Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Terminologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-TERM-TP-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Terminologia
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia angielska

Specjalizacja: Tłumaczenie pisemne angielsko-polskie i polsko-angielskie

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Celem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy o terminologii jako interdyscyplinarnej dziedzinie niezbędnej w tłumaczeniach specjalistycznych. Podczas zajęć studenci zapoznają się z wybranymi zagadnieniami teoretycznymi oraz poznają ich praktyczne zastosowanie w tworzeniu nowych terminów i ich tłumaczeniu na język polski i angielski. Przedstawione zostaną również zasoby terminologiczne dostępne dla tłumaczy (słowniki specjalistyczne; internetowe bazy terminologiczne, fachowa literatura wybranych branż). Studenci zapoznają się również z głównymi cechami dyskursu specjalistycznego i roli terminów w jego zrozumieniu i tłumaczeniu.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

umieszczanie na platformie Moodle materiałów z zajęć, dodatkowych ćwiczeń tłumaczeniowych, przydatnych linków

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Wiedza i umiejętności z zakresu tłumaczenia niespecjalistycznego

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

platforma Moodle

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Prezentacja nt. terminologii jako nauki, podstaw semantyki oraz teorii terminu


Prezentacja na temat historycznego rozwoju terminologii oraz roli terminologii w nauce


Prezentacja nt. leksykografii oraz terminografii. Praca ze słownikami ogólnymi i specjalistycznymi.


Pokaz wyszukiwania terminów w zasobach internetowych. Sprawdzanie ich poprawności merytorycznej i językowej.


Prezentacja nt. zasad terminologicznych (Mazur 1961) i ich wykorzystaniu w tłumaczeniach specjalistycznych. Omówienie cech dyskursu naukowego.


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

3 ECTS

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The goal of the course is to familiarize students with basic theories of terminology and their application in the profession of a translator. Students learn how to identify terms in texts, how to find relevant terminological resources online and how to extract terms to build term bases. Students are evaluated based on homework assignments (term analysis, term variation) and a small terminology project prepared in pairs.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1. Wprowadzenie do terminologii jako nauki. Podstawy semantyki. Teoria terminu.

2. Rozwój historyczny terminologii. Rola terminologii w rozwoju nauki w XX wieku.

3. Wprowadzenie do leksykografii jako nauki pomocniczej terminologii. Typologia słowników ogólnych i specjalistycznych

4. Sposoby wynajdowania terminów: bazy terminologiczne, teksty paralelne, profesjonalne fora tłumaczeniowe.

5. Zasady tworzenia terminów (na podstawie wytycznych Mazura (1961)). Poprawność językowa i stylistyczna terminów w języku polskim i angielskim. Cechy stylu naukowego.

Literatura:

Antia, B. (red). 2007. Indeterminacy in Terminology and LSP: Studies in honour of Heribert Picht. Amsterdam: John Benjamins.

Antia, B. 2000. Terminology and Language Planning: An alternative framework of practice and discourse. Amsterdam: John Benjamins.

Cabre Castellavi, M.T. 1999. Terminology: Theory, methods and applications. Amsterdam: John Benjamins.

Felber, H; Budin, G. 1994. Teoria i praktyka terminologii. Warszawa: WNT.

Gotti, M. 2011. Investigating specialized discourse. Frankfurt: Peter Lang.

Grucza, F. (red). 1991. Teoretyczne podstawy terminologii. Wrocław: Ossolineum.

Jadacka, H. 1976. Termin techniczny – pojęcie, budowa, poprawność. Warszawa: NOT

Kageura, K. 2002. The Dynamics of Terminology: A descriptive theory of term formation and terminological growth. Amsterdam: John Benjamins.

Karpiński, Ł. 2008. Zarys leksykografii terminologicznej. Warszawa: KJS

Kloza, M. 1976. Problemy badawcze terminologii naukowo-technicznej. Wrocław: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej.

Lukszyn, J.; Zamarzer W. 2006. Teoretyczne podstawy terminologii. Warszawa: KJS

Lukszyn, J. (red). 2002. Języki specjalistyczne. Słownik terminologii przedmiotowej. Warszwa: KJS

Łukasik, M. 2007. Angielsko-polskie i polsko-angielskie słowniki specjalistyczne (1990-2006). Analiza terminograficzna. Warszawa: KJS.

Mazur, M. 1961. Terminologia techniczna. Warszawa: WNT

Nowicki, W. 1986. Podstawy terminologii. Wrocław: Ossolineum

Nowicki, W. 1978. O ścisłości pojęć i kulturę słowa w technice. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.

Rey, A. 1995. Essays on terminology. Amsterdam: John Benjamins.

Temmerman, R. 2000. Towards New Ways of Terminology Description: The sociocognitive approach.Amsterdam: John Benjamins.

Thelen, M; Steurs, F. 2010. Terminology in Everyday Life. Amsterdam: John Benjamins.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

1. ma pogłębioną i poszerzoną wiedzę o specyfice terminologii i jej znaczeniu w tłumaczeniach specjalistycznych

2. ma pogłębioną wiedzę o rozwoju terminologii oraz różnych szkołach, nurtach i trendach w tej dziedzinie

3. sprawnie posługuje się rozmaitymi narzędziami pomocnymi – słowniki, prasa i literatura fachowa, internetowe bazy terminologiczne

4. potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i integrować informacje z tekstów paralelnych oraz baz danych

5. dysponuje umiejętnością poprawnego tłumaczenia terminów z języka polskiego i angielskiego oraz tworzenia nowych terminów w obu językach; zna podstawowe cechy tekstu specjalistycznego

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania (F - formujące, P - podsumowujące):

(F) dyskusja podczas zajęć

(F) sprawdzenie przygotowania do zajęć

(P) krytyczna ocena słowników

(P) krytyczna ocena znalezionych terminów

(P) ocena tłumaczenia tekstu specjalistycznego na język polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Kajzer-Wietrzny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Perdek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Perdek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perdek
Prowadzący grup: Magdalena Perdek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.