Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ewangelizacyjna misja Kościoła

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-T2-W04
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ewangelizacyjna misja Kościoła
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Humanistycznych
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: język polski
Literatura:

Literatura:

Paweł VI: Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi. Wrocław 2001

Sobór Watykański II: Dekret o misyjnej działalności Kościoła Ad gentes divinitus, w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Poznań 2002, s. 433–471

Ewangelizacja odpowiedzią Kościoła w Polsce na wyzwania współczesności, red. W. Przygoda, E. Robak SAC, Sandomierz 2011

Kwiatkowski D., Głoszenie słowa Bożego misją Kościoła w świecie na podstawie adhortacji apostolskiej Benedykta XVI Verbum Domini, „Teologia praktyczna” 17(2016) s. 93-106

Makowski A., Misje miasta jako narzędzie ewangelizacji na peryferiach, „Polonia Sacra” 22 (2018) s. 97–114

Mariański J., Religia w społeczeństwie ponowoczesnym, Warszawa 2010

Nieścior L. Mowa misyjna Jezusa w interpretacji patrystycznej, Wrocław 2013

Efekty uczenia się:

Po zakończonym kursie słuchacz:

- zna i rozumie: w pogłębionym stopniu główne tendencje rozwojowe nauk teologicznych oraz powiązanie tych nauk z innymi dziedzinami wiedzy; w pogłębionym stopniu religijne, społeczne, etyczne i moralne dylematy współczesnej cywilizacji; w pogłębionym stopniu metody i teorie socjologiczno-teologicznych interpretacji zjawisk społeczno-kulturowych; w pogłębionym stopniu metodologię badań naukowych wybranej dyscypliny teologicznej

- potrafi: wyszukiwać i selekcjonować informacje z różnych źródeł oraz poddawać je krytycznej analizie, ocenie i interpretacji; dobrać i zastosować właściwe narzędzia badawcze, zwłaszcza zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne; upowszechniać wyniki działalności naukowej, uczestniczyć w dyskursie naukowym oraz popularyzować wiedzę; wykonywać zadania o charakterze badawczym, analizować krytycznie wyniki badań naukowych w wybranej dyscyplinie teologicznej

- jest gotów do: inspirowania działań na rzecz dialogu wewnątrzkościelnego, ekumenicznego i międzyreligijnego; rozwijania dorobku zawodowego oraz rozwijania i przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz podejmowania działań na rzecz przestrzegania tych zasad; wypełniania obowiązków społecznych i uczestniczenia w różnych formach działalności Kościoła lokalnego i powszechnego; uznawania znaczenia wiedzy z zakresu teologii i innych dyscyplin naukowych w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Piasecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)