Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kulturowe aspekty tłumaczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-KAT-TLU-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kulturowe aspekty tłumaczenia
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia angielska, specjalizacja tłumaczeniowa

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przekazanie wiedzy teoretycznej mającej przygotować studentów do tłumaczenia tekstów nacechowanych kulturowo w kombinacji językowej polski-angielski.


Rozwinięcie zdolności krytycznej analizy tekstów kultury wyjściowej i kultury docelowej oraz rozumienie różnic istniejących między nimi.


Rozwinięcie umiejętności przekładu elementów nacechowanych kulturowo poprzez zastosowanie odpowiednich strategii tłumaczeniowych


Rozwinięcie umiejętności przekładu indywidualnego oraz grupowego w projektach tłumaczeniowych

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Potwierdzona wiedza i umiejętności z zakresu studiów kulturowych angielskiego obszaru językowego

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Platformia Moodle WA

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Prezentacje, artykuły naukowe, materiały audiowizualne, ćwiczenia, zadania tłumaczeniowe

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem: 30


Praca własna studenta 1: ugruntowanie wiedzy teoretycznej (czytanie wskazanej literatury, analiza tekstów): 10


Praca własna studenta 2: rozwój umiejętności tłumaczeniowych (ćwiczenia i projekty): 20


SUMA GODZIN: 60


SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU): 2

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Cultural aspects of translation is a 2BA discussion seminar offered to students who speak Polish and English.

Pełny opis:

Wprowadzenie do teorii przekładu kulturemów.

Nieprzetłumaczalność.

Domestykacja vs egzotyzacja.

Teoria polisystemów.

Tłumaczenie prozy postkolonialnej.

Tłumaczenie międzykulturowe: kontekst (1)

Tłumaczenie międzykulturowe: kontekst (2)

Memy przekładowe.

Taksonomia strategii tłumaczeniowych: projekt tłumaczeniowy.

Tłumaczenie materiałów reklamowych: tłumaczenie indywidualne.

Tłumaczenie materiałów reklamowych: projekt tłumaczeniowy.

Tłumaczenie literatury dziecięcej.

Tłumaczenie tekstów historycznych.

Tłumaczenie reportaży.

Podsumowanie. Test zaliczeniowy.

Literatura:

Bukowski, Piotr – Magdalena Heydel (eds.). 2009. Współczesne teorie przekładu: antologia. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Chesterman, Andrew. 1997. Memes of Translation. The Spread of Ideas in Translation Theory. Amsterdam: John Benjamins.

Hejwowski, Krzysztof. 2004. Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN.

Katan, David. 1999. Translating cultures. An Introduction for Translators, Interpreters and Mediators. Manchester, St. Jerome Publishing.

Kwieciński, Piotr. 2001. Disturbing strangeness: foreignisation and domestication in translation procedures in the context of cultural asymmetry. Toruń: Edytor.

Venuti, Lawrence (ed.). 2001. The translation studies reader. London: Routledge.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student potrafi:

analizować teksty wyjściowe pod kątem kulturemów oraz zidentyfikować potencjalne problemy tłumaczeniowe

zdecydować, które kulturemy w tekście wyjściowym wymagają adaptacji, a które posiadają ekwiwalenty w języku docelowym

ocenić poprawność i trafność przekładu elementów nacechowanych kulturowo na język docelowy

wykonać tłumaczenie samodzielne prostych tekstów zawierających kulturemy, stosując poznane strategie tłumaczeniowe (np. domestykacja czy egzotyzacja)

wykonać tłumaczenie grupowe prostych tekstów zawierających kulturemy, stosując poznane strategie tłumaczeniowe (np. domestykacja czy egzotyzacja)

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

F – quizy, udział w dyskusjach, indywidualne i grupowe projekty tłumaczeniowe

P – test zaliczeniowy

Kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): od 92%

dobry plus (+db; 4,5): 84% - 91%

dobry (db; 4,0): 76% - 83%

dostateczny plus (+dst; 3,5): 68% - 75%

dostateczny (dst; 3,0): 60% - 67%

niedostateczny (ndst; 2,0): poniżej 60%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perdek, Maria Tymczyńska
Prowadzący grup: Iwona Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perdek
Prowadzący grup: Iwona Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Iwona Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Mazur
Prowadzący grup: Iwona Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.