Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-KUDL-PRS Kod Erasmus / ISCED: 14.9 / (0319) Nauki społeczne i psychologiczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium
Jednostka: Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
Grupy: Przedmioty dla 5 semestru Kulturoznawstwa I stopnia
Przedmioty w Instytucie Kulturoznawstwa
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

kulturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Student nabywa wiedzę z zakresu podstawowych wymogów formalnych pracy licencjackiej.

Zapoznaje się z zasadami przygotowania pracy dyplomowej.

Rozwija podstawową umiejętność edytowania tekstu.

Rozwija umiejętność sporządzania bibliografii i przypisów

Uzyskuje wiedzę na temat podstawowych różnic między stylem naukowym a potocznym.

Student nabywa zdolności rozumienia i interpretacji tekstów źródłowych.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

--

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

brak

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Lektorium IK

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda analizy przypadków

Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)

Metoda ćwiczeniowa

Metoda badawcza (dociekania naukowego)

Metoda projektu

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

13

Pełny opis:

1. Ustalenie tematu, problemu badawczego oraz pytań badawczych. Wyznaczenie zakresu badań i struktury pracy licencjackiej.

2. Zapoznanie z organizacją pracy.

3. Sposoby organizacji czasu pracy, pozyskiwania materiałów źródłowych.

4. Metodyka pisania pracy licencjackiej.

5. Umiejętność edytowania tekstu.

6. Administracyjne procedury składania pracy licencjackiej oraz informacje o przebiegu egzaminu dyplomowego.

7. Opracowywanie zagadnień egzaminacyjnych

Literatura:

Literatura podstawowa:

W. Gierz, Jak pisać pracę licencjacką;

R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich;

U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów;

Denzin N. K., Ivonna S. Lincoln (red.,) Metody badań jakościowych, , red. wyd. polskiego K. Podemski, tłumaczenie zbiorowe, T. I i II, PWN, Warszawa 2009 (ale jest też nowe wydanie z 2019).

Jemielniek D. (red.), Badania jakościowe. Metody i narzędzia, T. I i II, PWN Warszawa 2012.

Depo J. , Poradnik licencjata: jak napisać pracę licencjacką?, „Zeszyt naukowy” 1/2017.

Literatura szczegółowa:

Podawana na poszczególnych seminariach

Efekty uczenia się:

Student zna podstawowe, historyczne i współczesne, koncepcje kultury oraz podstawową terminologię z zakresu kulturoznawstwa

Student zna podstawową terminologię oraz koncepcje, opisujące praktyki, relacje i procesy zachodzące w kulturze, a także koncepcje człowieka jako uczestnika i twórcy kultury

Student zna podstawy metodologii badań kulturoznawczych

Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla kulturoznawstwa w typowych sytuacjach profesjonalnych

Student potrafi pisać i redagować teksty informacyjne, promocyjne i krytyczne w języku polskim i obcym, dotyczące działalności kulturalnej, artystycznej, społecznej z wykorzystaniem rożnych źródeł informacji oraz ujęć teoretycznych

Student potrafi interpretować utwory artystyczne oraz wyjaśniać właściwe kulturze artystycznej zjawiska i procesy, prezentując wyniki swych dociekań w formie ustnej i pisemnej w języku polskim i obcym

Student jest gotów do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu artystycznym, rozumiejąc wagę poszczególnych jego elementów, organizacyjnych i merytorycznych, oraz rozumiejąc zarówno konieczność poszukiwania rozwiązań alternatywnych dla istniejącego ładu artystycznego, jak i potrzebę utrzymywania elementów tradycji artystycznej

Metody i kryteria oceniania:

Esej

Prezentacja multimedialna

Egzamin praktyczny (obserwacja wykonawstwa)

Prezentacja konspektu pracy

Prezentacja rozdziałów pracy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kaczmarek
Prowadzący grup: Wiesław Banach, Marek Chojnacki, Łukasz Czajka, Agnieszka Kaczmarek, Magdalena Kamińska, Marta Kosińska, Katarzyna Machtyl, Agata Skórzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Proseminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kaczmarek
Prowadzący grup: Wiesław Banach, Marek Chojnacki, Agnieszka Kaczmarek, Magdalena Kamińska, Katarzyna Machtyl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Proseminarium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.