Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna składnia i morfologia języka angielskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 13-ASL3XPSM12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna składnia i morfologia języka angielskiego
Jednostka: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia angielska z pedagogiką

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

C1 Zaprezentowanie podstaw składni oraz elementów morfologii i semantyki języka angielskiego w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie samodzielnej analizy składniowo-morfologiczno-semantycznej zdań angielskich.

C2 Wyrobienie umiejętności opisywania i klasyfikowania elementów gramatycznych i semantycznych, niezbędnej m.in. w działalności dydaktycznej.

C3 Wyrobienie umiejętności rozpoznawania i używania wybranych elementów gramatycznych języka angielskiego.

C4 Ukształtowanie świadomości złożoności systemu gramatycznego j. angielskiego i wskazanie niektórych obszarów składni i morfologii, które mogą stać się tematem przyszłej pracy dyplomowej lub magisterskiej.

C5 Rozwijanie umiejętności interpersonalnych.

C6 Rozwijanie umiejętności zdobywania i selekcji informacji potrzebnych do realizacji zamierzonego celu.


Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość języka angielskiego na poziomie przynajmniej średnio-zaawansowanym. Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu gramatyki opisowej innej niż angielska (np. polska).

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

1. Ćwiczenia z użyciem materiałów drukowanych oraz udostępnionych w sieci internet, konwersatorium – omawianie zagadnień i lektur, przedstawianie prezentacji/materiałów audiowizualnych i innych „produktów” powstałych w wyniku realizacji projektów studenckich.

2. Warsztat rozpoznawania i opisu elementów gramatyki j. angielskiego, ćwiczenia z użyciem materiałów drukowanych oraz udostępnionych w sieci internet, konwersatorium – omawianie zagadnień i lektur

3. Warsztat użycia elementów gramatyki j. angielskiego, ćwiczenia z użyciem materiałów drukowanych oraz udostępnionych w sieci internet


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 60 h

Praca własna studenta: Przygotowanie do ćwiczeń 20 h

Praca własna studenta: Rozwiązywanie zadań i ćwiczeń poza zajęciami 15 h

Praca własna studenta: Praca nad grupowym projektem studenckim 15 h

Praca własna studenta: Przygotowanie do egzaminu

15 h

SUMA GODZIN 125 h

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU) 5


Skrócony opis:

Wprowadzenie: składnia, morfologia, semantyka, gramatyka

Gramatyka opisowa i normatywna

Analiza wypowiedzi pod względem zgodności z regułami normatywnymi

Części mowy

Klasyfikowanie jednostek leksykalnych przy pomocy kryteriów semantycznych, morfologicznych i składniowych

Grupy składniowe

Części zdania

Analiza wypowiedzeń z uwzględnieniem grup składniowych i części zdania

Podstawowe pojęcia morfologii

Fleksja, derywacja i słowotwórstwo

Kategorie gramatyczne czasownika: osoba, liczba, czas, aspekt, strona i tryb

Kategorie gramatyczne rzeczownika: liczba, rodzaj i przypadek

Kategorie gramatyczne przymiotnika i przysłówka: stopień

Wypowiedzenia pojedyncze

Wypowiedzenia złożone

Literatura:

Wybrane fragmenty:

a) Berry, R. 2012. English Grammar: A Resource Book for Students. London: Routledge.

b) Collins, P. and C. Hollo. [2000] 2010. English Grammar: An Introduction. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

c) Crystal, D. [1980] 2008. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Malden: Blackwell.

d) Greenbaum, S. and G. Nelson. [1999] 2013. An Introduction to English Grammar. London: Routledge.

e) Huddleston, R. and G. K. Pullum. 2005. A Student’s Introduction to English Grammar. Cambridge: Cambridge University Press.

f) Morenberg, M. [1997] 2014. Doing Grammar. Oxford: Oxford University Press.

g) Wardhaugh, R. [1995] 2003. Understanding English Grammar: A Linguistic Approach. Malden: Blackwell.

Efekty uczenia się:

13-SMJ3,4APL_01 Posiada podstawową uporządkowaną wiedzę dotyczącą składni, morfologii i semantyki języka angielskiego w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie samodzielnej analizy składniowo-morfologiczno-semantycznej wybranych typów zdań angielskich.

13-SMJ3,4APL_02 Rozpoznaje i dokonuje podstawowego opisu oraz klasyfikacji wybranych elementów gramatycznych języka angielskiego w sposób odpowiedni m.in. dla działalności dydaktycznej.

13-SMJ3,4APL_03 Używa wybranych elementów gramatycznych języka angielskiego.

13-SMJ3,4APL_04 Przejawia świadomość złożoności systemu gramatycznego j. angielskiego oraz niektórych obszarów składni i morfologii, które mogą stać się tematem przyszłej pracy dyplomowej lub magisterskiej.

13-SMJ3,4APL_05 Współdziała i komunikuje się w grupie w celu osiągnięcia zamierzonego celu.

13-SMJ3,4APL_06 Zdobywa i dobiera informacje potrzebne do realizacji zamierzonego celu.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania stopnia osiągnięcia założonego efektu kształcenia

Typy oceniania: (D- ocenianie diagnostyczne, F – ocenianie formujące, P - ocenianie podsumowujące)

P – egzamin pisemny; pytania zamknięte polegają na dokonaniu wyboru właściwej odpowiedzi, dokończeniu definicji, przyporządkowaniu elementów, określeniu prawdziwości twierdzeń; pytania otwarte polegają na udzieleniu odpowiedzi opisowej i rozwiązaniu zadań w zakresie analizy strukturalnej zdań i fraz

P, D, F – ocena jakości prezentacji/materiałów audiowizualnych i innych „produktów” powstałych w wyniku realizacji projektów studenckich

D, F – krótsze śródsemestralne testy pisemne podobne w formie do egzaminu

F, D, P – ocena aktywności i jakości wypowiedzi podczas dyskusji i rozwiązywania zadań w trakcie zajęć oraz ocena zadań rozwiązywanych samodzielnie poza zajęciami

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wawrzyniak, Jacek Witkoś
Prowadzący grup: Jacek Witkoś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wawrzyniak, Jacek Witkoś
Prowadzący grup: Agnieszka Wawrzyniak, Jacek Witkoś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.