Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka angielskiego II - 1. Sprawności zintegrowane; 2. Gramatyka; 3. Wymowa; 4. Pisanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-PNJA-2BA-12
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka angielskiego II - 1. Sprawności zintegrowane; 2. Gramatyka; 3. Wymowa; 4. Pisanie
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Strona przedmiotu: http://wa.amu.edu.pl/wa/pnja/
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 12.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia angielska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

1. (CW1) Sprawności zintegrowane


1. Rozszerzanie zasobu słownictwa z wybranych zakresów tematycznych na poziomie B2+.

2. Rozwijanie umiejętności odnoszących się do różnych form wypowiedzi ustnej.

3. Rozwijanie umiejętności czytania tekstów angielskojęzycznych.


--------------------

2. (CW2) Gramatyka


1. Opanowanie zasad budowy wybranych form i struktur gramatycznych.

2. Opanowanie zasad użycia – z uwzględnieniem rejestru i kontekstu - wybranych form i struktur gramatycznych.

3. Opanowanie umiejętności stosowania wiedzy z zakresu form oraz użycia wybranych struktur gramatycznych w kontrolowanych ćwiczeniach i zadaniach językowych.


--------------------

3. (CW3) Wymowa


1. Rozwinięcie umiejętności kontroli mowy ciągłej, w tym aspektów prozodycznych takich jak intonacja.

2. Doskonalenie umiejętności świadomego kontrolowania swojej wymowy i niezależnej pracy nad nią.


--------------------

4. (CW4) Pisanie


1. Zapoznanie z formą i podstawowymi odmianami struktury rozwinięcia eseju ekspozycyjnego oraz opanowanie umiejętności jego planowania i pisania (ok. 500 słów).

2. Poznanie i przećwiczenie podstawowych umiejętności i etapów procesu tworzenia krótkiego tekstu naukowego w oparciu o źródła (“research paper”) (1,000-1,500 słów).

3. Doskonalenie, w warunkach dłuższej wypowiedzi pisemnej, komunikacyjnych, technicznych, kognitywnych i organizacyjnych podstaw języka pisanego, takich jak styl, rejestr (w tym słownictwo akademickie), interpunkcja, świadomość adresata, cykle konstruowania i poprawy tekstu.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Zdany na co najmniej 60% egzamin z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego 1BA.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

platforma e-learningowa WA Moodle

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

1. (CW1) Sprawności zintegrowane


1. Techniki prezentacji; ćwiczenie i utrwalanie słownictwa (parafrazowanie; definicje; podawanie polskich odpowiedników; tworzenie kolokacji; wyszukiwanie i poprawianie błędów; wykorzystywanie słownictwa w sytuacjach komunikacyjnych na zajęciach; ćwiczenia indywidualne, w parach i grupach).

2. Omawianie zasad przygotowania prezentacji: sposoby organizowania prezentacji, przygotowanie planu prezentacji, dobór słownictwa i struktur gramatycznych, selekcja odpowiednich treści prezentacji; omawianie skutecznego używania strategii komunikacyjnych.

3. Dyskusja na temat artykułów; ćwiczenia komunikacyjne w parach i grupach, prowadzenie dyskusji panelowych oraz debaty; omawianie skutecznego używania strategii komunikacyjnych.

4. Przedstawianie przygotowanych prezentacji na zajęciach i dokonywanie ich konstruktywnej analizy w grupie i przez nauczyciela; samodzielne wyszukiwanie materiałów multimedialnych (np. podcasty) poszerzających wiedzę i kompetencje językowe w zakresie omawianych tematów.


--------------------

2. (CW2) Gramatyka


1. Wyjaśnianie zagadnień teoretycznych na właściwych przykładach z wykorzystaniem handoutów i/lub prezentacji Power Point (przez nauczyciela i/lub studentów).

2. Rozwiązywanie ćwiczeń poświęconych poszczególnym zagadnieniom gramatycznym w zróżnicowanej formie (test wielokrotnego wyboru, transformacje, uzupełnianie luk, poprawa błędów, zastosowanie formy docelowej w krótkich wypowiedziach ustnych lub pisemnych) w ramach pracy w parach, grupach, indywidualnej.

3. Rozwiązywanie ćwiczeń poświęconych różnym zagadnieniom leksykalno-gramatycznym w formacie egzaminacyjnym (np. słowotwórstwo, uzupełnianie luk, poprawa błędów, transformacje) w ramach pracy w parach, grupach lub indywidualnej.

4. Zachęcanie studentów do self- i peer correction.


--------------------

3. (CW3) Wymowa


1. Słuchanie akcentów modelowych

2. Czytanie dialogów i tekstów

3. Prezentacje ustne

4. Ekspozycja na źródła autentyczne (np. BBC);

5. Ćwiczenia laboratoryjne

6. Konsultacje indywidualne.


--------------------

4. (CW4) Pisanie


1. Analiza przykładowych esejów; przygotowanie argumentacji - metoda burzy mózgów; przygotowanie planu eseju; ćwiczenie akapitów składowych eseju  (np. akapity wprowadzające i podsumowujące); analiza błędów; praca indywidualna i w grupie;  praca z podręcznikiem (ćwiczenia stylistyczne, leksykalne, gramatyczne, interpunkcyjne)

2. Analiza przykładowych esejów akademickich; ćwiczenia w zakresie wyboru i zawężenia tematu, przygotowania tezy i planu/konspektu eseju, doboru tekstów źródłowych, sporządzania notatek, parafrazowania, streszczania, oraz stosowania wzorca redakcyjnego (WA Stylesheet); praca indywidualna i w parach/grupach,

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

1. (CW1) Sprawności zintegrowaneGodziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem - 60 h

Praca własna studenta - przygotowanie do zajęć (czytanie tekstów, nauka słownictwa, przygotowanie do testów, przygotowanie prezentacji) - 30 h

Praca własna studenta - przygotowanie do egzaminu pisemnego i ustnego - 10 h

SUMA GODZIN - 100 h

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS - 3


--------------------

2. (CW2) GramatykaGodziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem - 60 h

Praca własna studenta - przygotowanie do zajęć - 20 h

Praca własna studenta - 20 h

SUMA GODZIN - 100 h

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS - 3


--------------------

3. (CW3) WymowaGodziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem - 60

Praca własna studenta – przygotowanie do zajęć - 30

Praca własna studenta – przygotowanie do egzaminu - 10

SUMA GODZIN - 100

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS - 3


--------------------

4. (CW4) PisanieGodziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem - 60

Praca własna studenta – Napisanie 5-6 esejów, wraz z 2-3 poprawami każdego, konsultacjami z nauczycielem - 40

Praca własna studenta – przygotowanie kolejnych etapów tekstu badawczego, jego napisanie i poprawa - 10

Praca własna studenta – pozostałe ćwiczenie językowe, czytanie i analiza tekstów - 10

SUMA GODZIN - 120

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS - 4


--------------------

OGÓŁEM: 13 ECTS za roczny kurs PNJA II

Skrócony opis:

(Pierwszy semestr zajęć PNJA dla 2BA. Następny semestr: 15-PNJA-2BA-22.)

Pełny opis:

(Pierwszy semestr zajęć PNJA dla 2BA. Następny semestr: 15-PNJA-2BA-22.)

1. (CW1) Sprawności zintegrowane

Zajęcia w ramach komponentu "sprawności zintegrowane" (poprzednio: General English Speaking Course) dla 2 roku studiów licencjackich tworzą kurs na poziomie zaawansowanym, którego celem jest wprowadzenie studentów na wyższy poziom poprawności gramatyczno leksykalnej oraz płynności. W trakcie kursu studenci nabywają szeroki zakres słownictwa na poziomie zaawansowanym rozwijając jednocześnie swoje zdolności komunikacyjne co pozwala im na formułowanie własnych opinii w sposób przejrzysty, płynny i logiczny. Treść kursu obejmuje tematy wybrane na początku roku, które są integralną częścią zagadnień w czasie czerwcowego egzaminu ustnego. Materiały wykorzystywane w czasie zajęć pochodzą z autentycznych źródeł anglojęzycznych (programy telewizyjne i radiowe, prasa). Zakłada się, że kurs przyczyni się do osiągnięcia przez studentów wyższego, zaawansowanego poziomu umiejętności językowych i komunikacyjnych.

Treści kształcenia:

1. Zdrowie i sprawność fizyczna : wprowadzenie, teksty, słownictwo, dyskusja, indywidualne wypowiedzi, prezentacje.

2. Popkultura: wprowadzenie, teksty, słownictwo, dyskusja, indywidualne wypowiedzi, prezentacje.

3. Edukacja: wprowadzenie, teksty, słownictwo, dyskusja, indywidualne wypowiedzi, prezentacje

4. Turystyka: wprowadzenie, teksty, słownictwo, dyskusja, indywidualne wypowiedzi, prezentacje

5. Imigracja: wprowadzenie, teksty, słownictwo, dyskusja, indywidualne wypowiedzi, prezentacje

6. Internet: wprowadzenie, teksty, słownictwo, dyskusja, indywidualne wypowiedzi, prezentacje

7. Praca: wprowadzenie, teksty, słownictwo, dyskusja, indywidualne wypowiedzi, prezentacje

8. Relacje międzyludzkie :wprowadzenie, teksty, słownictwo, dyskusja, indywidualne wypowiedzi, prezentacje

--------------------

2. (CW2) Gramatyka

Treści kształcenia:

1. Omówienie teorii zagadnień, pojęć i terminów z gramatyki języka angielskiego na poziomie zaawansowanym niższym: struktura zdań złożonych (podrzędnych i współrzędnych), spójniki, zdania podrzędne przydawkowe i okolicznikowe, rzeczowniki odczasownikowe, konstrukcje bezokolicznikowe oraz imiesłowowe i zdania względne; poszerzenie praktycznej wiedzy z zakresu słownictwa, ze szczególnym uwzględnieniem czasowników frazowych, wyrażeń przyimkowych, idiomów oraz kolokacji.

2. Intensywne ćwiczenia gramatyczno-leksykalne, rozwijające i sprawdzające umiejętność stosowania struktur językowych i zasad poprawnej gramatyki języka angielskiego: parafraza, test luk, rozumienie tekstu pisanego, słowotwórstwo, test gramatyczny wielokrotnego wyboru, odnajdywanie i poprawianie błędów. Tłumaczenie  z języka polskiego na angielski zdań testujących zagadnienia gramatyczne na poziomie zaawansowanym niższym.

--------------------

3. (CW3) Wymowa

Kurs wymowy prowadzony jest na dwóch pierwszych latach studiów licencjackich (jedno zajęcie tygodniowo na II roku). Istnieje podział na grupy „amerykańskie” i „brytyjskie” odzwierciedlający się w stosowanym modelu wymowy. Celem kursu wymowy jest wykształcenie u studentów spójnej, w pełni zrozumiałej wymowy opartej na modelach fonemicznych i alofonicznych wzorowanych na rodzimych użytkownikach języka angielskiego.

Struktura kursu:

ekspozycja (np. słuchanie z naciskiem na wymowę; transkrypcja);

produkcja (np. ćwiczenia na zajęciach; ćwiczenia indywidualne w domu, z nagraniem i bez nagrania);

transfer do nowych kontekstów (np. dialogi przygotowane i spontaniczne, przemowy, czytanie tekstów na głos itp.).

Nauczanie wymowy na drugim roku koncentruje się na warstwie suprasegmentalnej obejmując:

akcent wyrazowy i zdaniowy,

rytm

intonację

procesy mowy łączonej.

Treści kształcenia:

1. Konsolidacja aspektów segmentalnych wymowy.

2. Mowa ciągła: formy słabe, junktura.

3. Mowa ciągła: Akcent zdaniowy i rytm.

4. Intonacja

--------------------

4. (CW4) Pisanie

Studenci uczą się umiejętności planowania i rozwijania eseju ekspozycyjnego (= informacyjnego) o długości 500-550 słów (semestr zimowy), oraz projektu badawczego w postaci referatu o długości 1500 słów na wybrany temat z zakresu kultury brytyjskiej lub amerykańskiej (semestr wiosenny). Ćwiczone są także podstawowe umiejętności badawcze, takie jak parafrazowanie, kompletowanie bibliografii czy cytowanie źródeł.

Treści kształcenia:

1. Planowanie i sporządzanie konspektu („outline”) eseju ekspozycyjnego.

2. Pisanie pełnego eseju ekspozycyjnego realizującego jeden z zakładanych modeli organizacyjnych / retorycznych (egzemplifikacja, porównanie/kontrast, przyczyny/skutki, opis/analiza procesu, klasyfikacja).

3. Doskonalenie poprawności językowej oraz efektywności komunikacyjnej składni i konstrukcji gramatycznych, stylu/rejestru, interpunkcji, słownictwa akademickiego w zależności do potrzeb / intencji piszącego.

4. Wyszukiwanie, ocena krytyczna, streszczanie i parafrazowanie informacji z dłuższego tekstu źródłowego, także pod kątem założonej (własnej) tezy.

5. Przygotowanie prostego eseju o charakterze naukowym (“research paper”) długości ok. 1500 słów z dziedziny kultury brytyjskiej lub amerykańskiej, w kolejno weryfikowanych przez nauczyciela etapach.

Literatura:

1. (CW1) Sprawności zintegrowane

McCarthy, M. and F. O’Dell. 2002. English Vocabulary in Use. Advanced. Cambridge University Press.

Thomas, B.J. 1991. Advanced Vocabulary and Idiom. Nelson.

Wright, J. 1999. Idioms Organiser. LTP.

Sunderland, P. (ed.), M. Vince. Advanced Language Practice (With Key). Macmillan ELT

Lim, P.L., M. Kurtin, L. Wellman. 2001.Grammar Workbook for the Toefl Exam. Arco

--------------------

2. (CW2) Gramatyka

Alexander, L.G. 1988. Longman English Grammar. Longman.

Allsop, J. 1991. Penguin English tests. Penguin Books.

Aspinall, T. Capel A. 2002. Advanced Masterclass CAE. OUP.

Bell, J. Gower R. 2005. Advanced expert CAE. Longman.

Bourke, K. 2003. Test It, Fix It: English Verbs and Tenses. Intermediate. OUP.

Bywater, F.V. 1982. A Proficiency Course in English with Key. Hodder and Stoughton.

Carter, R, and McCarthy, M. 2006. Cambridge Grammar of English. A Comprehensive Guide. CUP.

Evans, V. 2002a. CPE Use of English. Express Publishing.

Evans, V. 2002b. Entry tests CPE 2. Express Publishing.

Foley, M. & D. Hall.2012. My Grammar Lab Advanced C1/C2. Pearson.

French, A. 2003. CAE Testbuilder. Tests that Teach. Oxford: Macmillan.

Gethin, H. 1992. Grammar in Context. Proficiency Level English. Nelson.

Graver, B.D. 1990. Advanced English Practice. OUP.

Harrison, M. 2000. Proficiency Testbuilder. Macmillan.

Harrison, M. 2002. New Proficiency Testbuilder. Macmillan

Hewings, M. 2006. Advanced Grammar in Use. CUP.

Hewings, M. 2009. Grammar for CAE & proficiency. CUP.

Hurford, J. 2000. Grammar. A Student’s Guide. CUP.

Kaczmarski P. & Kaczmarski S. 1995. Testy z języka angielskiego. Wiedza Powszechna.

Kenny N. & Newbrook J. 2010. CAE Practice Tests Plus. Longman.

Kiljan, K. 2003. 1000 Trios. Handybooks.

Leech, G. 1987. Meaning and the English verb. Longman

Leech, G. 1989. An A-Z of English grammar and usage. Edward Arnold.

Lewis, M. 1986. The English verb. CUP.

Matasek, M. 1997. English Advanced Vocabulary and Structure Practice. Altravox Press.

Matasek. M. 2003. Zdania angielskie w parafrazie. Handybooks.

Parrot, M. 2000. Grammar for English Language Teachers. Cambridge.

Phillips, C. Increase your wordpower. Altravox Press.

Purpura, J. 2005. Assessing Grammar. Cambridge.

Quirk, R. & Greenbaum, S. 1973. A university grammar of English. Longman.

Scheffler, P. 1996. Gramatyka języka angielskiego w zdaniach do tłumaczenia. Altravox Press.

Scheffler, P. 2004. Repetytorium gramatyczne: język angielski. LektorKlett.

Side, R. & Wellman G. 1999. Grammar & vocabulary for Cambridge Advanced & Proficiency. Longman.

Skipper, M. Advanced Grammar & Vocabulary. Express Publishing.

Swan, M. 2005. Practical English Usage. Second Edition. OUP.

Swan, M. & Walter, C. 2011. Oxford English Grammar Course. Advanced. OUP.

Szymański, J. 2006. Sentence correction tests. Altravox Press.

Thornbury, S. 2005. How to Teach Grammar. Harlow: Longman.

Vince, M. 2003. Advanced Language Practice. Heinemann.

Vince, M. 2008. Macmillan English Grammar In Context. Advanced. Macmillan.

Watcyn-Jones, P. 1990. Test your English idioms. Penguin Books.

Watcyn-Jones, P. 1990. Test your phrasal verbs. Penguin Books.

Watcyn-Jones, P. 1991. Test your vocabulary. Penguin Books.

Watcyn-Jones, P. 1992. Test your prepositions. Penguin Books.

Wellman, G. 1989. The Heinemann English wordbuilder. Heinemann.

Woolard, G. 1999. Grammar with Laughter. Thomson.

Yule, G. 2001. Explaining English Grammar. Oxford.

--------------------

3. (CW3) Wymowa

Słowniki wymowy:

Jones, D. 2011. Cambridge English pronouncing dictionary. (18th edition by P. Roach, J. Setter and J. Esling; With CD-ROM.) CUP.

Kenyon, J.S and T.A. Knott. 1953. A pronouncing dictionary of American English. G.C. Merriam Co.

Lindsey, G. and Péter Szigetvári. CUBE pronunciation dictionary, with sound links: http://seas3.elte.hu/cube/

Upton, C. and W. Kretzschmar. 2017. The Routledge Dictionary of Pronunciation for Current English. (2nd edition). Routledge.

Wells, J. 2008. Longman pronunciation dictionary. (3rd edition. With CD-ROM.) Pearson Education.

Podręczniki:

Bradford, B. 1988. Intonation in context. Cambridge: Cambridge University Press.

Brazil, D. 1994. Pronunciation for advanced learners of English. Cambridge: Cambridge University Press.

Hewings, M. 2007. English pronunciation in use (Advanced). Cambridge: Cambridge University Press.

Vaughan-Rees, M. 1994. Rhymes and rhythm: A poem-based course for English pronunciation. London: Macmillan.

Weinstein, N. 2000. Whaddaya say? Guided Practice in Relaxed Speech (2nd edition). Pearson ESL.

--------------------

4. (CW4) Pisanie

Oshima, A. and A. Hogue .Writing Academic English

Smalley, R. L. and M. K. Ruetten. 1990. Refining Composition Skills

Gehle, Q. (1987) Writing Essays

Zemach D.E., Rumisek L.A. 2005. Academic writing: from paragraph to essay

Packer, N. Huddleston. 1997. Writing Worth Reading

Jordan, R. R. 2001. Academic Writing Course

Smoke, T. 1999/2002. A Writer’s Workbook (+instructor’s manual)

Mlynarczyk, R. and S. B. Harber. 2000/2001. In Our Own Words (+ instructor’s manual)

Także:

Trimbur, J. 1998. The Call to Write

Leki, I. 1989. Academic Writing

Reid, Joy M. 1988. The Process Of Composition (+instructor’s manual)

Ramage J. D. 1997. The Allyn and Bacon Guide to Writing

Gordon, E. R. and L. Q. Troyka. 1987. Workbook for Writers

Mc Crea, B. and T. Lopez-Kemmerle. 1985. College Writing

McMahan, E. and S. Day. 1980. The Writer’s Rhetoric and Handbook

Efekty uczenia się:

1. (CW1) Sprawności zintegrowane

Po zakończeniu kursu student:

1. Posiada aktywną znajomość słownictwa wystarczająca do biernego i czynnego uczestnictwa w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych na poziomie B2+

2. Posiada podstawowe umiejętności z zakresu organizacji i prezentowania ustnych form wypowiedzi oraz potrafi przygotować prezentację na zadany temat, samodzielnie wyszukując i weryfikując informacje przydatne do budowania argumentacji swojej wypowiedzi.

3. Potrafi prowadzić rozmowę w uporządkowany i komunikatywny sposób przy pomocy poprawnych struktur językowych oraz potrafi odpowiednio dobrać rejestr w zależności od sytuacji komunikacyjnej.

4. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz pogłębiania swojej wiedzy językowej i doskonalenia zdobytych umiejętności.

--------------------

2. (CW2) Gramatyka

Po zaliczeniu kursu student:

1. Prezentuje podwyższoną świadomość językową oraz umiejętność samokontroli, zmierzającą do auto-korekty i analizy krytycznej w zakresie gramatyki języka angielskiego na poziomie zaawansowanym niższym.

2. Interpretuje autentyczny materiał językowy i rozpoznaje różnorakie aspekty gramatyki języka angielskiego na poziomie zaawansowanym niższym, wykorzystując zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce w formie ustnej i pisemnej.

3. Stosuje w praktyce skuteczne strategie rozwiązywania różnorodnych zadań egzaminacyjnych na poziomie zaawansowanym niższym.

4. Potrafi samodzielnie pracować nad poszerzaniem własnej gramatyki na poziomie zaawansowanym niższym w aspekcie teoretycznym i praktycznym.

5. Potrafi samodzielnie, analitycznie i krytycznie analizować, a także interpretować zdania i teksty pod kątem poprawności gramatycznej.

--------------------

3. (CW3) Wymowa

Po ukończeniu kursu student:

1. Dobrze panuje nad segmentalnymi aspektami swojej wymowy angielskiej.

2. Świadomie kontroluje aspekty mowy ciągłej.

3. Potrafi pracować nad swoją wymową samodzielnie.

--------------------

4. (CW4) Pisanie

Po zaliczeniu kursu student:

1. Potrafi skonstruować i napisać spójny, logiczny, wyczerpujący i poprawny językowo kilku-akapitowy esej ekspozycyjny o długości ok. 600 słów, także w warunkach ograniczenia czasowego (3h), odpowiednio stosując główny model rozwinięcia retorycznego w zależności od postawionego bądź sformułowanego przez siebie tematu (egzemplifikacja, porównanie/kontrast, przyczyny/skutki, opis/analiza procesu, klasyfikacja).

2. Potrafi przy wsparciu nauczyciela zastosować podstawowe umiejętności i czynności związane z przygotowaniem krótkiego eseju naukowego na ogólno-anglistyczny temat w oparciu o źródła (referatu, "research paper") o długości ok. 1000-1,500 słów - od wyboru i zawężenia tematu, poprzez sporządzenie tezy i planu/konspektu, wyszukanie tekstów źródłowych i sporządzenie notatek, skonstruowanie i napisanie wywodu wspomaganego informacją dobraną (streszczenie, parafraza, ewent. cytat) ze źródeł, po elementarną formalną redakcję według wzorca redakcyjnego (WA Stylesheet).

Metody i kryteria oceniania:

1. (CW1) Sprawności zintegrowane

Metody oceniania:

F - Testy leksykalne; monitorowanie wypowiedzi ustnych podczas zajęć; ocena prezentacji na zajęciach oraz przygotowanych w ramach zadań domowych; ocena aktywności podczas zajęć

P – Pisemny i ustny egzamin końcowy

F- Ocena prezentacji na zajęciach oraz przygotowanych w ramach zadań domowych; ocena skuteczności używania strategii komunikacyjnych

P – Ustny egzamin końcowy

F- monitorowanie w czasie zajęć; ocena aktywności studentów; ocena umiejętności indywidualnych oraz umiejętności pracy w zespole a także użycia odpowiednich strategii komunikacyjnych

F- formalna i merytoryczna ocena przez prowadzącego dodatkowych materiałów przygotowanych przez studentów

Kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): ...

dobry plus (+db; 4,5): ...

dobry (db; 4,0): ...

dostateczny plus (+dst; 3,5): ...

dostateczny (dst; 3,0): ...

niedostateczny (ndst; 2,0): ...

--------------------

2. (CW2) Gramatyka

Metody oceniania:

F- testy gramatyczno-leksykalnew czasie zajęć; monitorowanie wypowiedzi i prezentacji

P- pisemny egzamin końcowy PNJA

Kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): ...

dobry plus (+db; 4,5): ...

dobry (db; 4,0): ...

dostateczny plus (+dst; 3,5): ...

dostateczny (dst; 3,0): ...

niedostateczny (ndst; 2,0): ...

--------------------

3. (CW3) Wymowa

Metody oceniania:

F – sprawdzenie przygotowania do zajęć; obserwacja i komentarz podczas ćwiczeń na zajęciach; oceny nagrań i zadań zaliczeniowych.

P – ocena podczas końcowego egzaminu ustnego PNJA

Kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): student posiada dystynktywne cechy brytyjskiej lub amerykańskiej wymowy standardowej, znakomicie opanował wszystkie fonemy, poprawnie akcentuje słowa wielosylabowe, stosuje formy słabe oraz procesy mowy łączonej, wpływ języka ojczystego jest znikomy

dobry plus (+db; 4,5): student posiada dystynktywne cechy brytyjskiej lub amerykańskiej wymowy standardowej, bardzo dobrze opanował wszystkie fonemy, poprawnie akcentuje słowa wielosylabowe, stosuje formy słabe oraz procesy mowy łączonej, sporadycznie popełnia drobne błędy; wpływ języka ojczystego jest minimalny;

dobry (db; 4,0): student posiada dystynktywne cechy brytyjskiej lub amerykańskiej wymowy standardowej, dobrze opanował podstawowe fonemy, poprawnie akcentuje słowa wielosylabowe, stosuje formy słabe oraz procesy mowy łączonej, popełnia sporadyczne błędy; wpływ języka ojczystego jest minimalny

dostateczny plus (+dst; 3,5): student posiada cechy brytyjskiej lub amerykańskiej wymowy standardowej, w zadowalającym stopniu opanował podstawowe fonemy, jednak nadal popełnia okazjonalne błędy w produkcji kontrastów dźwięków lub akcentowaniu wyrazów, nie stosuje form słabych we wszystkich potencjalnych kontekstach, okazjonalnie stosuje procesy mowy łączonej; okazjonalna interferencja z języka ojczystego nie zakłóca komunikacji

dostateczny (dst; 3,0): student posiada cechy brytyjskiej lub amerykańskiej wymowy standardowej, dostatecznie opanował podstawowe fonemy, jednak nadal popełnia okazjonalne błędy w produkcji kontrastów dźwięków lub akcentowaniu wyrazów, nie stosuje form słabych we wszystkich potencjalnych kontekstach, udział procesów mowy łączonej jest znikomy; okazjonalna interferencja z języka ojczystego nie zakłóca komunikacji

niedostateczny (ndst; 2,0): student nie posiada dystynktywnych brytyjskich i amerykańskich cech wymowy, popełnia poważne błędy w podstawowych kontrastach fonemicznych (np. pary typu FLEECE vs KIT, kontrast dźwięczności na końcu słowa, kontrast długości samogłosek); błędnie akcentuje wyrazy wielosylabowe a nawet dwusylabowe, nie stosuje form słabych oraz procesów mowy łączonej, nie potrafi monitorować własnej wymowy, nie posiada świadomości językowej, ani umiejętności kontrolowania i poprawy własnych błędów; zauważalna jest silna interferencja z języka ojczystego.

--------------------

4. (CW4) Pisanie

Metody oceniania:

F - prace pisemne oceniane specjalnym arkuszem ocen;

P - egzamin pisemny

Kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): ...

dobry plus (+db; 4,5): ...

dobry (db; 4,0): ...

dostateczny plus (+dst; 3,5): ...

dostateczny (dst; 3,0): ...

niedostateczny (ndst; 2,0): ...

--------------------

OGÓŁEM:

Metoda oceniania:

Egzamin z praktycznej znajomości języka angielskiego po dwóch semestrach nauki, składający się z części pisemnej - esej i test gramatyczno-leksykalny oraz części ustnej - rozmowa z komisją egzaminacyjną na zadany temat. Oczekiwany stopień biegłości językowej : B2+ .

Kryteria oceniania:

Zob. strona PNJA.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Łęska-Bayraktar, Iwona Łęska-Drajerczak, Paulina Zydorowicz
Prowadzący grup: Thomas Anderson, Bartosz Brzoza, Katarzyna Burzyńska, John Casale, Tomasz Dyrmo, Robert France, Sabrina Haenze, Simon Harris, Kathryn Idema, Katarzyna Jankowiak, Maciej Kielar, Małgorzata Kul, Paulina Łęska-Bayraktar, Grzegorz Michalski, Paula Orzechowska, Justyna Rogos-Hebda, Jacek Rysiewicz, Krzysztof Sawala, Paweł Scheffler, Joanna Śmiecińska, Ewa Tomczak-Łukaszewska, Marcin Turski, Christopher Whyatt, Timothy Williams, Danuta Wolfram-Romanowska, Hanna Wysocka, Paulina Zydorowicz, Sylwiusz Żychliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Broszkiewicz, Iwona Łęska-Drajerczak, Marcin Markowicz, Marcin Naranowicz, Michał Remiszewski, Tomasz Szczegóła, Paulina Zydorowicz
Prowadzący grup: Karolina Baranowska, Robert France, Simon Harris, Jack Hutchens, Agata Janicka, Aleksandra Jankowska, Mateusz Jekiel, Michał Kapis, Kamil Kaźmierski, Maciej Kielar, Ronald Kim, Karolina Krawczak-Glynn, Bartłomiej Kruk, Małgorzata Kul, Shane Nahumko, Ewa Olszewska, Jacek Rysiewicz, Paweł Scheffler, Tomasz Szczegóła, Ewa Tomczak-Łukaszewska, Marcin Turski, Jarosław Weckwerth, Timothy Williams, Ewelina Wojtkowiak, Paulina Zydorowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halszka Bąk
Prowadzący grup: Selen Goncu Karabacak, Simon Harris, Agata Janicka, Mateusz Jekiel, Michał Kapis, Maciej Kielar, Ronald Kim, Karolina Krawczak-Glynn, Bartłomiej Kruk, Małgorzata Kul, Halina Lewandowska, Kamil Malarski, Colin Phillips, Jacek Rysiewicz, Krzysztof Sawala, Tomasz Szczegóła, Ewa Tomczak-Łukaszewska, Marcin Turski, Christopher Whyatt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halszka Bąk, Kornelia Boczkowska
Prowadzący grup: Tomasz Dyrmo, Anna Dziemianko, Selen Goncu Karabacak, Simon Harris, Agata Janicka, Mateusz Jekiel, Michał Kapis, Beniamin Kłaniecki, Bartłomiej Kruk, Małgorzata Kul, Halina Lewandowska, Kamil Malarski, Marcin Naranowicz, Ewa Olszewska, Jacek Rysiewicz, Krzysztof Sawala, Paweł Scheffler, Tomasz Szczegóła, Joanna Śmiecińska, Christopher Whyatt, Timothy Williams, Sylwiusz Żychliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halszka Bąk, Kornelia Boczkowska
Prowadzący grup: Tomasz Dyrmo, Anna Dziemianko, Selen Goncu Karabacak, Simon Harris, Agata Janicka, Mateusz Jekiel, Michał Kapis, Beniamin Kłaniecki, Bartłomiej Kruk, Małgorzata Kul, Halina Lewandowska, Kamil Malarski, Marcin Naranowicz, Ewa Olszewska, Jacek Rysiewicz, Krzysztof Sawala, Paweł Scheffler, Tomasz Szczegóła, Joanna Śmiecińska, Christopher Whyatt, Timothy Williams, Sylwiusz Żychliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)