Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 02-MATL-22
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Matematyka
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Ścisłych
Przedmioty - 2 semestr programu X-S1-CHE
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Elementy algebry liniowej: Algebra wektorów. Macierze i wyznaczniki. Rozwiązywanie układów równań algebraicznych liniowych (metodą Cramera i macierzową). Rozwiązywanie zagadnienia własnego macierzy kwadratowej. Rachunek całkowy funkcji rzeczywistych: Funkcja pierwotna. Metody obliczania całek. Wzór Newtona-Leibnitza. Całka oznaczona Riemanna i jej zastosowanie. Całki niewłaściwe i ich własności. Funkcje wielu zmiennych. Pochodna cząstkowa i jej własności. Pochodne wyższych rzędów (dla funkcji m zmiennych: gradient, dywergencja, rotacja). Różniczka zupełna. Ekstrema funkcji m zmiennych. Całki wielokrotne i ich zastosowanie. Liczby zespolone. Równania różniczkowe: Równania zmiennych rozdzielonych, liniowe, liniowe n-tego rzędu. Układy równań różniczkowych zwyczajnych. Separacja zmiennych dla równania różniczkowego cząstkowego.

Pełny opis:

Przekazanie podstawowej wiedzy z matematyki na poziomie wyższym umożliwiającym jej wykorzystanie w chemii. Zapoznanie ze współczesnym warsztatem matematycznym.

Ilustrowanie materiału modelami matematycznymi w chemii. Wykształcenie umiejętności doboru metody obliczeniowej właściwej dla danego zagadnienia w zależności od oczekiwanej dokładności wyników i aktualnych możliwości praktycznych. Rozwinięcie umiejętności interpretacji wyników eksperymentalnych. Posługiwanie się metodami matematycznymi w opisie zjawisk fizycznych i procesów chemicznych.

EFEKTY KSZTAŁCENIA: 1/ Dodawanie oraz mnożenie macierzy; obliczanie wyznaczników macierzy kwadratowej; wyznaczanie macierzy odwrotnej; 2/ rozwiązywanie układów równań liniowych; 3/ znajdowanie wartości własnych oraz wektorów własnych macierzy; 4/ obliczanie całek nieoznaczonych przy pomocy metody podstawiania oraz stosując całkowanie przez części; 5/ obliczanie całek nieoznaczonych funkcji: wymiernych, niewymiernych oraz trygonometrycznych ; 6/ znajomość całki Riemanna oraz pewnych jej własności i zastosowań; 7/ określenie pochodnych cząstkowych funkcji wielu zmiennych; 8/ znajdowanie punktów stacjonarnych funkcji jednej lub wielu zmiennych; badanie ekstremów funkcji jednej lub wielu zmiennych; 9/ obliczanie prostych całek podwójnych oraz wielokrotnych; zastosowania całek wielokrotnych; 10/ prowadzenie obliczeń za pomocą liczb zespolonych; 11/ obliczanie całek niewłaściwych; 12/ rozwiązywanie prostych równań różniczkowych zwyczajnych oraz cząstkowych.

Literatura:

1) E. Steiner "Matematyka dla chemików", PWN, Warszawa 2000.

2) H.Pidek-Łopuszańska, W. Ślebodziński, K.Urbanik "Matematyka dla chemików", PWN,

3) G.M.Fichtenholz, "Rachunek różniczkowy i całkowy", PWN, Warszawa 2002.

4) S.Koter, A. Warszawski "Mathematica w przykładach dla chemików"

5) P. Yates "Chemical calculations. Mathematics for chemistry", CRC Press, 2007.

6) J. Banaś, S. Wędrychowicz "Zbiór zadań z analizy matematycznej"

7) W.Krysicki, L.Włodarski, "Analiza matematyczna w zadaniach", PWN, Warszawa 1995.

8) S. Gniłka, K. Nowakowski, D. Stachowiak-Gniłka, "Zbiór zadań z matematyki dla chemików".

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bartosz Biadasiewicz, Daria Bugajewska, Dariusz Bugajewski, Aleksandra Kaim-Garnek, Sebastian Król, Łukasz Michalak, Adam Nawrocki, Radosław Szwedek, Bogdan Szydło, Yoichi Uetake
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dariusz Bugajewski, Sebastian Król, Artur Michalak, Adam Przestacki, Mariusz Puchalski, Radosław Szwedek, Bogdan Szydło, Bernadeta Tomasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Ciaś, Artur Michalak, Marcin Molski, Krzysztof Piszczek, Adam Przestacki, Radosław Szwedek, Bogdan Szydło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)