Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dynamika chrześcijańskiego życia duchowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-DDS23-22
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dynamika chrześcijańskiego życia duchowego
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Humanistycznych
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Skrócony opis:

Cele modułu kształcenia

a/przekazanie wiedzy wprowadzającej w teologię duchowości oraz dotyczącej historii duchowości chrześcijańskiej, powołania do świętości, procesu uświęcenia i mistyki chrześcijańskiej

b/ wykształcenie zdolności rozróżniania i interpretowania duchowości różnych Kościołów chrześcijańskich

c/ wykształcenia zdolności rozróżniania poszczególnych etapów procesu uświęcenia

d/ wyrobienie umiejętności stosowania rozeznawania duchowego

e/ przygotowanie do właściwej interpretacji wyników badań duchowości specyficznych

f/ wyrobienie umiejętności pisania opracowań naukowych i korzystania z tekstów źródłowych

g/ rozwinięcie umiejętności komunikacji i pracy w grupie

h/ zmotywowanie do rozwijania osobistego życia duchowego

i/ wyrobienie umiejętności towarzyszenia duchowego osobom prowadzącym świadome życie duchowe

Pełny opis:

Poniższy opis dotyczy dwóch semestrów

Wykłady:

Opis treści kształcenia

Wprowadzenie w teologię duchowości

Historia duchowości chrześcijańskiej

Powołanie do świętości

Proces uświęcenia

Etapy życia duchowego

Teologalny dialog

Sakramenty a życie duchowe

Środki pomagające w drodze do komunii z Bogiem

Rozeznanie duchowe

Rzeczywistość grzechu a życie duchowe

Asceza chrześcijańska i walka duchowa

Natura i konieczność chrześcijańskiej modlitwy

Formy i rodzaje modlitwy

Walka modlitwy

Medytacja chrześcijańska a dalekowschodnie metody medytacyjne

Podstawy i uwarunkowania mistyki chrześcijańskiej

Fenomeny mistyczne

Zjawiska paramistyczne

Ćwiczenia:

Opis treści kształcenia

Powołanie do świętości

Proces uświęcenia

Etapy życia duchowego

Sakramenty a życie duchowe

Środki pomagające w drodze do komunii z Bogiem

Rozeznanie duchowe

Asceza chrześcijańska i walka duchowa

Walka modlitwy

Medytacja chrześcijańska a dalekowschodnie metody medytacyjne

Literatura:

Poniższy opis dotyczy dwóch semestrów

od 2022/23

Podstawowa:

Hadryś J., ABC... życia duchowego w pytaniach i odpowiedziach, Poznań 2009.

Hadryś J., Aby lepiej modlić się, Poznań 2015.

Hadryś J., Elementarz modlitwy, Poznań 2015.

Hadryś J., Piasecki P., Wieradzka-Pilarczyk A., Życie duchowe okiem teologa i psychologa, Poznań 2018.

Hadryś J., Sosnowska A., O spowiedzi – inaczej, Poznań 2014.

Poszerzająca:

Gogola J., Teologia komunii z Bogiem, Kraków 2012.

Hadryś J., Dynamika chrześcijańskiego życia duchowego, Poznań 2017.

Hadryś J., Możliwości stosowania technik medytacji dalekowschodnich w medytacji chrześcijańskiej, w: „Teologia praktyczna” 10 (2009), s. 147-157

do 2021/22

Zalecana literatura

Chmielewski M. (red.), Leksykon duchowości katolickiej, Kraków 2002.

Chmielewski M., Sto jeden pytań o życie duchowe, Lublin 1999.

Gogola J., Teologia komunii z Bogiem, Kraków 2003.

Wejman H., Komplementarność duchowości stanów życia w Kościele, Poznań 2002.

Inne publikacje wskazane przez wykładowcę i osobę prowadzącą ćwiczenia.

Efekty uczenia się:

Poniższy opis dotyczy dwóch semestrów

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

rozumie naturę chrześcijańskiego życia duchowego

objaśnia i charakteryzuje proces uświęcenia

stosuje zasady dotyczące rozeznawania duchowego

rozróżnia rodzaje duchowości chrześcijańskiej i ich specyfikę

ocenia i weryfikuje pod kątem doktrynalnej poprawności duchowości specyficzne

jest zdeterminowany do pogłębiania osobistego życia duchowego

jest przygotowany do towarzyszenia duchowego osobom zaangażowanym w swój rozwój duchowy

opisuje na podstawie tekstów źródłowych duchowość poszczególnych podmiotów życia duchowego

jest wrażliwy na inne rodzaje duchowości i odnosi się do nich z szacunkiem

postępuje etycznie w relacjach z innymi uznając ich autonomię

jest otwarty na prowadzenie wspólnie z innymi poszukiwań sposobów najbardziej sprzyjających rozwojowi życia duchowego

Metody i kryteria oceniania:

Poniższy opis dotyczy dwóch semestrów

od 2022/23

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

bardzo dobry (bdb; 5,0):

dobry plus (+db; 4,5):

dobry (db; 4,0):

dostateczny plus (+dst; 3,5):

dostateczny (dst; 3,0):

niedostateczny (ndst; 2,0):

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu 4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami określone w efektach kształcenia tego modułu

3,0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale z licznymi błędami określone w efektach kształcenia tego modułu

2,0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

do 2021/22

Przykładowe zadania/pytania służące ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia.

Proszę omówić klasyczny podział życia duchowego na etapy.

Kryteria oceniania

w semestrze zimowym

wykłady: pisemna praca domowa

ćwiczenia: przygotowanie się do zajęć oraz zaangażowanie podczas nich

w semestrze letnim

wykłady: pisemne kolokwium i ustne „dopytanie”

ćwiczenia: przygotowanie się do zajęć oraz zaangażowanie podczas nich

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

3.5 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Hadryś, Piotr Piasecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Glazer, Piotr Piasecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Glazer, Katarzyna Wasiutyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Wasiutyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)