w kontekście wieloaspektowych elementów kultury filmowej,

- społeczne, polityczne, ekonomiczne uwarunkowania kształtowania/projektowania kultur filmowych.

Literatura:

Zalecana literatura:

Gajewska G., Wójcik R. (red.), KOntekstowy MIKS. Przez opowieści graficzne do analiz kultury współczesnej (rozdział: Między komiksem a filmem), Poznań 2011.

Gajewska Grażyna, Ecology and Science Fiction. Managing Imagination in the Age of the Anthropocene, „Przegląd Kulturoznawczy” nr 1 (47) 2021, s. 79-97.

Kisielewska A., (red.), Między powtórzeniem a innowacją. Seryjność w kulturze, Kraków 2004.

Skowronek B., Film w przestrzeni kultury audiowizualnej, Studia. Szkice. Interpretacje. Kraków 2011.

Woźnicka Z., Krytyka współtworzy sens dzieła, [w:] Szkice o krytyce filmowej i telewizyjnej (red.) A. Jackiewicz, A. Kumor, Wrocław 1978.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu (modułu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student/ka:

- zna w pogłębionym stopniu specyfikę oraz zasady i formy funkcjonowania współczesnego życia kulturalnego, a także wybranych instytucji kultury, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstów filmowych i literackich, w tym głównie w obszarze kultury rozrywki,

- zna w pogłębionym stopniu tematy rodzimej i światowej kultury filmowej, literackiej i medialnej, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstów społecznych, politycznych, etycznych i ekonomicznych (np. polityczne i ekonomiczne, społeczne uwarunkowania organizowania festiwali filmowych, społeczne aspekty funkcjonowania klubów fanowskich),

- potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem nowej wiedzy (z zakresu filmoznawstwa i literaturoznawstwa oraz obszarów pokrewnych), a także formułować na tej podstawie krytyczne sądy dotyczące rynku rozrywki, różnych sposobów jego funkcjonowania (np. sposoby przydzielania nagród na festiwalach filmowych),

- potrafi przygotować w języku polskim różne prace pisemne oraz wystąpienia ustne i/lub multimedialne, dotyczące filmu oraz zagadnień z pogranicza różnych dyscyplin naukowych, z wykorzystaniem zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (np. napisać recenzję filmu, komunikat o nadchodzącym festiwalu, relację multimedialną z konwentu fanowskiego).

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen:

bardzo dobry (bdb; 5,0): student/studentka prezentuje wysoki poziom wiedzy na temat kultury filmowej. Potrafi biegle posługiwać się terminologią używaną w filmoznawstwie. Pracując samodzielnie i w grupie, potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i integrować informacje. Potrafi opracować prezentację multimedialną i przedstawić w niej logiczną argumentację. Wypowiedzi i projekt wykazują duży stopień samodzielnych interpretacji.

dobry plus (+db; 4,5): student/studentka prezentuje wysoki poziom wiedzy na temat kultury filmowej. Dobrze posługuje się terminologią używaną w filmoznawstwie. Pracując samodzielnie i w grupie, potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i integrować informacje. Potrafi opracować prezentację multimedialną i przedstawić w niej logiczną argumentację.

dobry (db; 4,0): student/studentka prezentuje dobry poziom wiedzy na temat kultury filmowej. Dobrze posługuje się terminologią używaną w filmoznawstwie. Pracując samodzielnie i w grupie, potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i integrować informacje. Potrafi opracować prezentację multimedialną i przedstawić w niej logiczną argumentację.

dostateczny plus (+dst; 3,5): student/studentka prezentuje przeciętny poziom wiedzy na temat kultury filmowej. Posługuje się terminologią używaną w filmoznawstwie. Pracując samodzielnie i w grupie, potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i integrować informacje. Potrafi opracować prezentację multimedialną i przedstawić w niej logiczną argumentację, ale nie wykazuje umiejętności przeprowadzania samodzielnych interpretacji.

dostateczny (dst; 3,0): student/studentka prezentuje niski poziom wiedzy na temat kultury filmowej. W ograniczonym zakresie posługuje się terminologią używaną w filmoznawstwie. Pracując samodzielnie i w grupie, potrafi w ograniczonym zakresie wyszukiwać, analizować, selekcjonować i integrować informacje. Potrafi opracować prezentację multimedialną, ale nie wykazuje umiejętności przeprowadzania samodzielnych interpretacji.

niedostateczny (ndst; 2,0): student/studentka nie przyswoił wiedzy z zakresu kultury filmowej. W minimalnym zakresie posługuje się terminologią używaną w filmoznawstwie. Nie przygotował prezentacji multimedialnej na wybrany temat.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grażyna Gajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Gajewska
Prowadzący grup: Grażyna Gajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Gajewska
Prowadzący grup: Grażyna Gajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)