Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura między mediami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-KUDU-LMM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura między mediami
Jednostka: Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
Grupy: Przedmioty na 4 semestrze kulturoznawstwa II stopnia
Przedmioty w Instytucie Kulturoznawstwa
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

kulturoznawstwo

moduł zajęć "Kultura i media"

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

- przekazanie wiedzy na temat podstawowych zjawisk związanych z nowym – intermedialnym – statusem literatury

- przekazanie wiedzy na temat nowych kontekstów badawczych, adekwatnych do omawianych zjawisk

- wdrożenie do dyskusji na temat: nowych funkcji literatury w kulturze, nowych obiegów literackich, życia literackiego w Internecie


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

brak

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

lektorium Instytutu Kulturoznawstwa

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład (z elementami dyskusji)

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

3

Skrócony opis:

Wykład "Literatura między mediami" - jako komponent modułu "Kultura i media" - ma za zadanie uzupełnić treści literaturoznawcze, które do tej pory pojawiały się w programie studiów kulturoznawczych, zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia. Tym razem głównym obszarem analizy są wszelkiego rodzaju relacje intersemiotyczne oraz interartystyczne, w które wchodzi literatura - w ujęciu tak teoretycznym, jak i "praktycznym" (w odniesieniu do konkretnych przykładów relacji, o których mowa).

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do cyklu wykładów jako intermedialnego i interdyscyplinarnego (kulturoznawcze ujęcie przedmiotu badań) spojrzenia na miejsce literatury we współczesnej kulturze.

2. Filmowe adaptacje tekstów literackich – od „klasycznych” ekranizacji do „totalnych” projektów inter- i transmedialnych. Współczesne tendencje i teorie.

3. Literackie adaptacje filmu.

4. Serial jako powieść XXI wieku.

5. Literatura i sztuki plastyczne – nowe zjawiska i nurty badawcze.

Komiks – powieść graficzna – artbook – liberatura.

6. Książka w mediach (radio i telewizja).

7. Literatura w sieci – nowe życie literackie.

Internet jako miejsce publikacji, krytyki, czytelnictwa.

8. Literatura w sieci – nowy status literatury.

Hipertekst, poezja cyfrowa, twórczość fanowska, interaktywność.

9. Piosenka – medium literatury.

Nagroda Nobla dla Boba Dylana.

10. Literatura w kulturze uczestnictwa – perspektywy (nowego) odbiorcy.

Literatura:

- J. Barth, Literatura wyczerpania, przeł. J. Wiśniewski, w: Nowa proza amerykańska. Szkice krytyczne, red. Z. Lewicki, Warszawa 1983;

- A. Burzyńska, M.P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2006 (wybrane rozdziały);

- J. Culler, Teoria literatury, przeł. M. Bassaj, Warszawa 1998 (wybrane rozdziały);

- Z. Fajfer, Liberatura. Aneks do słownika terminów literackich, „Dekada Literacka” 1999, nr 5-6;

- M. Hopfinger, Literatura i media. Po 1989 roku, Warszawa 2010;

- A. Ogonowska, Tekst filmowy we współczesnym pejzażu kulturowym, Kraków 2004;

- Z. Suszczyński, Koniec „Galaktyki Gutenberga”?, w: Kultura i sztuka u progu XXI wieku, red. S. Krzemień-Ojak, Białystok 1997.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student potrafi:

- posługiwać się podstawową wiedzą na temat nowego statusu literatury („między mediami”) oraz sposobów jej badania;

- przywoływać najważniejsze problemy i zjawiska z zakresu współczesnych przemian literatury (w kontekście inter- i transmedialnym);

- umieścić omawiane zjawiska w kontekście kulturowym (w tym – w kontekście sztuki);

- analizować i interpretować wybrane przykłady omawianych zjawisk i tendencji;

- czytać teksty z zakresu interdyscyplinarnie rozumianej humanistyki i kulturowo zorientowanego literaturoznawstwa;

- stosować wybrane teorie, dyskursy i metody badawcze do interpretacji wybranych tekstów literackich;

- orientować się we współczesnym – szeroko pojętym – życiu literackim (przede wszystkim w jego odłamach związanych z Internetem);

- formułować wypowiedzi zarówno ustne (ewentualna dyskusja), jak i pisemne (praca zaliczeniowa) – ze szczególnym uwzględnieniem zasad poprawności językowej, estetyki i pragmatyki.

Metody i kryteria oceniania:

Praca zaliczeniowa: esej na wybrany przez studenta temat - analiza konkretnego przypadku / zjawiska, związanego z tendencjami, które uwzględnia tematyka wykładu (po uprzedniej konsultacji tematu z prowadzącym).

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Koschany
Prowadzący grup: Rafał Koschany
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Koschany
Prowadzący grup: Rafał Koschany
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.