Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-KUDU-FIK
Kod Erasmus / ISCED: 14.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0319) Nauki społeczne i psychologiczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Filozofia kultury
Jednostka: Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Humanistycznych
Przedmioty na 1 semestrze kulturoznawstwa II stopnia
Przedmioty w Instytucie Kulturoznawstwa
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Kulturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu filozofii kultury oraz w umiejętności dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, przedstawione propozycje odnoszące się do filozoficznego (ontologicznego) statusu kultury ma on traktować jak narzędzia użyteczne w badaniach kulturoznawczych. Po drugie, ma on orientować się w tym, co na temat kultury mieli do powiedzenia filozofowie od narodzin nowoczesnej formacji kulturowej (w XVIII wieku) do czasów współczesnych.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Wykład jest kontynuacją zajęć prowadzonych dla studentów kulturoznawstwa na I roku studiów licencjackich (historia filozofii, filozofia współczesna). Od studentów uczestniczących w wykładzie oczekuje się znajomości historii filozofii od czasów antycznych do narodzin nowoczesnej formacji kulturowej (w XVIII wieku).

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Czytelnia instytutowa

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład

Skrócony opis:

Celem wykładów z filozofii kultury jest prezentacja doktryn filozoficznych odnoszących się do ontologicznego statusu kultury oraz epistemologicznych ograniczeń (uwarunkowań), które musi uwzględnić jej uczestnik świadomy swoich uwikłań w praktykę polegającą na godzeniu jej heterogenicznych norm i dyrektyw. Motywem przewodnim wykładów jest teza o powrocie filozofii współczesnej do antycznego wyobrażenia świata człowieka jako rzeczywistości dynamicznej i zróżnicowanej.

Pełny opis:

Celem wykładów z filozofii kultury jest prezentacja doktryn filozoficznych odnoszących się do ontologicznego statusu kultury oraz epistemologicznych ograniczeń (uwarunkowań), które musi uwzględnić jej uczestnik świadomy swoich uwikłań w praktykę polegającą na godzeniu jej heterogenicznych norm i dyrektyw. Motywem przewodnim wykładów jest teza o powrocie filozofii współczesnej do antycznego wyobrażenia świata człowieka jako rzeczywistości dynamicznej i zróżnicowanej.

Tematy zajęć:

- Filozofia oświecenia (Hume, Monteskiusz, Rousseau, Kant)

- J.-G. Fichte - filozof polityki, pierwszy idealista transcendentalny

- Fr. W. J. Schelling - narodziny idealizmu obiektywnego

- Filozofia dziejów G. W. Fr. Hegla

- Początki refleksji hermeneutycznej - od Novalisa, Herdera, Schleiermachera do Diltheya i szkoły badeńskiej

- A. Schopenhauer - zwrot woluntarystyczny w filozofii niemieckiej

- Materializm historyczny K. Marksa

- Pozytywizm

- Fr. Nietzsche - odkrywanie kultury jako środowiska nadczłowieka

- Psychoanaliza S. Freuda i jej społeczne zastosowania

- Szkoła frankfurcka (założenia, czołowi przedstawiciele)

- Teoria działania komunikacyjnego J. Habermasa

- Fenomenologia (E. Husserl, M. Scheler. E. Levinas)

- Ontologia fundamentalna M. Heideggera

- Pragmatyczna koncepcja kultury Fl. Znanieckiego

- H.-G. Gadamer i jego współcześni kontynuatorzy (G. Vattimo, St. Fish)

- Egzystencjalizm

- Konstruktywiści i dekonstrukcjoniści - spór o ponowoczesność

- Filozofia dialogu

- Filozoficzne podstawy performatyki

Literatura:

- Wł. Tatarkiewicz, Historia filozofii. T. III, PWN Warszawa

- B. Hindess, Filozofie władzy. Od Hobbesa do Foucaulta, przeł. D. Leszczyński, L. Rasiński, PWN, Warszawa – Wrocław 1999

- J. Kmita, Racjonalność „uwolniona od hipoteki metafizycznej”, Posłowie do: J. Habermas, Działanie komunikacyjne i detranscendentalizacja rozumu, przeł. W. Lipnik, Oficyna Naukowa, Warszawa 2004

- P. Rotengruber, Ideologia, anarchia, etyka. Dyskurs ponowoczesny a dialog. Humaniora, Poznań 2000

- P. Rotengruber, Perspektywy społecznego porozumienia. Pragmatyka dyskursu władzy, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2006

- P. Rotengruber, Kultura jako przedmiot badania, kultura jako horyzont wartości. Pragmatyczny zwrot Floriana Znanieckiego. Humaniora. Czasopismo Internetowe Nr 1 (13)/2016, ss. 83–95

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu student dysponuje wiedzą z zakresu filozofii kultury. Wiedzę tę potrafi wykorzystać w dwojaki sposób. Po pierwsze, przedstawione propozycje odnoszące się do ontologicznego statusu kultury oraz możliwości wglądu w jej stan, traktuje on jak narzędzia użyteczne w badaniach kulturoznawczych. Po drugie, orientuje się, co na temat kultury mieli do powiedzenia filozofowie od narodzin nowoczesnej formacji kulturowej (w XVIII wieku) do czasów współczesnych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny; standardowa skala ocen (5.0-2.0):

5.0 - znakomita wiedza w zakresie treści kształcenia zawartych w programie przedmiotu

4.5 – bardzo dobra wiedza w zakresie treści kształcenia zawartych w programie przedmiotu

4.0 - dobra wiedza w zakresie treści kształcenia zawartych w programie przedmiotu

3.5 - zadowalająca wiedza w zakresie treści kształcenia zawartych w programie przedmiotu

3.0 - zadowalająca wiedza w zakresie treści kształcenia zawartych w programie przedmiotu

2.0 - niezadowalająca wiedza w zakresie treści kształcenia zawartych w programie przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Rotengruber
Prowadzący grup: Łukasz Czajka, Przemysław Rotengruber
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Rotengruber
Prowadzący grup: Łukasz Czajka, Przemysław Rotengruber
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Rotengruber
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Rotengruber
Prowadzący grup: Agnieszka Doda-Wyszyńska, Przemysław Rotengruber
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)