Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Linguistic theory: Syntax

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-LT-SYN-EL-11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Linguistic theory: Syntax
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

English linguistics: Theories, interfaces, technologies

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

C1 przekazanie wiedzy z zakresu składni języka angielskiego w zakresie budowy frazy i zdania z uwzględnieniem reguł i procesów derywacji gramatycznej oraz roli informacji leksykalnej w tworzeniu struktur składniowych, opisanej w ujęciu gramatyki generatywnej.

C2 przekazanie podstawowych informacji z zakresu morfologii języka angielskiego z uwzględnieniem derywacji morfologicznej

C3 rozwinięcie zdolności analitycznej i syntetycznej w opisie struktur składniowych oraz nabycie podstawowej terminologii dla takiego opisu

C4 wyrobienie umiejętności deskryptywnego podejścia do systemu gramatyki oraz przekazanie podstawowych informacji z zakresu metodologii językoznawczej

C5 rozwinięcie umiejętności stosowania weryfikacji empirycznej proponowanych rozwiązań teoretycznych, w tym umiejętności z zakresu opisu komparatywnego

C6 rozwinięcie umiejętności komunikacji i pracy w grupie


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Ogólna wiedza o języku i umiejętności z zakresu gramatyki opisowej innej niż angielska (np. polska), w tym elementy wiedzy na temat rozbioru logicznego zdania.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Biblioteka Filologiczna Novum, strona www WA UAM.

Pełny opis:

Treśći kształcenia:

1. Wiedza i kompetencja językowa z perspektywy Gramatyki Generatywnej

2. Części mowy, kategorie leksykalne i frazowe; kategorie gramatyczne frazy czasownikowej i rzeczownikowej

3. Morfologia: budowa wyrazu, reguły derywacyjne i słowotwórstwo

4. Części składowe zdania – testy na strukturę składnikową. Sposoby odwzorowania struktury

5. Relacje strukturalne: dwuznaczność strukturalna, endocentryczność frazy i jej struktura

6. Techniczne aspekty struktury frazowej

7. Typy selekcji leksykalnej: kategorialna i semantyczna. Struktura argumentowa i role tematyczne

8. Części frazy: rdzeń, dopełnienie, określnik i modyfikator.

9. Typy predykatów w języku angielskim: werbalne i nie-werbalne, predykaty jedno-, dwu- i trzy-argumentowe

10. Derywacja zdań opartych o różne typy predykatów werbalnych. Przesunięcie frazy nominalnej

11. Derywacja zdań z predykatami przymiotnikowymi i przyimkowymi

12. Typologia zdań: zdania proste i złożone, czasowe i bezokolicznikowe. Typy komplementacji zdaniowej

13. Budowa i derywacja zdań pytajnych. Forma logiczna pytań szczegółowych

14. Przypadek składniowy a przypadek morfologiczny. Typy przypadków składniowych i sposoby ich licencjonowania

Literatura:

Carnie, Andrew. 2002. Syntax: A generative Introduction. Malden : Blackwell Publishing

Huddleston, R & J. Pullum. 2002. A Student's Introduction to English Grammar.

Morenberg, Max. 1997, 2002. Doing Grammar. OUP.

O’Grady, W – M. Dobrovolsky – M. Aronoff. 1989, 1993. Contemporary Linguistics: An introduction. New York : St. Martin's Press.

Radford, Andrew. 2004. Minimalist Syntax: Exploring the structure of English. CUP.

Wardhaugh, Roland. 1995. Understanding English grammar: A linguistic approach. Cambridge: Blackwell.

Olaf Koeneman, Radboud Universiteit Nijmegen & Hedde Zeijlstra 2017. Introducing Syntax. CUP.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia EK student/ka potrafi:

1. przedstawić i opisać formalne schematy budowy różnych typów fraz i zdań angielskich

2. określić składniowe procesy derywacyjne, w tym podstawowe reguły tworzenia różnych typów struktur zdaniowych

3. opisać budowę morfologiczną wyrazów a także omówić podstawowe reguły derywacji morfologicznej

4. opisać budowę fraz i zdań angielskich przy użyciu prawidłowej terminologii i metod obrazowania struktury (zapis przy pomocy diagramów i nawiasów)

5. wyprowadzić budowę fraz i zdań z podstawowych schematów derywacyjnych oraz z leksykalnych wymagań selekcyjnych wyrazów

6. zastosować kryteria opisowe i lingwistyczne do faktów z zakresu składni języka angielskiego rozróżniając podejście deskryptywne od preskryptywnego

7. uzasadniać empirycznie proponowane rozwiązania teoretyczne i zna podstawy metodologii językoznawczej

8. zastosować elementy językoznawczego opisu komparatywnego, odnosząc fakty z zakresu składni języka angielskiego do innych języków, np. polskiego

9. prawidłowo posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu gramatyki opisowej i językoznawstwa

10. wspólnie z innymi w drodze wymiany informacji wyodrębnić i rozwiązać praktyczne zadania z zakresu składni języka angielskiego

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania (F - formujące, P - podsumowujące):

P - egzamin końcowy z Linguistic theory

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Witkoś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Witkoś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Witkoś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Witkoś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)