Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zajęcia specjalizacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-ZSM-ZU-44
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zajęcia specjalizacyjne
Jednostka: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskich
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

kierunek studiów: filologia wschodniosłowiańska

specjalność studiów: filologia rosyjska (studia niestacjonarne)

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE (Literaturoznawstwo)

pogłębienie i poszerzenie wiedzy o specyfice przedmiotowej i metodologicznej badań nad literaturą oraz jej kontekstami kulturowymi i historycznymi

kształtowanie umiejętności formułowania krytycznych opinii o dziełach literackich

zapoznanie z tekstami literackimi oraz krytycznoliterackimi

praktyczne wykorzystanie wiedzy w analizie dzieła literackiego

udoskonalenie umiejętności interpretacji dzieła literackiego

rozwinięcie umiejętności zastosowania metod badawczych do analizy tekstu literackiego

utrwalanie umiejętności korzystania z opracowań naukowych i źródeł bibliograficznych

rozwijanie umiejętności komunikacji i pracy w grupie oraz właściwej postawy i odpowiedzialnego stosunku do zajęć


ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE (Językoznawstwo)

przekazanie wiedzy z zakresu filologicznej analizy tekstu w perspektywie pojęcia wiedzy interdyscyplinarnej

kształtowanie umiejętności analizowania przestrzeni semantycznej tekstu oraz zagadnień jego recepcji; pojęcie działalności estetycznej (Michaił Bachtin), doświadczenia estetycznego (H. R. Jauss).

przekazanie wiedzy dotyczącej najważniejszych podejść metodologicznych w dziedzinie filologii; podejścia ewolucyjne (Dmytro Czyżewski, Julian Krzyżanowski), strukturalne (Roman Jakobson, Jurij Lotman), hermeneutyczne (H. R. Jauss, E. D. Hirsch), socjologiczne (Pierre Bourdieu), geopoetyczne (Jakub Niedźwiedź); antropological turn oraz spatial turn we współczesnych naukach humanistycznych.

pogłębienie wiedzy dotyczącej współczesnych metod analizy tekstów zróżnicowanych pod względem estetycznym oraz genologicznym

pogłębienie wiedzy na temat odrębności kultury piśmienniczej na ziemiach wschodnich Słowian w czasach Średniowiecza i Nowożytności. Pojęcia „древнерусская литература”, „книжность” (Dmitrij Lichaczow, Hans Rothe, Riccardo Picchio), rozdwojenie kulturowe, „demarkacyjna linia humanizmu” (Sante Graciotti) w dziejach piśmiennictwa wschodnich Słowian.

kształtowanie umiejętności analizowania zjawisk kultury filologicznej przez pryzmat pojęć homo- i heterogeniczności kulturowej; rozwijanie umiejętności argumentowania i prowadzenia dyskusji na tematy dotyczące zagadnień tożsamości kulturowej oraz jej przejawów w literaturze i języku.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE (literaturoznawstwo):

pogłębiona wiedza i umiejętności z zakresu historii literatury rosyjskiej oraz ogólnej wiedzy literaturoznawczej.


ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE (językoznawstwo):

zaawansowana znajomość języka rosyjskiego, podstawowa wiedza z zakresu badań nad językiem.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

na platformie Microsoft Teams

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Wykład konwersatoryjny

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda analizy przypadków

Metoda ćwiczeniowa

Metoda badawcza (dociekania naukowego)

Pełny opis:

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE (Literaturoznawstwo)

Literatura „srebrnego wieku”.

Religijne konteksty poezji „nowochłopskiej”.

Literatura wojenna i rozrachunkowa.

Zjawisko prozy „wiejskiej”.

Proza „nierosyjskich” pisarzy radzieckich.

Współczesna literatura.

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE (Językoznawcze)

Tekst jako przedmiot badań filologicznych. Zagadnienia recepcji i hermeneutyki tekstu.

Przestrzeń semantyczna tekstu. Dylemat autora i bohatera (M. Bachtin), dzieła i tekstu (R. Barthes), języka jako systemu i tekstu / wypowiedzi (J. Bartmiński) w badaniach filologicznych.

Interdyscyplinarność współczesnej wiedzy humanistycznej.

Dokonania, ośrodki i szkoły badawcze w dziedzinie literaturoznawstwa i językoznawstwa. Najważniejsze kierunki studiów slawistycznych.

Komparatystyka. Badania teoretyczne z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa porównawczego. Język rosyjski i literatura rosyjska w badaniach synchronicznych i diachronicznych.

Język rosyjski / literatura rosyjska a tożsamość narodowa. Przestrzeń kulturowa a krajobraz kulturowy w płaszczyźnie języka i literatury. Geopoetyczne podejścia w filologii.

Literatura:

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE (Literaturoznawstwo)

B. Mucha, Historia literatury rosyjskiej od początków do czasów najnowszych, Wrocław 2002;

Dać świadectwo prawdzie. Portrety współczesnych pisarzy rosyjskich, pod red. L. Suchanka, Kraków 1996;

Emigracja i tamizdat, pod red. L. Suchanka, Kraków 1993.

S. Pollak, Srebrny wiek i później : szkice o literaturze rosyjskiej, Warszawa 1971.

G. Przebinda, J. Smaga, Kto jest kim w Rosji po 1917 roku, Kraków 2000;

Historia literatury rosyjskiej 1917-1991, pod red. G. Porębina, S. Poręba, Katowice 1994;

Historia literatury rosyjskiej XX w., pod red. A. Drawicza, W-wa 1997;

Kasack W., Leksykon literatury rosyjskiej XX wieku, przeł. B. Kodzis, Wrocław 1996.

Sylwetki współczesnych pisarzy rosyjskich, pod red. P. Fasta i L. Rożek, Katowice 1994

T. Klimowicz, Obywatele Arkadii, Wrocław 1993;

T. Klimowicz, Przewodnik po współczesnej literaturze rosyjskiej i jej okolicach (1917–1996), Wrocław 1996;;

Русские писатели ХХ века. Биографический словарь, pod red. П.А. Николаева, Москва 2000.

Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н., Современная русская литература: В 3-х кн., Москва 2001;

Русские писатели ХХ века. Биографический словарь, pod red. П.А. Николаева, Москва 2000;

Скоропанова И., Русская постмодернистская литература, Москва 2001.

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE (Językoznawcze)

E. Bańkowska E., A., Mikołajczuk, Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, Warszawa 2003.

J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Tekstologia, Warszawa 2009.

R. Cudak, Rzut oka na polską genologię literacką, w: Polska genologia literacka, red. D. Ostaszewska, R. Cudak, Warszawa 2007.

M. Głowiński, J. Słowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, Słownik terminów literackich, Warszawa 2000.

Ян Ассман, Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности, Москва 2004.

Ю. М. Лотман, Семиосфера: Культура и взрыв, Внутри мыслящих миров, Спб., 2010.

Хоми Бхабха, «Местонахождение культуры», in: Перекрестки 2005 (№ 2–3), с. 161 – 191.

Н. А. Николина, Филологический анализ текста, Москва 2003.

Энциклопедический словарь литературных терминов и понятий, под ред. А.Н. Николюкина, Москва 2003.

J. Niedźwiedź, Kultura literacka Wilna (1323-1655): retoryczna organizacja miasta, Kraków 2012.

Efekty uczenia się:

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE (Literaturoznawstwo)

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student /ka:

zna biografię i twórczość wybranego pisarza/wybranych pisarzy i w sposób rozszerzony charakteryzuje w tym kontekście daną epokę literacką

rozumie i prawidłowo stosuje na poziomie rozszerzonym terminy z zakresu literaturoznawstwa

rozumie i wyjaśnia istotę oraz mechanizmy funkcjonowania poszczególnych epok literackich

zna i stosuje w wypowiedzi pisemnej rozwinięte metody analizy interpretacji dzieła literackiego

wybiera właściwe metody interpretacyjne w powiązaniu z innymi dyscyplinami z zakresu nauk humanistycznych

prawidłowo interpretuje teksty artystyczne

identyfikuje treści ideowe oraz charakterystyczne cechy poetyki utworów literackich w szerokim kontekście kulturowym

korzysta ze źródeł bibliograficznych w języku polskim, rosyjskim oraz innym języku obcym

potrafi w formie pisemnej wykazać się umiejętnościami z zakresu analizy działa literackiego

stosuje zdobytą wiedzę w kształtowaniu i wzbogacaniu własnych wypowiedzi ustnych i w przygotowaniu pracy magisterskiej

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE (Językoznawcze)

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student /ka:

zna i rozumie specyfikę filologicznej analizy tekstu;

zna podstawowe cechy oraz organizację semantycznej przestrzeni tekstu; potrafi przeprowadzić analizę konceptualna tekstu

posiada wiedzę dotyczącą poszczególnych kierunków badań językoznawczych i literaturoznawczych, a także metod nauk humanistycznych, stosowanych w dziedzinie filologii; potrafi charakteryzować zasady różnych podejść metodologicznych

posiada wiedzę na temat organizacji tekstów zróżnicowanych pod względem estetycznym oraz genologicznym

zna, rozumie oraz potrafi charakteryzować specyfikę struktury tekstu naukowego; potrafi krytycznie ocenić poziom naukowy pracy badawczej i jakość jej wykonania

posiada wiedzę dotyczącą wymiarów kultury; potrafi analizować teksty przez pryzmat problematyki tożsamościowej oraz współczesnych podejść nauk humanistycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowe kryteria:

- obecność na zajęciach, nieobecność na zajęciach powyżej 50%, skutkuje niedopuszczeniem do zaliczenia przedmiotu,

- aktywny udział i zaangażowanie w trakcie zajęć,

- realizacja zadań domowych,

- znajomość zalecanej literatury przedmiotu,

- systematyczne zaliczanie ewentualnych nieobecności.

- pozytywne oceny z kolokwiów

Skala ocen / Kryteria oceniania

bardzo dobry (bdb; 5,0):

- przygotowanie i zaprezentowanie samodzielnej wypowiedzi na określone zagadnienie w sposób świadczący o pełnym zrozumieniu pytania i znajomości tematu;

- bardzo dokładne i wnikliwe omówienie zagadnienia;

- pełna znajomości tematu i zagadnień przedstawionych podczas zajęć a także przeczytanie zadanej lektury;

- dopuszczalne są pojedyncze nieścisłości, które nie mają istotnego znaczenia dla całości wypowiedzi;

- brak błędów w kompozycji całej wypowiedzi ustnej.

dobry plus (+db; 4,5):

- skomponowanie i artykulacja samodzielnej wypowiedzi na zadany temat w sposób świadczący o pełnym zrozumieniu pytania i znajomości tematu;

- pełne omówienie zagadnienia oraz zapoznanie się z literaturą obowiązkową;

- nieliczne błędy o małym znaczeniu merytorycznym;

- brak błędów w kompozycji;

- odpowiedź spójna.

dobry (db; 4,0):

- skomponowanie i artykulacja samodzielnej wypowiedzi na zadany temat w sposób świadczący o zrozumieniu pytania i znajomości tematu;

- pełne omówienie zagadnienia;

- drobne błędy w kompozycji.

dostateczny plus (+dst; 3,5):

- podjęcie próby skomponowania i artykulacji samodzielnej wypowiedzi na zadany temat w sposób świadczący o co najmniej częściowym zrozumieniu pytania i znajomości tematu;

- całościowe, choć powierzchowne omówienie zagadnienia;

- nieliczne, ale istotne błędy językowe;

- drobne błędy w kompozycji.

dostateczny (dst; 3,0):

- podjęcie próby skomponowania i artykulacji samodzielnej wypowiedzi na zadany temat w sposób świadczący o co najmniej częściowym zrozumieniu pytania i znajomości tematu;

- częściowe omówienie zagadnienia;

- błędy w kompozycji wypowiedzenia.

niedostateczny (ndst; 2,0):

- niespełnienie kryteriów właściwych dla oceny: dostateczny (3,0);

- trudność stworzenia samodzielnej wypowiedzi na zadany temat;

- wypowiedź przepełniona licznymi błędami;

- chaotyczna kompozycja.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Olga Makarowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zhanna Nekrashevich-Karotkaja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paulina Bortnowska, Zofia Szwed
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksandra Zywert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)