Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zajęcia specjalizacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-ZSLIC-22
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zajęcia specjalizacyjne
Jednostka: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskich
Grupy: filologia ukraińska, studia stacjonarne licencjackie, semestr 6
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla etapu r3-X-S1-RosAng w sem. letnim
Przedmioty dla etapu r3-X-S1-RosUkr w sem. letnim
Przedmioty dla programu S1-FWSrB
Przedmioty dla programu S1-FWSua
Przedmioty dla programu X-S1x-LSROS3X
Przedmioty dla programu X-S1x-RosX
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Inny
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

kierunek studiów: filologia wschodniosłowiańska

specjalności studiów:

- filologia rosyjska

- filologia rosyjska z filologią angielską

- filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną

- filologia rosyjska z filologią ukraińską

- filologia ukraińska

- filologia ukraińska z filologią angielską

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Zajęcia są prowadzone w języku rosyjskim lub ukraińskim


ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE (językoznawcze):

utrwalenie i wzbogacenie ogólnej wiedzy językoznawczej oraz wiedzy z zakresu językoznawstwa rosyjskiego

zapoznanie z aktualnymi problemami i zadaniami językoznawstwa

wyrobienie umiejętności analizowania, interpretowania i referowania tekstu naukowego

kształtowanie umiejętności formułowania krytycznych opinii o pracach naukowych

rozwijanie umiejętności argumentowania i prowadzenia dyskusji na tematy językoznawcze

utrwalanie umiejętności korzystania z opracowań naukowych i źródeł bibliograficznych

rozwijanie umiejętności komunikacji i pracy w grupie oraz właściwej postawy i odpowiedzialnego stosunku do zajęć
ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE (Komparatystyka Literacko-Kulturowa):

zapoznanie z ogólnymi zasadami i wymaganiami stawianymi pracom licencjackim

przekazanie wiedzy o metodologii i celach przeprowadzenia kwerendy bibliotecznej

wyrobienie umiejętności konstruowania wypowiedzi naukowej

zapoznanie z zasadami sporządzania przypisów i bibliografii

wyrobienie umiejętności analizy tekstów naukowych

rozwijanie wiedzy na temat kluczowych teorii humanistycznych i możliwości ich zastosowania w badaniu dzieła literackiego

wykonanie pracy licencjackiej spełniającej wymagania sformułowane przez Wydział Neofilologii UAM

rozwijanie umiejętności komunikacji i pracy w grupie oraz właściwej postawy i odpowiedzialnego stosunku do zajęć
ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE (literaturoznawcze)

pogłębienie i poszerzenie wiedzy o specyfice przedmiotowej i metodologicznej badań nad literaturą oraz jej kontekstami kulturowymi i historycznymi

kształtowanie umiejętności formułowania krytycznych opinii o dziełach literackich

zapoznanie z tekstami literackimi oraz krytycznoliterackimi

praktyczne wykorzystanie wiedzy w analizie dzieła literackiego

udoskonalenie umiejętności interpretacji dzieła literackiego

rozwinięcie umiejętności zastosowania metod badawczych do analizy tekstu literackiego

utrwalanie umiejętności korzystania z opracowań naukowych i źródeł bibliograficznych

rozwijanie umiejętności komunikacji i pracy w grupie oraz właściwej postawy i odpowiedzialnego stosunku do zajęć
ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE (językoznawcze) *dla f. rosyjskiej z filologią ukraińską, filologii ukraińskiej oraz filologii ukraińskiej z filologią angielską):

zapoznanie z obiektem, przedmiotem, celami i kategoriami językoznawstwa konfrontatywnego, w szczególności z analizą porównawczą leksyki i frazeologii języka rosyjskiego i ukraińskiego;

omówienie przyczyn podobieństw i różnic w semantyce leksykalnej i frazeologii języka rosyjskiego i ukraińskiego;

wyrobienie umiejętności określenia aspektów, jednostek i kategorii leksykologii i frazeologii porównawczej;

kształtowanie umiejętności dokonywania charakterystyki typów międzyjęzykowych relacji leksykalno-semantycznych, a także relacji w systemie frazeologicznym;

nabycie umiejętności określania parametrów konfrontatywnej analizy jednostek leksykalnych i frazeologicznych w języku rosyjskim i ukraińskim;

utrwalenie i rozwijanie umiejętności zestawienia słów wieloznacznych oraz frazeologizmów języka rosyjskiego i ukraińskiego, jednostek homonimicznych, paremiologicznych i antonimicznych, a także egzemplifikacji międzyjęzykowych homonimów i paronimów;

nabycie umiejętności posługiwania się rożnymi typami źródeł leksykograficznych w celu przeprowadzenia analizy porównawczej leksyki i frazeologii na materiale języka rosyjskiego i ukraińskiego;

utrwalenie umiejętności analizy porównawczej jednostek leksykalnych i frazeologicznych na poziomie tekstu z uwzględnieniem kategorii pragmatyki językowej;ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE (literaturoznawcze) *dla f. rosyjskiej z filologią ukraińską, filologii ukraińskiej oraz filologii ukraińskiej z filologią angielską):

uzupełnienie oraz usystematyzowanie wiadomości z zakresu historii literatury ukraińskiej w okresie od romantyzmu do postmodernizmu;

zapoznanie studentów z bogatą i złożoną problematyką badań literackich w zakresie literatury ukraińskiej od romantyzmu do postmodernizmu;

wdrażanie studentów do samodzielnej analizy procesu historycznoliterackiego na Ukrainie okresu od romantyzmu do postmodernizmu;

ugruntowanie umiejętności zastosowania metod badawczych do analizy tekstu literackiego;

ugruntowanie umiejętności konstruowania wypowiedzi naukowej z zakresu literaturoznawstwa ukraińskiego;

utrwalenie i rozwijanie umiejętności analizy ukraińskojęzycznych tekstów literackich, ze względu na wartość merytoryczną i formalną;

nabycie umiejętności posługiwania się rożnymi typami źródeł literackich w celu przeprowadzenia analizy literackiej w zakresie historii literatury ukraińskiej od romantyzmu do postmodernizmu;

utrwalenie umiejętności analizy literaturoznawczej, w tym porównawczej dzieł literatury ukraińskiej, a także procesu historycznoliterackiego poszczególnych okresów w dziejach literatury ukraińskiej w aspekcie dialektyki tradycji i nowatorstwa.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

nie

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

zalecana literatura przedmiotu

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda analizy przypadków

Metoda badawcza (dociekania naukowego)

Praca w grupach

Metoda projektu

Pełny opis:

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE (językoznawcze):

aktualne problemy i zadania językoznawstwa

historia rozwoju językoznawstwa i jego poszczególnych obszarów

językoznawstwo na tle innych dyscyplin naukowych

problem precyzyjności badań w naukach humanistycznych oraz kryteriów jakości pracy filologicznej

wybrane zagadnienia z dziedziny fonetyki, leksykologii, morfologii i słowotwórstwa języka rosyjskiego

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE (Komparatystyka Literacko-Kulturowa):

Ogólne zasady i wymagania stawiane pracom licencjackim

Kwerenda biblioteczna – cel i metoda przeprowadzenia

Struktura logiczna i formalna pracy licencjackiej

Styl naukowy – wyznaczniki, relacja do innych odmian funkcjonalnych języka rosyjskiego

Konstruowanie wypowiedzi naukowej w zależności od relacji do tekstu cudzego (stan badań, rozdział)

Funkcja metajęzykowa w pracy licencjackiej

Zasady sporządzania przypisów i bibliografii

Analiza przykładowych tekstów naukowych (z godnie z tematyką prac)

Wybrane teorie humanistyczne i ich zastosowanie w badaniach literaturoznawczych

Wykonanie pracy licencjackiej spełniającej wymagania sformułowane przez Wydział Neofilologii UAM

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE (literaturoznawcze):

Literatura „srebrnego wieku”

Literatura „odwilży”

Liryka poetów lat 60-tych

Zjawisko prozy wiejskiej

Zjawisko prozy młodzieżowej

Pieśń autorska

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE (językoznawcze) *dla f. rosyjskiej z filologią ukraińską, filologii ukraińskiej oraz filologii ukraińskiej z filologią angielską):

Leksykologia konfrontatywna i frazeologia jako dziedziny językoznawstwa

Przyczyny podobieństw i różnic semantyki leksykalnej i frazeologii w języku rosyjskim i ukraińskim

Aspekty, jednostki i kategorie leksykologii konfrontatywnej i frazeologii w języku rosyjskim i ukraińskim. Znaczenie leksykalno-semantyczne, sens.

Typy międzyjęzykowych leksykalno-semantycznych i frazeologicznych relacji. Relacje włączenia, przeniesienia , brak ekwiwalencji.

Parametry leksykologii porównawczej na poziomie semasiologii. Семантическая маркированность слов. Różnice gramatyczne, stylistyczne i konotacyjne.

Międzyjęzykowe homonimy i paronimy. Znaczenie leksykalne i sens.

Parametry onomastyczne analizy porównawczej. Sposób i źródło nominacji. Wewnętrzna forma słowa i frazeologizmu.

Zestawienie polisemicznych słów i frazeologizmów.

Zastosowanie źródeł leksykograficznych dla opracowania i przeprowadzenia analizy porównawczej jednostek leksykalnych i frazeologicznych.

Pojęcie językowego i konceptualnego obrazu świata. Frazeologiczny językowy obraz świata i jego analiza w ujęciu konfrontatywnym.

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE (literaturoznawcze) *dla f. rosyjskiej z filologią ukraińską, filologii ukraińskiej oraz filologii ukraińskiej z filologią angielską):

Od romantyzmu do postmodernizmu: ukraińska literatura w dialektyce tradycji i nowatorstwa.

Kategorie tradycji i nowatorstwa w świetle badań literaturoznawczych.

Tradycja i nowatorstwo w ukraińskiej literaturze romantycznej.

Ideowe, tematyczne oraz formalne wpływy romantyzmu na rozwój literatury ukraińskiej .

Folklor – jako źródło natchnienia dla twórczości ukraińskich romantyków, jego wpływ na kształtowanie się romantycznej spuścizny literackiej.

Tradycja i nowatorstwo w ukraińskiej literaturze przełomu XIX i XX w.

Pisarze tradycjonaliści i twórcy-nowatorzy w piśmiennictwie ukraińskim przełomu XIX i XX w.

Fenomen generacji pisarzy lat 60. na Ukrainie przez pryzmat dialektyki tradycji i nowatorstwa.

Wpływ generacji lat 60. na procesy odnowy w literaturze ukraińskiej.

Spuścizna najnowszej literatury ukraińskiej w świetle dialektyki tradycji i nowatorstwa. „Zyski” i „straty” literatury niepodległej Ukrainy.

Literatura:

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE (językoznawcze):

Алпатов В. М., Что и как изучает языкознание, „Вопросы языкознания” 2015, № 3, с. 7-21.

Апресян Ю.Д., Лексическая семантика, Москва 1995.

Арутюнова Н. Д., Язык и мир человека, Москва 1998.

Булыгина Т. В., Шмелев А. Д., Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики), Москва 1997.

Введенская Л.А., Русская лексикография, Москва/Ростов-на-Дону 2007.

Вежбицка А., Язык. Культура. Познание, Москва 1996.

Грамматика русского языка: в 2 т. — Т. 1. Фонетика. Фонология. Ударение. Интонация. Словообразование. Морфология, Москва 1982.

Грамматика современного русского литературного языка, под ред. Н. Ю. Шведовой, Москва 1970.

Жуков В.П., А.В. Жуков, Русская фразеология, Москва 2006.

Земская Е.А., Словообразование как деятельность, Москва 1992.

Земская Е.А., Современный русский язык. Словообразование, Москва 2006.

Земская Е.А., Современный русский язык. Словообразование: учебное пособие, Москва 2009.

Земская Е.А., Язык как деятельность. Морфема, Слово. Речь, Москва 2004.

Золотова Г. А., Коммуникативные аспекты русского синтаксиса, Москва 1982.

Золотова Г. А., Синтаксический словарь: репертуар элементарных единиц русского синтаксиса, Москва 2001.

Камынина А.А., Современный русский язык. Морфология: учебное пособие, Москва 1999.

Касевич В.Б., Семантика. Синтаксис. Морфология, Москва 1988.

Ломтев Т. П., Предложение и его грамматические категории, Москва 1972.

Лопатин В.В., Русская словообразовательная семантика, Москва 1977.

Немченко В.Н., Современный русский язык. Словообразование, Москва 1984.

Николаев Г.А., Лекции по русскому словообразованию, Казань 2009.

Николенко Л.В., Лексикология и фразеология современного русского языка, Москва 2005.

Николина Н.А., Словообразование современного русского языка, Москва 2005.

Плунгян В.А., Общая морфология: Введение в проблематику, Москва 2003.

Розенталь Д.Э., Современный русский язык, Москва 1991.

Руденко А.А., Современный русский язык в 2 ч. – ч. 1. Словообразование. Имя существительное. Имя прилагательное. Имя числительное. Местоимение, Минск 2002.

Русская грамматика, под ред. Н. Ю. Шведовой, Москва 1980.

Русская грамматика, ред. Н. Ю. Шведовой, т.1-2, Москва 1980.

Русский язык конца XX столетия (1985-1995), под ред. Е.А. Земской, Москва 1996.

Современный русский язык, под общ. ред. В.А. Белошапковой, Москва 1981.

Современный русский язык, под ред. Л.А. Новикова, Санкт-Петербург 2001.

Современный русский язык: фонетика, орфоэпия, графика, орфография, лексикология, фразеология, словообразование, морфология, под общ. ред. В.Д.Стариченка, Минск 1999.

Тестелец Я. Г., Введение в общий синтаксис. Москва 2001.

Хроленко А.Т., Доказать нельзя, а убедить можно. Объективность и точность исследований в филологии, „Русская речь” 2015, № 2, с. 59-68.

Шанский Н.М., Лексикология современного русского языка, Москва 2007.

Шанский Н.М., Очерки по русскому словообразованию, Москва 2005.

Шахматов А. А., Синтаксис русского языка, Москва 2001.

Literatura (w j. polskim)

Apresjan J., Semantyka leksykalna: synonimiczne środki języka, przeł. Zofia Kozłowska i Andrzej Markowski, wyd. 2, Wrocław 2000.

Bałałykina E., Bartoszewicz A., Nikołajew G., Słowotwórstwo rosyjskie dla Polaków, Warszawa 1987.

Bartmiński J., Językowe podstawy obrazu świata, Lublin 2006.

Bartmiński J., Językowy obraz świata, Lublin 1999.

Bartmiński J., Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata [w:] Językowy obraz świata, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 1999.

Grzegorczykowa R., Pojęcie językowego obrazu świata [w:] Językowy obraz świata, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 1999.

Grzegorczyowa R., Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa 2010.

Językowy obraz świata, pod red. Jerzego Bartmińskiego, Lublin 1999.

Jochym-Kuszlikowa L., Kossakowska E., Zarys słowotwórstwa rosyjskiego dla Polaków, Warszawa 1990.

Kajtoch W., Językowe obrazy świata i człowieka w prasie młodzieżowej i alternatywnej, Kraków 2008.

Kopeć U., Językowy obraz wartości w wypowiedziach licealistów (przyjaźń-miłość-nienawiść), Rzeszów 2008.

Kowalewska-Dąbrowska J., Językowy obraz Boga i człowieka w poezji Jana Twardowskiego, Gdańsk 2008.

Kozaryn D., Językowy obraz faz życia ludzkiego w utworach Mikołaja Reja, Szczecin 2009.

Kreowanie światów w języku mediów, pod red. Pawła Nowaka, Ryszarda Tokarskiego, Lublin 2007.

Lakoff G., Johnson M., Metafory w naszym życiu, Warszawa 1988.

Niesporek-Szamburska B., Językowy obraz pór roku i tradycji kulturowych w twórczości dzieci, Katowice 2004.

Puzynina J., Język wartości, Warszawa 1992.

Puzynina J., Słowo - wartość - kultura, Lublin 1997.

Studia nad współczesną polszczyzną: gramatyka, semantyka, pragmatyka, pod red. Adama Dobaczewskiego, Toruń 2007.

Studia z semantyki porównawczej, pod red. nauk. Renaty Grzegorczykowej i Krystyny Waszakowej. Cz.1, Nazwy barw, nazwy wymiarów, predykaty mentalne, Warszawa 2000.

Tokarski R., Językowy obraz świata w metaforach potocznych, [w:] Językowy obraz świata pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 1990, s. 69-86

Tokarski R., Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie, Lublin 2004.

Tokarski R., Słownictwo jako interpretacja świata [w:] Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 2001.

Wierzbicka A., Semantyka: jednostki elementarne i uniwersalne, przekł. z jęz. ang. Adam Głaz, Krzysztof Korżyk, Ryszard Tokarski, Lublin 2006.

Wołk M., Ogłoszenie jako akt mowy i gatunek tekstu: studium z semantyki i składni, Toruń 2007.

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE (Komparatystyka Literacko-Kulturowa):

A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2006.

Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006

Teksty odpowiednie do ustalonych tematów prac licencjackich.

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE (literaturoznawcze):

B. Mucha, Historia literatury rosyjskiej od początków do czasów najnowszych, Wrocław 2002;

Dać świadectwo prawdzie. Portrety współczesnych pisarzy rosyjskich, pod red. L. Suchanka, Kraków 1996;

Emigracja i tamizdat, pod red. L. Suchanka, Kraków 1993.

S. Pollak, Srebrny wiek i później : szkice o literaturze rosyjskiej, Warszawa 1971.

G. Przebinda, J. Smaga, Kto jest kim w Rosji po 1917 roku, Kraków 2000;

Historia literatury rosyjskiej 1917-1991, pod red. G. Porębina, S. Poręba, Katowice 1994;

Historia literatury rosyjskiej XX w., pod red. A. Drawicza, W-wa 1997;

Kasack W., Leksykon literatury rosyjskiej XX wieku, przeł. B. Kodzis, Wrocław 1996.

Sylwetki współczesnych pisarzy rosyjskich, pod red. P. Fasta i L. Rożek, Katowice 1994

T. Klimowicz, Obywatele Arkadii, Wrocław 1993;

T. Klimowicz, Przewodnik po współczesnej literaturze rosyjskiej i jej okolicach (1917–1996), Wrocław 1996;

Русские писатели ХХ века. Биографический словарь, pod red. П.А. Николаева, Москва 2000.

Kanon lektur

Liryka (do wyboru 4 wiersze/poematy z 10 zaproponowanych przez prowadzącego): A. Achmatowa, O. Mandelsztam, W. Chlebnikow, L. Gumilow, M. Cwietajewa, Z. Gippius, A. Bieły, A. Błok, W. Majakowski, B. Pasternak, S. Jesienin, N. Klujew, K. Simonow, S. Gudzenko, A. Tarkowski, J. Jewtuszenko, A. Wozniesienki, B. Achmadulina, B. Okudżawa, W. Wysocki, A. Galicz); proza (do wyboru utwory): W. Szukszyn, W. Rasputin, J. Trifonow.

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE (językoznawcze) *dla f. rosyjskiej z filologią ukraińską, filologii ukraińskiej oraz filologii ukraińskiej z filologią angielską):

1. А Будагов Р. А. Типы соответствий между значениями слов в родственных языках, в кн.: Р. А. Будагов Язык, история и современность, Москва, 1971.

2. Булаховський Л. А. Виникнення української мови та її положення серед інших слов’янських мов, Київ, 1948.

3. Жлуктенко Ю. О. Аспекти контрактивної лексикології, в журналі: Мовознавство, 1989, № 6.

4. Ижакевич Г. П., Кононенко В. И., Пилинский Н. Н., Сиротина В. А. Сопоставительная стилистика русского и украинского языков, отв. ред. В.И. Кононенко, Киев, 1980.

5. Їжакевич Г. П. Українсько-російські мовні зв’язки радянського часу, Київ, 1069.

6. Манакин В. Н. Основы контрастивной лексикологии: близкородственные и родственные языки, Киев-Кировоград, 1994.

7. Манакин В. Н. Сопоставительная лексикология, Киев, 2004.

8. Принципы описания языков мира, Москва, 1976.

9. Проблемы сопоставительной стилистики восточнославянских языков, Киев, 1975.

10. Сопоставительное исследование русского и украинского языков, Киев, 1975.

11. Сопоставительное исследование русского и украинского языков, Лексика и фразеология, отв. ред Г. П. Ижакевич, Киев, 1991.

12. Толстой Н. И. Из опытов типологического исследования славянского языкового состава, в журнале Вопросы языкознания, 1963, №1.

13. Толстой Н. И., Толстая С. М. Имя в контексте народной культуры, в кн. Язык о языке, Москва, 2000.

14. Черторижская Т. К. Взаимодействие русской и украинской лексики в русских произведениях Т. Г.Шевченко, Киев, 1081.

SŁOWNIKI

15. Большой польско-русский словарь (в 2-х тт.), т.1-2, Москва;Варшава, 1960.

16. Етимологічний словник української мови (в 7-ми тт.), Київ, 1982-2029, т. 1-5.

17. Кочерган М. Словарь русско-украинских межъязыковых омонимов, Киев, 1997.

18. Мирович А., Дулевич И., Грек-Пабис И., Мартыняк И. Большой русско-польский словарь (в 2-х тт.), т.1-2, Москва;Варшава, 1986-1987.

19. Новий тлумачний словник української мови (у 4-х тт.), т. 1-4, Київ, 1998.

20. Ожегов С.И. Словарь русского языка, 15-е изд.,стереот., Москва, 1984.

21. Олейник С., Сидоренко М.М. Украинско-русский и русско-украинский фразеологический словарь, Киев, 1971

22. Русско-украинский словарь, 2-е изд., испр., т.1-3, Киев, 1980-1981; 3-е изд., испр., 2003.

23. Словарь русского языка (в 4-х т.), т. 1-4, Москва,1981-1984.

24. Словарь синонимов русского языка (в 2-х тт.), под ред. А.П.Евгеньевой, Москва, 1971.

25. Словарь современного русского литературного языка (в 17-ти тт), т. 1-17, Москва, 1950-1965. (БАС).

26. Словарь современного русского литературного языка (в 20-ти тт.), т.1-2, Москва, 1991.

27. Словарь української мови (у 4-х тт.), за ред. Б.Грінченка, Київ, т. 1-4, 1982-2002.

28. Словник синонімів української мови (в 2-х тт.), Київ, 1999-2000.

29. Словник української мови (в 11-ти тт.), Київ, 1970-1980

30. Толковый словарь русского языка конца ХХ века. Языковые изменения, Санкт-Петербург, 1998.

31. Українсько-російський словник, гол. ред. І.М.Кириченко, Київ, 1953-1963.

32. Фразеологічний словник української мови, кн. 1-2, Київ, 1993.

33. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка (в 4-х тт.), пер. с нем. О.Н.Трубачева, М., 1964-1973.

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE (literaturoznawcze) *dla f. rosyjskiej z filologią ukraińską, filologii ukraińskiej oraz filologii ukraińskiej z filologią angielską):

1. М. Возняк, Історія української літератури. У двох книгах. Львів 1992.

2. Д. Чижевський, Історія української літератури. Від початків до доби реалізму. Тернопіль 1994.

3. Історія української літератури. У двох томах. Ред. колегія: І. О. Дзеверін і ін. Київ, 1987-1988.

4. М. Шкандрій, В обіймах імперії: Російська і українська література новітньої доби, Київ 2004.

5. Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики XX ст.. У 3 книгах. Упоряд. В. Яременко, Є.Федоренко, наук. ред. А.Погрібний. Київ 1994.

6. Історія української літератури XX ст., у 2 кн., за ред. В.Г.Дончика. Київ 1998.

7. Т. Гундорова, Проявлення: Дискурсія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація. Львів 1997.

8. С. Павличко, Дискурс модернізму в українській літературі. Київ 1997.

9. У вирі шістдесятницького руху: погляд з відстані часу. Упоряд. В. Квітневий. Львів 2003.

10. Р. Корогодський, Брама світла. Шістдесятники, Львів 2009.

11. Н. Зборовська, Код української літератури. Проект психоісторії новітньої української літератури, Київ 2006.

12. Р. Б. Харчук, Сучасна українська проза. Постмодерний період, Київ 2008.

13. В. Даниленко, Лісоруб у пустелі. Письменник і літературний процес, Київ 2008.

14. М. К. Наєнко, Історія українського літературознавства, Київ 2003.

15. А. Горнятко-Шумилович, Проза Валерія Шевчука: традиційне і новаторське, Szczecin 2001.

16. А. Горнятко-Шумилович, Ukraińska proza „chimeryczna” lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku. Geneza, rozwój, konteksty literackie, Szczecin 2011.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE (językoznawcze):

wypowiedzieć się na temat aktualnych problemów i zadań językoznawstwa, posługując się podstawową terminologią językoznawczą

omówić proces rozwoju językoznawstwa jako dyscypliny naukowej oraz proces rozwoju jego poszczególnych obszarów

wskazać miejsce lingwistyki wśród innych dyscyplin naukowych ze względu na specyfikę przedmiotową i metodologiczną

wypowiedzieć się na temat problemu precyzyjności badań w naukach humanistycznych oraz kryteriów jakości pracy filologicznej

omówić najważniejsze zagadnienia z dziedziny fonetyki, leksykologii, morfologii i słowotwórstwa języka rosyjskiego

analizować, interpretować i referować tekst naukowy

wyrażać krytyczne opinie o tekstach naukowych

argumentować i prowadzić dyskusję na tematy poruszane w poznanych tekstach naukowych

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE (Komparatystyka Literacko-Kulturowa):

zna ogólne zasady i wymagania stawiane pracom licencjackim

samodzielnie zdobywać wiedzę z wykorzystaniem tradycyjnych i multimedialnych źródeł informacji

konstruować wypowiedź w języku rosyjskim zgodną z zasadami stylu naukowego

prawidłowo sporządzać przypisy bibliograficzne

samodzielnie analizować tekst naukowy, ze względu na wartość merytoryczną, jak i ze zwróceniem uwagi na formę prezentacji treści

wykonać pracę licencjacką spełniającą wymagania sformułowane przez Wydział Neofilologii UAM

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE (literaturoznawcze):

zna biografię i twórczość wybranego pisarza/wybranych pisarzy i charakteryzuje w tym kontekście daną epokę literacką

rozumie i prawidłowo stosuje terminy z zakresu literaturoznawstwa

rozumie i wyjaśnia istotę oraz mechanizmy funkcjonowania poszczególnych epok literackich

zna i stosuje w wypowiedzi pisemnej metody analizy interpretacji dzieła literackiego

wybiera właściwe metody interpretacyjne

prawidłowo interpretuje teksty literackie wybranych pisarzy

identyfikuje treści ideowe oraz charakterystyczne cechy poetyki utworów literackich w szerokim kontekście kulturowym

korzysta ze źródeł bibliograficznych w języku polskim, rosyjskim oraz innym języku obcym

potrafi w formie pisemnej wykazać się umiejętnościami z zakresu analizy działa literackiego

stosuje zdobytą wiedzę w kształtowaniu i wzbogacaniu własnych wypowiedzi ustnych i w przygotowaniu pracy licencjackiej

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE (językoznawcze) *dla f. rosyjskiej z filologią ukraińską, filologii ukraińskiej oraz filologii ukraińskiej z filologią angielską):

zna i rozumie główne cele, zadania, metody, postulaty leksykologii i frazeologii konfrontatywnej;

rozumie przyczyny podobieństw i różnic w systemie leksykalno-semantycznym i frazeologicznym analizowanych języków;

charakteryzuje jednostki i kategorie podczas analizy porównawczej poziomu leksykalno-semantycznego i frazeologicznego języka rosyjskiego i ukraińskiego;

rozpoznaje typy międzyjęzykowych powiązań leksykalno-semantycznych, a także relacji w systemie frazeologicznym;

prawidłowo określa parametry analizy porównawczej jednostek leksykalnych i frazeologicznych w języku rosyjskim i ukraińskim;

dokonuje zestawienia i porównania wariantów leksykalno-semantycznych jednostek polisemicznych i frazeologizmów w języku rosyjskim i ukraińskim; potrafi wyróżniać jednostki homonimiczne, paremiologiczne i antonimiczne;

rozróżnia międzyjęzykowe homonimy i paronimy, zjawiska braku ekwiwalencji;

we właściwy sposób posługuje się źródłami leksykograficznymi oraz pozostałą literaturą przedmiotu dla opracowania i przeprowadzenia analizy porównawczej;

potrafi przeprowadzać analizę konfrontatywną jednostek systemu leksykalno-semantycznego i frazeologicznego zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej na podstawie przykładów z tekstów publicystycznych;

jest świadomy posiadanego poziomu wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnego opracowania i przeprowadzenia analizy porównawczej jednostek leksykalno-semantycznych i frazeologicznych z niezbędnym komentarzem i omówieniem oraz opracowaniem i zaprezentowaniem zakresu wiedzy i informacji w opracowaniach naukowo-badawczych;

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE (literaturoznawcze) *dla f. rosyjskiej z filologią ukraińską, filologii ukraińskiej oraz filologii ukraińskiej z filologią angielską):

zna i rozumie główne cele, zadania, metody, postulaty literaturoznawstwa ukraińskiego;

swobodnie konstruuje wypowiedzi naukowe z zakresu literaturoznawstwa ukraińskiego;

rozpoznaje i stosuje poznane metody badawcze do analizy tekstu literackiego;

dostrzega ciągłość i spójność historyczną w dziejach literatury ukraińskiej od romantyzmu do postmodernizmu;

charakteryzuje podobieństwa i różnice podczas analizy porównawczej poszczególnych okresów historycznoliterackich w piśmiennictwie ukraińskim od romantyzmu do postmodernizmu;

dokonuje zestawienia i porównania poszczególnych etapów literatury ukraińskiej w okresie od romantyzmu do postmodernizmu w świetle dialektyki tradycji i nowatorstwa;

rozróżnia wpływy ideowe, tematyczne i formalne poszczególnych tendencji w piśmiennictwie ukraińskim w okresie od romantyzmu do postmodernizmu;

we właściwy sposób posługuje się źródłami literackimi oraz pozostałą literaturą przedmiotu dla opracowania i przeprowadzenia analizy literaturoznawczej;

potrafi przeprowadzać analizę literaturoznawczą zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej na podstawie przykładów wybranych dzieł literatury ukraińskiej;

jest świadomy posiadanego poziomu wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnego opracowania i przeprowadzenia analizy procesu historycznoliterackiego w poszczególnych okresach dziejów literatury ukraińskiej, analizy porównawczej spuścizny wybranych twórców literatury ukraińskiej z niezbędnym komentarzem i omówieniem oraz opracowaniem i zaprezentowaniem zakresu wiedzy i informacji w opracowaniach naukowo-badawczych;

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

bardzo dobry (bdb; 5,0):

znakomita wiedza i umiejętności w zakresie techniki pisania pracy licencjackiej oraz analizy i interpretacji dzieła w wybranych kontekstach kulturowych, aktywny udział w dyskusjach na zajęciach

dobry plus (+db; 4,5):

bardzo dobra wiedza i umiejętności w zakresie techniki pisania pracy licencjackiej oraz analizy i interpretacji dzieła w wybranych kontekstach kulturowych

dobry (db; 4,0):

dobra wiedza i umiejętności w zakresie techniki pisania pracy licencjackiej oraz analizy i interpretacji dzieła w wybranych kontekstach kulturowych

dostateczny plus (+dst; 3,5):

zadowalająca wiedza i umiejętności w zakresie techniki pisania pracy licencjackiej oraz analizy i interpretacji dzieła w wybranych kontekstach kulturowych

dostateczny (dst; 3,0):

wystarczająca wiedza i umiejętności w zakresie techniki pisania pracy licencjackiej oraz analizy i interpretacji dzieła w wybranych kontekstach kulturowych

niedostateczny (ndst; 2,0):

niewystarczająca wiedza i umiejętności w zakresie techniki pisania pracy licencjackiej oraz analizy i interpretacji dzieła w wybranych kontekstach kulturowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paulina Bortnowska, Antoni Bortnowski, Edyta Fedorushkov, Anna Horniatko-Szumiłowicz, Tetyana Kosmeda, Aliaksandr Raspapou, Daria Słupianek-Tajnert, Anna Stryjakowska, Zofia Szwed, Anastasiia Yaremchuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paulina Bortnowska, Antoni Bortnowski, Natalia Kaźmierczak, Ryszard Kupidura, Olga Makarowska, Aliaksandr Raspapou, Zofia Szwed
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paulina Bortnowska, Anna Horniatko-Szumiłowicz, Mateusz Jaworski, Olena Kowalewska, Katarzyna Kuligowska, Aliaksandr Raspapou, Anna Stryjakowska, Zofia Szwed, Krzysztof Tyczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Edyta Fedorushkov, Mateusz Jaworski, Łukasz Małecki, Zhanna Nekrashevich-Karotkaja, Konrad Rachut, Anna Stryjakowska, Zofia Szwed, Anna Żebrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)