Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia teatru i dramatu (XVII w.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-HTD-21WDL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia teatru i dramatu (XVII w.)
Jednostka: Katedra Teatru i Sztuki Mediów
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Humanistycznych
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Wiedza o teatrze

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia:

- zapoznanie osób studiujących z kluczowymi zagadnieniami i faktami z zakresu historii teatru europejskiego w XVII wieku (wraz z ich historycznymi, estetycznymi i społeczno-politycznymi uwarunkowaniami) oraz podstawowymi metodami ich badania,

- zapoznanie osób studiujących z najważniejszymi dziełami XVII-wiecznej dramaturgii europejskiej (z uwzględnieniem jej różnych odmian gatunkowych) oraz rozwinięcie umiejętności ich analizy i interpretacji,

- omówienie podstawowych źródeł (tekstowych, ikonograficznych, archeologicznych etc.) dotyczących historii teatru XVII wieku oraz ćwiczenie umiejętności ich krytycznej analizy,

- przedstawienie biografii i dokonań najważniejszych twórców teatralnych tego okresu.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Zalecana literatura dostępna jest w Bibliotece UAM oraz w bibliotece WFPiK.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy, dyskusja, praca z tekstem, demonstracje dźwiękowe i/lub video, metody aktywizujące, praca w grupach.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

2

Pełny opis:

Treści programowe dla przedmiotu:

- analiza i interpretacja tekstów dramatycznych reprezentatywnych dla poszczególnych omawianych zjawisk (na wybranych przykładach dzieł wymienianych wyżej twórców),

- analiza wybranych tekstów źródłowych do dziejów teatru europejskiego w XVII wieku: ikonograficznych (np. kopia rysunku de Witta), dokumentów życia teatralnego (np. zapiski Henslowe’a), teoretycznych (np. Nowa sztuka pisania komedii Lopego de Vegi) etc.,

- proces kształtowania się sceny włoskiej oraz konsekwencje wprowadzenia zmiany otwartej; maszyneria teatralna i sposoby tworzenia dekoracji w opisie Niccolo Sabbatiniego.

Literatura:

Zalecana literatura (wybór podstawowych opracowań i dramatów; szczegółowe wskazówki lekturowe są podawane na zajęciach organizacyjnych):

Historia teatru, pod red. J.R. Browna, przeł. H. Baltyn-Karpińska, Warszawa 1999 [tu rozdziały części II: Teatr europejski od renesansu do 1700 roku].

Teatr elżbietański, pod red. A. Chałupnik, Warszawa 2015 [wybrane rozdziały].

J. Fabiszak, M. Gibińska, M. Kapera, Szekspir. Leksykon, Kraków 2003.

S. Greenblatt, Szekspir. Stwarzanie świata, przeł. B. Kopeć-Umiastowska, Warszawa 2007.

J. Limon, Teatr elżbietański, czyli trudna sztuka patrzenia uszami, w: tegoż, Między niebem a sceną. Przestrzeń i czas w teatrze, Gdańsk 2002, s. 340-392.

B. Baczyńska, Dramaturg w wielkim teatrze świata. Pedro Calderon de la Barca, Wrocław 2005 [wybrane rozdziały].

Z. Karczewska-Markiewicz, Calderón, Warszawa 1970 [wybrane rozdziały].

U. Aszyk, Lope de Vega i teatr hiszpański Złotego Wieku, w: Lope de Vega, Nowa sztuka pisania komedii w dzisiejszych czasach, wstęp, przekł. i oprac. U. Aszyk, Gdańsk 2008, s. 5-84.

M. Surma-Gawłowska, Komedia dell’arte, Kraków 2015 [tutaj: część I i II].

Teatr dell’arte, pod red. D. Sosnowskiej, Warszawa 2016 [wybrane rozdziały].

M. Bajer, Składnia wyobraźni, w: Trzy poetyki z czasów Richelieu. Francuski klasycyzm o dramacie, wstęp, przekł. i oprac. M. Bajer, Gdańsk 2010.

R. Brandwajn, Corneille i jego „Cyd”. Szkice literackie i materiały, Warszawa 1968 [wybrane fragmenty].

B. Sosień, Wstęp, w: J.B. Racine, Andromacha. Berenika. Fedra, oprac. B. Sosień, Wrocław 1997 (BN II 242).

J. Pawłowiczowa, Wstęp, w: Moliere, Wybór komedii, tłum. B. Korzeniewski, oprac. J. Pawłowiczowa, Wrocław 2001 (BN II 248)

Lope de Vega, Nowa sztuka pisania komedii w dzisiejszych czasach, wstęp, przekł. i oprac. U. Aszyk, Gdańsk 2008.

N. Sabbatini, Praktyka budowania scen i machin teatralnych, przekł. i oprac. A. Kasprzak, wstęp B. Judkowiak, Gdańsk 2008.

W. Shakespeare, Burza; Hamlet; Makbet; Koriolan; Król Lear; Opowieść zimowa [wyd. dowolne].

B. Jonson, Bartłomiejowy jarmark, przeł. M. Słomczyński, w: Dramat elżbietański, wybór I. Lasoniowa, przedm. A. Staniewska, t. 2, Warszawa 1989, s. 305-449.

Lope de Vega, Owcze źródło, przekł. L.H. Morstin, oprac. M. Strzałkowa, Wrocław 1954 (BN II 37).

P. Calderon de la Barca, Wielki teatr świata, w: tegoż, Autos sacramentales. Wybór, przeł. i oprac. L. Biały, Wrocław 1997 (BN II 227).

P. Calderon de la Barca, Życie snem, przeł. E. Boye, w: tegoż, Życie snem. Książę Niezłomny, oprac. B. Baczyńska, Wrocław 2003 (BN II 249).

P. Corneille, Cyd, przeł. J.A. Morsztyn [wyd. dowolne].

J.B. Racine, Fedra, przeł. A. Międzyrzecki, w: tegoż, Andromacha. Berenika. Fedra, oprac. B. Sosień, Wrocław 1997 (BN II 242).

Molier, Mieszczanin szlachcicem, Świętoszek, Szkoła żon [wydanie dowolne].

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się osoba studiująca:

- zna i rozumie kluczowe zjawiska z zakresu historii teatru XVII wieku, reprezentatywne dla tego okresu formy dramatyczne (i ich przykłady) oraz różnorodne uwarunkowania wpływające na sposób ich inscenizowania, jak również podstawowe metody ich badania, analizy i interpretacji oraz stosowną terminologię; zna dokonania najwybitniejszych twórców teatralnych tego okresu i rozumie ich znaczenie,

- potrafi rozpoznawać różne rodzaje przestrzeni teatralnych i konwencji scenicznych charakterystycznych dla XVII-wiecznego teatru oraz najważniejsze formy i gatunki dramatyczne tego okresu, jak również dokonywać ich analizy i interpretacji z wykorzystaniem kontekstów literackich, historycznych i społeczno-politycznych,

- potrafi wykorzystać wiedzę i umiejętności do samodzielnego wykonywania złożonych zadań z zakresu historii teatru i dramatu XVII wieku, wymagających kontekstowych odwołań do podstawowej wiedzy z zakresu pokrewnych dyscyplin nauk humanistycznych,

- jest gotowa do krytycznej oceny odbieranych treści (m.in. tekstów źródłowych) oraz uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych (na podstawie problematyki z zakresu historii teatru XVII wieku).

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen:

bardzo dobry (bdb; 5,0): bardzo dobre opanowanie wiedzy dotyczącej omawianych zagadnień i umiejętność ich kontekstualizacji, poparte bardzo dobrą znajomością dramatów i literatury przedmiotowej, bardzo dobre wykorzystanie umiejętności analitycznych i interpretacyjnych w odpowiedziach udzielanych podczas kolokwium/egzaminu.

dobry plus (db+; 4,5): jak wyżej, ale z możliwymi drobnymi niedociągnięciami i usterkami.

dobry (db; 4,0): dobre opanowanie wiedzy dotyczącej omawianych zagadnień, poparte dobrą znajomością dramatów i literatury przedmiotowej, dobre wykorzystanie umiejętności analitycznych i interpretacyjnych w odpowiedziach udzielanych podczas kolokwium/egzaminu (możliwy szerszy zakres niedociągnięć, np. dotyczących kontekstów poszczególnych zjawisk).

dostateczny plus (dst+;3,5): zadowalający poziom opanowania wiedzy i nabycia umiejętności analitycznych i interpretacyjnych, ujawniające się sporadyczne problemy z umieszczaniem poszczególnych zjawisk w kontekście, syntetyzowaniem wiedzy o nich, pojawiające się sporadyczne, ale istotne błędy wynikające ze słabszej znajomości faktografii, dramatów i literatury przedmiotowej.

dostateczny (dst; 3,0): jak wyżej, przy czym istotne błędy wynikające ze słabej znajomości dramatów i literatury przedmiotowej oraz problemy z przywoływaniem faktów, umieszczaniem poszczególnych zjawisk w kontekście, syntetyzowaniem wiedzy o nich pojawiają się w większej liczbie.

niedostateczny (ndst; 2,0): niewystarczający poziom wiedzy i umiejętności, zasadnicze błędy w odpowiedziach udzielanych podczas kolokwium/egzaminu, niewystarczająca znajomość dramatów i literatury przedmiotowej.

Zasady zaliczenia przedmiotu oraz kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

a) zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie kolokwium pisemnego (obejmującego zagadnienia związane ze znajomością treści wymaganych tekstów dramatycznych, umiejętnościami ich analizowania i interpretowania oraz znajomością analizowanych źródeł) i jest warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu,

b) w zakres zagadnień, których znajomość jest wymagana podczas egzaminu, wchodzą także treści omawiane na ćwiczeniach,

c) obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa, dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione nieobecności (4 godziny zajęć). Usprawiedliwione nieobecności przekraczające ten limit należy odrobić w formie ustalonej z osobą prowadzącą zajęcia, jednak poza szczególnymi przypadkami losowymi (za zgodą dziekana) osoby, które opuszczą więcej niż 10 godzin zajęć, nie uzyskają zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)