Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do tłumaczeń ustnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-WDTU-TLU-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do tłumaczeń ustnych
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia angielska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi technikami tłumaczenia ustnego (liaison, konsekutywnego i a vista). Dzięki praktycznym ćwiczeniom uczestnicy kursu zostaną wyposażeni w podstawowe umiejętności, pozwalające na wykonanie tłumaczenia ustnego. W trakcie kursu studenci nauczą się stosowania technik pamięciowych i poznają podstawowe zasady notowania w tłumaczeniu konsekutywnym. Oprócz ćwiczeń praktycznych uczestnicy kursu zostaną zapoznani z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi dotyczącymi tłumaczenia ustnego.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

zaawansowana znajomość języka angielskiego

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

platforma Moodle

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

1) omówienie podstawowych zagadnień dotyczących teorii tłumaczenia ustnego

2) omówienie technik pamięciowych i zasad sporządzania notatek w tłumaczeniu konsekutywnym

3) ćwiczenia tłumaczeniowe wykonywane w parach/grupach

4) ćwiczenia tłumaczeniowe wykonywane na forum

5) analiza błędów tłumaczeniowych

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

2 (ECTS)

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1) Wstęp do teorii tłumaczenia ustnego

2) Tłumaczenie liaison a tłumaczenie konsekutywne: Umiejętności i techniki

3) Techniki pamięciowe

4) Tłumaczenie liaison - praktyka

5) Notacja w tłumaczeniu konsekutywnym

6) Tłumaczenie konsekutywne - praktyka

7) Występowanie publiczne

8) Tłumaczenie wzrokowe (a vista)

9) Test zaliczeniowy

Literatura:

Chabasse, C. 2009. Gibt es eine Begabung für das Simultandolmetschen?: Erstellung eines Dolmetscheignungstests mit Schwerpunkt Simultandolmetschen. Berlin: SAXA Verlag.

Florczak, J. 2013. Tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne: Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Frishberg, N. 1990. Interpreting: An introduction. Silver Spring Md: RID Publications.

Gile, D. 1995. Basic concepts and models for interpreter and translator training. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Gillies, A. 2001. Tłumaczenie ustne. Poradnik dla studentów. Kraków: Tertium.

Gillies, A. 2007. Sztuka notowania: Poradnik dla tłumaczy konferencyjnych. Kraków: Tertium.

Jones, R. 1998. Conference interpreting explained. Manchester: St. Jerome Publishing.

Pöchhacker, F. 2004. Introducing Interpreting Studies. London: Routledge.

Rozan, J. F. 2004. Notatki w tłumaczeniu konsekutywnym. Kraków: Tertium.

Setton, R. 1999. Simultaneous interpretation: A cognitive-pragmatic analysis. Amsterdam: John Benjamins.

Tryuk, M. 2007. Przekład ustny konferencyjny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu kursu student:

1) rozumie podstawowe zagadnienia teoretyczne z zakresu tłumaczenia ustnego,

2) zna i rozumie podstawowe kompetencje tłumacza ustnego,

3) zna i potrafi zastosować techniki pamięciowe i zasady notowania w tłumaczeniu konsekutywnym,

4) potrafi wykonać krótkie tłumaczenie konsekutywne/liaison z j. angielskiego na j. polski oraz z j. polskiego na j. angielski, korzystając z poznanych technik mnemonicznych oraz zasad sporządzania notatek,

5) potrafi wykonać tłumaczenie a vista tekstu o umiarkowanym stopniu trudności z j. angielskiego na j. polski oraz z j. polskiego na j. angielski,

6) potrafi samodzielnie poszerzać wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

(F) dyskusja podczas zajęć

(F) obserwacja podczas dyskusji i moderowanie dyskusji

(P) końcowy test zaliczeniowy sprawdzający opanowanie podstawowych zagadnień dotyczących tłumaczenia ustnego

(P) ocena tłumaczeń wzrokowych wykonanych przez studentów w domu i przesłanych w formie nagrania

(F) ocena tłumaczeń wykonywanych podczas zajęć

Kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

dobry (db; 4,0): dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perdek
Prowadzący grup: Paweł Korpal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perdek
Prowadzący grup: Paweł Korpal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Korpal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Surma-Filipowska
Prowadzący grup: Natalia Surma-Filipowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.