Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przygotowanie do praktyki zawodowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-PPZEWF-11-s
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie do praktyki zawodowej
Jednostka: Wydział Studiów Edukacyjnych
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Studiów Edukacyjnych
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Społecznych
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

pedagogika; edukacja elementarna i wychowanie fizyczne

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

 zapoznanie z funkcjonowaniem instytucji oświatowych, z ich strukturą organizacyjną i strategiami pracy z dzieckiem

 zapoznanie z zasadami, metodami i technikami prowadzenia oddziaływań edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych i profilaktycznych w wybranych placówkach systemu oświaty

 wdrażanie do podejmowania samodzielnych działań z zakresu wychowania fizycznego

 przypomnienie informacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach systemu oświaty oraz z zakresu etyki w pracy nauczyciela wychowania fizycznego


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

z założenia NIE, jednak w roku akademickim 2020/2021 w związku z COVID-19 zajęcia odbędą się zdalnie poprzez MS Teams (w całości)

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Nie dotyczy

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Strona Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM

https://wse.amu.edu.pl/dla-studenta/organizacja-studiow/praktyki-studenckie


Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Dyskusja

Praca z tekstem


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 15

Czytanie wskazanej literatury 10

Inne - przygotowanie dokumentacji 5


SUMA GODZIN 30

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 1


Pełny opis:

Treści kształcenia:

Placówki edukacyjne, ich struktura organizacyjna i wybrane strategie pracy

Zasady, metody i techniki prowadzenia oddziaływań edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych, profilaktycznych oraz terapeutycznych w wybranych placówkach systemu oświaty

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach edukacyjnych oraz etyka w pracy nauczyciela wychowania fizycznego

Literatura:

• Perry R. (2000). Teoria i praktyka. Proces stawania się̨ nauczycielem. Warszawa, WSiP

• Bondarowicz M., Staniszewski T. (2016). Podstawy teorii i metodyki zabaw i gier ruchowych https://images.nexto.pl/upload/virtualo/awf_warszawa/cc92bb0f65806d8d1349840ab7552ee8adb5cdbe/free/cc92bb0f65806d8d1349840ab7552ee8adb5cdbe.pdf

• Nowocień J. (2013). Studium o pedagogice kultury fizycznej https://www.nexto.pl/upload/virtualo/awf_warszawa/731cefd2f595214c2b5d84a22016d8a5d93baa7a/free/731cefd2f595214c2b5d84a22016d8a5d93baa7a.pdf

• Nowa forma praktyki – przygotowaniem do zawodu nauczyciela wychowania fizycznego

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/b5d4aef245c85dbeb62e682ee2c1dac2

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student:

Opisuje funkcjonowanie instytucji oświatowych, ich strukturę organizacyjną i strategie pracy z dzieckiem

Tworzy plan pracy opierając się na poznanych zasadach, metodach i technikach stosowanych w działaniach o charakterze opiekuńczym, wychowawczym, edukacyjnym i profilaktycznym

Operuje elementarną wiedzą o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach systemu oświaty oraz działa zgodnie z zasadami etycznymi

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Portfolio (dokumentacja)

bardzo dobry (bdb; 5,0):

dobry plus (+db; 4,5):

dobry (db; 4,0):

dostateczny plus (+dst; 3,5):

dostateczny (dst; 3,0):

niedostateczny (ndst; 2,0):

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Przybyła
Prowadzący grup: Tomasz Przybyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)