Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-SEMLIC-12-n Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Studiów Edukacyjnych
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Studiów Edukacyjnych
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Społecznych
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Pedagogika

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

C1Zapoznanie z różnymi źródłami literatury, także z wybranymi pozycjami literatury obcojęzycznej


C2 Rozwijanie umiejętności interpretowania literatury naukowej odnoszącej się do wybranych zagadnień pedagogicznych


C3 Poszerzenie wiedzy z zakresu problematyki pedagogicznej, będącej tematem zainteresowań studenta


C4 Rozwijanie umiejętności precyzyjnego i logicznego przedstawiania na piśmie wybranych zagadnień teoretycznych i konstruowania propozycji metodycznych


C5 Kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym


C6 Rozwijanie umiejętności argumentowania, odwoływania się do wybranych koncepcji teoretycznych, poglądów wybranych autorów


C7 Kształtowanie postawy etycznego korzystania z cudzego dorobku naukowego i praw autorskich


C8 Przekazywanie wiedzy na temat projektowania i prowadzenia badań pedagogicznych


C9 Rozwijanie umiejętności projektowania działań dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych i naprawczych w zakresie wybranych zagadnień pedagogicznych


C10 Kształtowanie umiejętności formułowania wniosków i opracowania rekomendacji praktycznych w zakresie wybranych problemów społecznych

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

tak

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

- Potwierdzona wiedza na temat elementarnej terminologii używanej w pedagogice, teoretycznych koncepcji psychologicznych, filozoficznych i społecznych będących podstawą działalności pedagogicznej


- Potwierdzona wiedza o miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi


- Ogólna wiedza z zakresu problematyki pedagogicznej dotyczącej obszaru zainteresowań teoretycznych studenta w kontekście planowanej pracy dyplomowej

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

www.wse.amu.edu.pl

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:


Metody i formy prowadzenia zajęć


X


Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień
Wykład konwersatoryjny
Wykład problemowy
Dyskusja


X


Praca z tekstem


X


Metoda analizy przypadków
Uczenie problemowe (Problem-based learning)


X


Gra dydaktyczna/symulacyjna
Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)
Metoda ćwiczeniowa


X


Metoda laboratoryjna
Metoda badawcza (dociekania naukowego)
Metoda warsztatowa
Metoda projektu
Pokaz i obserwacja
Demonstracje dźwiękowe i/lub video
Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)


X


Praca w grupach
Inne (jakie?) -

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):


Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem


30


Praca własna studenta*


Praca własna studenta- gromadzenie literatury i jej analiza


60


Praca własna studenta- przygotowywania opracowań teoretycznych i /lub metodycznych i/lub metodologicznych


60


Formułowanie wniosków i rekomendacji dla praktyki pedagogicznej


15


Przygotowanie do egzaminu dyplomowego


15


Inne (jakie?) -
SUMA GODZIN


180


LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU


6 pkt.Skrócony opis:

Wyjaśnianie ogólnego schematu działań towarzyszących tworzeniu pracy dyplomowej, w tym określanie problematyki i tematu (tytułu) pracy

Opanowanie technik poszukiwania literatury przedmiotu i materiałów źródłowych z zakresu pedagogiki i dyscyplin pokrewnych

Zbieranie i porządkowanie literatury z zakresu pedagogiki i dyscyplin pokrewnych

Opracowanie materiału: zagadnień teoretycznych i/lub wskazówek metodycznych zgodnie z zachowaniem głównych zasad pisarstwa naukowego

Przestrzeganie zasad etyki podczas pisania pracy naukowej

Ostateczne redagowanie tekstu pracy dyplomowej – formułowanie wniosków, rekomendacji dla praktyki pedagogicznej i ich prezentacja

Przestrzeganie zasad etyki w trakcie projektowania i realizacji badań oraz proponowania rozwiązań praktycznych

Prezentowanie wyników własnej pracy w formie wypowiedzi ustnej podczas egzaminu końcowego

Pełny opis:

Charakteryzuje ogólny schemat działań towarzyszących tworzeniu pracy dyplomowej, poświęconej wybranym zagadnieniom pedagogicznym

Korzysta ze źródeł literatury naukowej, także ze źródeł obcojęzycznych

Interpretuje literaturę naukową odnoszącą się zagadnień pedagogicznych będących przedmiotem analiz

W sposób precyzyjny i logiczny przedstawia na piśmie zagadnienia będące przedmiotem analiz teoretycznych i/lub rozwiązań metodycznych

Opracowując zagadnienia teoretyczne i/lub proponując rozwiązania metodyczne używa języka specjalistycznego w sposób precyzyjny i spójny

Prezentując wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne popiera je argumentacją osadzoną w wybranych perspektywach teoretycznych, odwołuje się do poglądów wybranych autorów

Przestrzega zasad etyki podczas cudzego dorobku naukowego i praw autorskich

Wie jak zaprojektować i zrealizować badania pedagogiczne

Konstruuje proste badania oraz analizuje ich wyniki

Prezentuje wnioski końcowe przygotowanej pracy, wykorzystując posiadaną wiedzę

Projektuje działania dydaktyczne, wychowawcze, profilaktyczne i naprawcze w zakresie wybranych zagadnień pedagogicznych

Opracowuje rekomendacje praktyczne w zakresie wybranych problemów społecznych

Jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych i w trakcie projektowania rozwiązań

Przedstawia w formie wypowiedzi ustnej ustnej wyniki swojej pracy podczas egzaminu końcowego

Literatura:

Teksty są dostępne są w Multimedialnych zasobach Biblioteki UAM oraz udostępniane przez osoby prowadzące zajęcia seminaryjne.

K. Rubacha, Empiryczne badania ilościowe w pedagogice, [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Pedagogika. Podręcznik akademicki, Warszawa 2019

D. Urbaniak-Zając, Empiryczne badania jakościowe w pedagogice, [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Pedagogika. Podręcznik akademicki, Warszawa 2019

H. Muszyński, Metodologiczne vademecum badacza pedagoga, Poznań 2018

J. Brzeziński (red.), Metodologia badań społecznych. Wybór tekstów , Poznań 2011.

B. Śliwerski, Problemy współczesnej edukacji, Warszawa 2009.

M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2006.

M. Łobocki, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 2007.

Cz. Cempel, Nowoczesne zagadnienia metodologii i filozofii badań, Poznań 2003.

T. Pilch, T. Bauman (red.), Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wyd. 2, Warszawa 2000. (książka dostępna na akademia.eu)

Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

Symbole EU dla kierunku studiów

K_W03

K_U04

K_U01

K_U02

K_U04

K_U02

K_K03

K_W03

K_U03

K_U02

K_U03

K_U03

K_K03

K_U04

Metody i kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0):

dobry plus (+db; 4,5):

dobry (db; 4,0):

dostateczny plus (+dst; 3,5):

dostateczny (dst; 3,0):

niedostateczny (ndst; 2,0):

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksandra Boroń, Marek Budajczak, Agnieszka Cybal-Michalska, Andrzej Ćwikliński, Sławomir Futyma, Tomasz Gmerek, Justyna Gulczyńska, Wiesław Jamrożek, Sylwia Jaskulska, Michał Klichowski, Agata Matysiak-Błaszczyk, Maciej Muskała, Krzysztof Ratajczak, Katarzyna Segiet, Waldemar Segiet, Ewa Włodarczyk, Dorota Żołądź-Strzelczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sławomir Banaszak, Agnieszka Barczykowska, Marek Budajczak, Agnieszka Cybal-Michalska, Małgorzata Cywińska, Andrzej Ćwikliński, Sławomir Futyma, Edyta Głowacka-Sobiech, Tomasz Gmerek, Justyna Gulczyńska, Daria Hejwosz-Gromkowska, Wiesław Jamrożek, Sylwia Jaskulska, Katarzyna Kabacińska-Łuczak, Renata Michalak, Maciej Muskała, Krzysztof Ratajczak, Katarzyna Segiet, Waldemar Segiet, Paweł Topol
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Barczykowska, Aleksandra Boroń, Marek Budajczak, Agnieszka Cybal-Michalska, Andrzej Ćwikliński, Justyna Gulczyńska, Daria Hejwosz-Gromkowska, Katarzyna Kabacińska-Łuczak, Maciej Muskała, Katarzyna Segiet, Waldemar Segiet
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.