Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-SEMMGR-14-n Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Studiów Edukacyjnych
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Studiów Edukacyjnych
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Społecznych
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Pedagogika

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Rozwinięcie i pogłębienie umiejętności doboru i wykorzystania literatury w zakresie objętym tematem pracy magisterskiej,


rozszerzenie zasobu terminologii stosowanej w obszarze określonym przedmiotem badań (tematem pracy magisterskiej,


rozszerzenie i pogłębianie wiedzy w obszarze określonej tematem pracy magisterskiej,


rozszerzenie i pogłębienie wiedzy na temat etapów postępowania badawczego w pedagogice; zasad poprawnego formułowania celów badań i problemów badawczych, hipotez, wyłaniania zmiennych, ich kategoryzacji oraz wskaźnikowania,


rozwinięcie i pogłębienie umiejętności formułowania celów, problemów i hipotez badawczych, doboru metod, technik i narzędzi badawczych, jak również doboru próby badawczej,


rozwinięcie i pogłębienie umiejętności przygotowania narzędzi badawczych,


przygotowanie do sprawnego przeprowadzenia badań empirycznych,


ukształtowanie umiejętności opracowania (statystycznego i merytorycznego) zebranego materiału badawczego i dokonywania jej ilościowej i jakościowej analizy,


ukształtowanie umiejętności krytycznej interpretacji informacji pochodzących z różnych źródeł i formułowania wniosków z badań,


rozwinięcie i pogłębienie umiejętności projektowania układu i zawartości pracy,


ukształtowanie umiejętności referowania wyników badań w formie pisemnej i ustnej, a także redagowania tekstu pracy magisterskiej (pisania opracowań naukowych),


rozwinięcie umiejętności etycznego postępowania podczas przeprowadzania badań i udostępniania ich wyników.

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

seminarium magisterskie w roku akademickim 2020/2021 prowadzone jest w formie zdalnej na platformie internetowej Teams, Moodle umożliwiających prowadzenie seminariów w trybie on-line w czasie rzeczywistym.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Na I roku: potwierdzona dyplomem studiów I stopnia podstawowa wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu pedagogiki.


Na II roku: potwierdzona wiedza i umiejętności z zakresu metodologii badań społecznych i statystyki w badaniach pedagogicznych

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

www.wse.amu.edu.pl

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:


Dyskusja


x


Praca z tekstem


x


Metoda analizy przypadków
Uczenie problemowe (Problem-based learning)


x


Gra dydaktyczna/symulacyjna
Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)


xNakład pracy studenta (punkty ECTS):


Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem


120


Praca własna studenta*


Zgromadzenie i przegląd literatury, odpowiedniej do realizowanego przedmiotu


200


Opracowanie koncepcji badań i narzędzia badawczego


30


Dobór próby badawczej i terenu badań, organizacja badań i ich przebiegu


10


Przeprowadzenie badań (w zależności od stosowanej metody/techniki)


10-60


Opracowanie zebranego materiału badawczego


70


Redakcja (pisanie) pracy, w tym poprawianie i uzupełnianie tekstu według wskazówek i uwag promotora)


100


Przygotowanie do egzaminu magisterskiego


10


SUMA GODZIN


600


LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU


20Skrócony opis:

Treści programowe dla zajęć/przedmiotu:

Zasady wyboru przedmiotu badań, formułowania tematu pracy, doboru literatury (stosownej do tematu) i korzystania z niej

Podstawowe dla tematu (i przedmiotu badań) terminy i ich definicje;

Obszary wiedzy związane z tematem pracy (i przedmiotem badań)

Metodologia badań pedagogicznych i jej swoistość; etapy postępowania badawczego i ich charakterystyka

Zasady i etapy budowania koncepcji badań empirycznych. Zasady doboru metody, techniki i narzędzia badawczego

Zasady konstruowania (przygotowania) narzędzia badawczego

Dobór próby badawczej; określenie terenu badań, planowanie przebiegu badań

Opracowanie zebranego materiału badawczego w zależności od rodzaju badań (ilościowych, jakościowych). Wnioskowanie na podstawie wyników badań

Projektowanie układu pracy i prezentacji wyników. Cechy opracowania naukowego, zasady jego przygotowania

Etyka w badaniach naukowych; etyka w nauce

Pełny opis:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU

student/ka:

Potrafi sformułować temat pracy, dokonać właściwego (ze względu na temat pracy) doboru literatury i dobrze ją wykorzystuje.

Na poziomie rozszerzonym zna terminologię stosowaną w obszarze określonym przedmiotem badań (tematem pracy magisterskiej)

Ma pogłębioną, poszerzoną i uporządkowaną wiedzę w obszarze określonym tematem pracy magisterskiej

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat metodologii badań w pedagogice, jej specyfiki, zarówno w odniesieniu do przedmiotu badań, jak i samej metodologii

Posiada rozwinięte umiejętności badawcze; potrafi samodzielnie opracować koncepcję badań; prawidłowo formułuje cele, problemy i hipotezy badawcze, właściwie dobiera metody, techniki i narzędzia badawcze

Poprawnie konstruuje narzędzia badawcze i potrafi posługiwać się nimi

Potrafi dokonać właściwego doboru próby badawczej, określić (wskazać) teren badań i zaplanować jego przebieg

Potrafi opracować materiał badawczy; właściwie interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań

Potrafi przygotować i zaprezentować (w formie ustnej i pisemnej) raport z badań; posiada umiejętność pisania opracowań naukowych

Przestrzega zasad etycznych w podejmowanych działaniach badawczych

Literatura:

Teksty są dostępne są w Multimedialnych zasobach Biblioteki UAM oraz udostępniane przez osoby prowadzące zajęcia seminaryjne.

K. Rubacha, Empiryczne badania ilościowe w pedagogice, [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Pedagogika. Podręcznik akademicki, Warszawa 2019.

D. Urbaniak-Zając, Empiryczne badania jakościowe w pedagogice, [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Pedagogika. Podręcznik akademicki, Warszawa 2019.

H. Muszyński, Metodologiczne vademecum badacza pedagoga, Poznań 2018.

J. Brzeziński (red.), Metodologia badań społecznych. Wybór tekstów , Poznań 2011.

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce. Warszawa 2003.

G.A. Ferguson, Y Takane, Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa, Warszawa 2003.

T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa 2001 – academia.edu

Efekty uczenia się:

Symbole EU dla kierunku studiów

K_U01

K_W01

K_W01

K_W04

K_U06

K_U06

K_U06

K_U06

K_U04, K_U05

K_K05,K_K_K06

Metody i kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0):

dobry plus (+db; 4,5):

dobry (db; 4,0):

dostateczny plus (+dst; 3,5):

dostateczny (dst; 3,0):

niedostateczny (ndst; 2,0):

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sławomir Banaszak, Aleksandra Boroń, Marek Budajczak, Agnieszka Cybal-Michalska, Małgorzata Cywińska, Stanisław Dylak, Sławomir Futyma, Edyta Głowacka-Sobiech, Tomasz Gmerek, Agnieszka Gromkowska-Melosik, Justyna Gulczyńska, Anna Jakoniuk-Diallo, Wiesław Jamrożek, Barbara Jankowiak, Sylwia Jaskulska, Małgorzata Kabat, Michał Klichowski, Hanna Krauze-Sikorska, Kinga Kuszak, Agata Matysiak-Błaszczyk, Zbyszko Melosik, Renata Michalak, Maciej Muskała, Ewa Muszyńska, Magdalena Piorunek, Krzysztof Ratajczak, Katarzyna Segiet, Waldemar Segiet, Wojciech Skrzydlewski, Ewa Solarczyk-Ambrozik, Andrzej Twardowski, Natalia Walter, Ewa Włodarczyk, Eva Zamojska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sławomir Banaszak, Agnieszka Barczykowska, Aleksandra Boroń, Marek Budajczak, Iwona Chmura-Rutkowska, Agnieszka Cybal-Michalska, Małgorzata Cywińska, Andrzej Ćwikliński, Stanisław Dylak, Sławomir Futyma, Edyta Głowacka-Sobiech, Tomasz Gmerek, Agnieszka Gromkowska-Melosik, Justyna Gulczyńska, Daria Hejwosz-Gromkowska, Anna Jakoniuk-Diallo, Wiesław Jamrożek, Barbara Jankowiak, Sylwia Jaskulska, Małgorzata Kabat, Hanna Krauze-Sikorska, Zbyszko Melosik, Renata Michalak, Maciej Muskała, Magdalena Piorunek, Krzysztof Ratajczak, Katarzyna Segiet, Waldemar Segiet, Joanna Szafran, Paweł Topol, Andrzej Twardowski, Ewa Włodarczyk, Eva Zamojska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sławomir Banaszak, Agnieszka Barczykowska, Aleksandra Boroń, Marek Budajczak, Agnieszka Cybal-Michalska, Małgorzata Cywińska, Andrzej Ćwikliński, Jarema Drozdowicz, Stanisław Dylak, Sławomir Futyma, Tomasz Gmerek, Justyna Gulczyńska, Daria Hejwosz-Gromkowska, Anna Jakoniuk-Diallo, Małgorzata Kabat, Hanna Krauze-Sikorska, Renata Michalak, Maciej Muskała, Magdalena Piorunek, Jacek Pyżalski, Krzysztof Ratajczak, Małgorzata Rosalska, Katarzyna Segiet, Waldemar Segiet, Wojciech Skrzydlewski, Paweł Topol, Andrzej Twardowski, Natalia Walter, Ewa Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.