Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody pracy animacyjnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-KUDL-MPA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody pracy animacyjnej
Jednostka: Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
Grupy: Przedmioty dla 3 semestru Kulturoznawstwa I stopnia
Przedmioty w Instytucie Kulturoznawstwa
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

kulturoznawstwo

Cele kształcenia:

Celem laboratoriów jest wykształcenie praktycznych kompetencji w zakresie metodyki tworzenia projektów animacyjnych oraz pisania i redagowania wniosków projektowych, a także zaznajomienie uczestników z głównymi grupami metod i technik pracy animacyjnej, potrzebnymi do samodzielnego opracowania i przeprowadzenia warsztatu animacyjnego.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Ogólna orientacja w zakresie teorii animacji kulturowej.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

lektorium Instytutu Kulturoznawstwa

Biblioteka Uniwersytecka

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Metody aktywizujące: dyskusji i problemowe łączone z mini-wykładem i prezentacją multimedialną.

Skrócony opis:

Laboratoria tworzą środowisko dla wypracowania praktycznych kompetencji animacyjnych w zakresie posługiwania się metodami i technikami pracy organizacyjnej i warsztatowej. Po odbyciu cyklu zajęciowego ich uczestnicy dysponują orientacją w zakresie tworzenia projektów animacyjnych i redagowania wniosków projektowych oraz posiadają praktyczną wiedzę na temat specyfiki pracy warsztatowej i form jej ewaluacji.

Pełny opis:

Laboratoria tworzą środowisko dla wypracowania praktycznych kompetencji animacyjnych w zakresie posługiwania się metodami i technikami pracy organizacyjnej i warsztatowej. Proces twórczego wynajdowania koncepcji działań animacyjnych, które w animacji krytycznej, każdorazowo muszą być dostosowywane do zapotrzebowań grupy odbiorczej i kontekstu miejsca, w którym toczy się projekt, inicjowany jest w ramach laboratorium w oparciu o elementy treningu twórczości, studia przypadków oraz metodę myślenia projektowego. Spotkania podzielone są na dwa bloki tematyczne. W ramach pierwszego z nich, studenci tworzą koncepcje zespołowych projektów animacyjnych: przeprowadzają wstępną diagnozę potrzeb grupy odbiorczej oraz formułują, wynikającą z wniosków diagnostycznych, misję i wizję projektu, planują budżet i ewaluację oraz formy promocji projektu. Blok drugi poświęcony jest przekładowi koncepcji projektowych na konkretne działania animacyjne. W ramach tej części, studenci przeprowadzają własne warsztaty animacyjne w oparciu o autorskie scenariusze oraz przygotowują raporty ich ewaluacji, sporządzone na podstawie informacji zwrotnych zgromadzonych w trakcie warsztatu. Po odbyciu cyklu zajęciowego ich uczestnicy dysponują orientacją w zakresie tworzenia projektów animacyjnych i redagowania wniosków projektowych oraz posiadają praktyczną wiedzę na temat specyfiki pracy warsztatowej i form jej ewaluacji.

Literatura:

Czyżewska A., Źródła finansowania animacyjnej aktywności, w: Akademia Rozwoju Animacyjnej Aktywności ARAA, Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna, http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/960502.html.

DLA: Animacja kultury: metody, działania, inspiracje, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę, http://e.org.pl/publikacje/dla.pdf, fragmenty.

Nycz E., Animacja społeczno-kulturalna – między ideą a trudem codziennej realizacji, w: Kultura, animacja, zmiana społeczna, K. Nowak-Wolna, E. Nycz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013.

Kobylarek A. Animacja społeczno-kulturalna jako metoda aktywizacji środowiska lokalnego. Techniki animacji, w: Tworzyć, zmieniać, aktywizować. Animacja społeczno-kulturalna jako mobilizowanie potencjału indywidualnego i przeciwdziałanie bezradności społecznej, E. Zierkiewicz (red.), Wrocław 2006.

Krajewski M., Skórzyńska A., Diagnoza w kulturze, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2017, fragmenty.

Kozera J., Promocja i PR organizacji w: Akademia Rozwoju Animacyjnej Aktywności ARAA, Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna, http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/960502.html.

Kubin J., Diagnoza społeczna, w: Encyklopedia socjologii, t.1, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998.

Koc A. Ewaluacja – co to jest i jak to się robi?, w: Akademia Rozwoju Animacyjnej Aktywności ARAA, http://etnograficzna.pl/ewaluacja-co-to-jest-i-jak-to-sie-robi/

Dziarmakowska K., Dziurlik M., Krzyżanowska Ł., Ewaluacja? Nie dziękuję. Parę słów o tym jak spojrzeć na ewaluację przychylnym okiem, www.cpe.poznan.pl

Skórzyńska A., Animacja kulturowa, http://cpe.poznan.pl/dictionary/animacja-kulturowa/

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student/studentka:

- zna i rozumie specyfikę oraz zasady pracy w instytucjach i organizacjach kulturalnych oraz podstawowe aspekty współczesnej polityki kulturalnej w skali lokalnej, a także zasady animacji kulturowej różnych grup i społeczności lokalnych,

- potrafi aktywnie uczestniczyć w pracach zespołów profesjonalnych w obszarze działalności kulturalnej pod względem merytorycznym i organizacyjnym,

- wie jak gromadzić, analizować i interpretować informacje niezbędne do pracy w zespołach profesjonalnych w instytucjach i organizacjach kulturalnych oraz w realizacji projektów kulturalnych, w tym animacyjnych i kuratorskich,

- jest gotów/gotowa do wykorzystania wiedzy kulturoznawczej we wspieraniu rozwoju współczesnego człowieka oraz kultur lokalnych i współczesnych społeczeństw, ma także świadomość swej odpowiedzialności za zachowanie ich dziedzictwa kulturowego,

- jest gotów/gotowa do współtworzenia relacji i współpracy z różnymi grupami, wnosząc do ich działań indywidualny i twórczy wkład,

- jest przygotowana/przygotowany do oceny własnych kompetencji oraz wiedzy, dostrzega i rozumie konieczność własnego rozwoju i kształcenia (np. potrzebę uczenia się przez całe życie).

Metody i kryteria oceniania:

praca pisemna (wniosek projektowy, scenariusz warsztatu, raport ewaluacyjny), prezentacja (warsztat)

5,0 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

4,5 – więcej niż dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

4,0- dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne ze znacznymi niedociągnięciami

3,0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, lecz z licznymi błędami

2,0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Zimpel
Prowadzący grup: Franciszek Chwałczyk, Piotr Juskowiak, Mateusz Nowacki, Jadwiga Zimpel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Zimpel
Prowadzący grup: Małgorzata Nieszczerzewska, Jadwiga Zimpel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.