Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia filmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-KUDL-HFI Kod Erasmus / ISCED: 14.9 / (0319) Nauki społeczne i psychologiczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Historia filmu
Jednostka: Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
Grupy: Przedmioty dla 1 semestru Kulturoznawstwa I stopnia
Przedmioty w Instytucie Kulturoznawstwa
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Kulturoznawstwo.

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

C1 Poznanie najbardziej wpływowych nurtów, kierunków, kinematografii narodowych i poetyk filmu światowego XX wieku.

C2 Rozwinięcie umiejętności rozpoznawania afiliacji danego dzieła filmowego do określonej tradycji kinematograficznej.

C3 Nabycie wiedzy na temat metod systematyzacji i periodyzacji dzieł filmowych.

C4 Pogłębienie świadomości kulturowych, społecznych, ekonomicznych i politycznych uwarunkowań przemysłu filmowego.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Brak.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Materiały do zajęć zostają przesłane studentom drogą mailową (poczta AMU).

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z wykorzystaniem materiałów audiowizualnych.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem

30

Zapoznanie się z zalecana literatura

10

Oglądanie materiałów audiowizualnych

40

SUMA GODZIN

80

Skrócony opis:

Ukazanie wybranych, najważniejszych nurtów kina światowego w szerokim kulturowym kontekście, technologicznym, antropologicznym, społecznym, politycznym, ekonomicznym i estetycznym. Wykład stanowi niezbędne wprowadzenie do wszystkich przedmiotów filmoznawczych i medioznawczych prowadzonych na kierunku kulturoznawstwo.

Pełny opis:

Ukazanie wybranych, najważniejszych nurtów kina światowego w szerokim kulturowym kontekście, technologicznym, antropologicznym, społecznym, politycznym, ekonomicznym i estetycznym. Wykład stanowi niezbędne wprowadzenie do wszystkich przedmiotów filmoznawczych i medioznawczych prowadzonych na kierunku kulturoznawstwoi.

Prekino: zabawki optyczne i pionierzy technologii (Lumiere, Melies, Edison).

Narodziny montażu filmowego (szkoła z Brighton, D.W. Griffith, wczesne kino radzieckie).

Narodziny i rozwój amerykańskiego systemu studyjnego (mit Hollywood, styl zerowy, system gwiazd, systemy cenzorskie, kulturowe konsekwencje klasyfikacji A i B movies).

Pierwsze awangardy filmowe: impresjonizm, surrealizm, abstrakcjonizm, futuryzm.

Przełom dźwiękowy w kinie.

Osiągnięcia kina niemieckiego lat 20.: ekspresjonizm, Kammerspiel, realizm społeczny, Kulturfilm, filmy fantastyczne, melodramat egzotyczny.

Radzieckie, niemieckie i włoskie kino wobec totalitaryzmów.

Poetyka amerykańskiego filmu noir.

Innowacje neorealizmu włoskiego.

Eksperymenty Nowej Fali francuskiej.

Literatura:

T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska (red.), Kino nieme. Historia kina, tom I, Universitas, Kraków 2010

T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska (red.), Kino klasyczne. Historia kina, tom II, Universitas, Kraków 2011

A. Kołodyński, K.J. Zarębski (red.), Historia kina. Wybrane lata, KINO, Warszawa 1998

T. Lubelski, Nowa fala, O pewnej przygodzie kina francuskiego, Universitas, Kraków 2000

K. Sobotka (red.), Mistrzowie kina europejskiego, STO Films, Łódź1996

J. Toeplitz, Historia filmu powszechnego, tom I-VI, kilka wydań

J. Toeplitz, Historia sztuki filmowej, tom: I-IV, WAiF, Warszawa 1955, 1956, 1959, 1969, 1970, 1990

J. Płażewski, Historia filmu 1895-2005, Książka i Wiedza, Warszawa 2005

www.filmsite.org

S. Janicki, W starym polskim kinie, KAW, Warszawa 1985

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

Wykorzystywać chronologicznie i kauzalnie uporządkowaną wiedzę na temat przemian kinematografii XX wieku.

Omówić wpływ przemian technologicznych na kinematografię.

Omówić stylistykę dzieła kinematograficznego w jej aspekcie historycznofilmowym.

Zanalizować uwarunkowania kulturowo-społeczne, polityczne i ekonomiczne determinujące powstanie przekazu kinematograficznego.

Rozpoznać afiliację (-e) dzieła filmowego (-ych) wobec tradycji kinematograficznej (-ych).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie kolokwium pisemnego.

5 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kamińska
Prowadzący grup: Magdalena Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Liczba godzin przedmiotu:

30

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kamińska
Prowadzący grup: Magdalena Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Liczba godzin przedmiotu:

30

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.