Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty tłumaczeniowe (przekład ustny)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-WTU-ZU-12
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty tłumaczeniowe (przekład ustny)
Jednostka: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskich
Grupy: Filologia, specjalność filologia rosyjska, studia niestacjonarne II stopnia, semestr 3
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

kierunek studiów: filologia wschodniosłowiańska

specjalność studiów: filologia rosyjska (studia niestacjonarne)

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

przygotowanie studentów do praktycznego zastosowania narzędzi tłumaczeniowych w pracy tłumacza oraz zapoznanie z teorią tłumaczenia

zapoznanie ze specyfiką przekładu ustnego

zapoznanie z ćwiczeniami memoryzacyjnymi i mnemotechnikami

kształtowanie umiejętności notowania podczas tłumaczenia

kształtowanie umiejętności parafrazowania i zastępowania elementów tłumaczenia

kształtowanie umiejętności autokorekty w trakcie tłumaczenia

zapoznanie z pojęciem ekwiwalencji przekładowej.

ćwiczenia z tłumaczenia tekstów mówionych zawierających daty i nazwiska

tłumaczenie tekstów specjalistycznych

wypracowanie umiejętności oceny jakości tłumaczenia w kontekście zjawiska interferencji językowej.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Zaawansowana wiedza i umiejętności z zakresu gramatyki, leksyki (w szczególności synonimii i antonimii) języka rosyjskiego. Znajomość języka rosyjskiego na poziomie różnych rejestrów komunikacyjnych.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

zalecana literatura przedmiotu

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda analizy przypadków

Gra dydaktyczna/symulacyjna

Metoda ćwiczeniowa

Metoda laboratoryjna

Metoda projektu

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Pełny opis:

Specyfika przekładu ustnego i jego rodzaje.

Ćwiczenia przygotowujące do tłumaczenia ustnego

Sporządzanie notatek w tłumaczeniu ustnym

Techniki tłumaczenia konsekutywnego (tłumaczenie przemówień, audycji radiowych, anegdot i tekstów piosenek)

Przekład symultaniczny (tłumaczenie negocjacji handlowych, filmów, tłumaczenie prawnicze, tłumaczenie a vista)

Błędy językowe i błędy tłumaczeniowe

Rodzaje ekwiwalencji przekładowej. Koncepcje ekwiwalencji. Ekwiwalencja i adekwatność.

Literatura:

Gilies A., Tłumaczenie ustne. Poradnik dla studentów, Kraków 2001.

Hejwowski K., Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa 2004.

Lipiński K., Vademecum tłumacza, Kraków 2006.

Rozan J. F., Notatki w tłumaczeniu konsekutywnym, Kraków 2002.

Tryuk M., Przekład ustny środowiskowy, Warszawa 2006.

Алексеева И.С., Введение в переводоведение, Санкт-Петербург 2006.

Комиссаров В.Н., Современное переводоведение, Москва 2002.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student /ka:

potrafi zastosować w praktyce wiedzę z zakresu teorii przekładu

potrafi scharakteryzować rodzaje przekładu ustnego oraz opisać jego specyfikę

umiejętnie stosuje metody translatoryczne w zależności od typu tłumaczenia ustnego

potrafi powtarzać tekst z zachowaniem tempa wypowiedzi nadawcy.

wykonać tłumaczenie prostego tekstu nieprzygotowanego i trudniejszego po uprzednim przygotowaniu.

wykazać się podstawową wiedzą i umiejętnościami z zakresu technik memoryzacyjnych.

właściwie sporządzać notatki niezbędne dla tłumaczenia i właściwie z nich korzystać

wymienić różne rodzaje ekwiwalencji przekładowej i rozróżniać je w tekście wyjściowym i docelowym.

dokonać oceny jakości tłumaczenia z punktu widzenia zjawiska interferencji językowej

dokonywać autokorekty w trakcie tłumaczenia.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

- obecność aktywny udział na zajęciach;

- systematyczne przygotowanie do zajęć;

- inne (np. zaliczanie ewentualnych nieobecności)

- kolokwium zaliczeniowe.

Skala ocen:

bardzo dobry (bdb; 5,0):

Tłumaczenia poprawne pod względem językowym, tzn. nie zawierające żadnych błędów językowych i translatorskich. Bardzo dobre wykorzystanie zdobytej wiedzy o rodzajach tłumaczeń ustnych, strategiach i technikach tłumaczenia konsekutywnego i symultanicznego oraz sposobach ich wykorzystania. Doskonała podzielność uwagi, nienaganna frekwencja na zajęciach.

dobry plus (+db; 4,5):

Tłumaczenia poprawne pod względem językowym, tzn. nie zawierające poważnych błędów językowych. Bardzo dobre wykorzystanie zdobytej wiedzy o rodzajach tłumaczeń ustnych, strategiach i technikach tłumaczenia konsekutywnego i symultanicznego oraz sposobach ich wykorzystania. Bardzo dobra podzielność uwagi, nienaganna frekwencja na zajęciach. Dobra frekwencja na zajęciach.

dobry (db; 4,0):

Tłumaczenia poprawne pod względem językowym, jednak zawierające nieznaczne błędy. Dobre wykorzystanie zdobytej wiedzy o rodzajach tłumaczeń ustnych, strategiach i technikach tłumaczenia konsekutywnego i symultanicznego oraz sposobach ich wykorzystania. Dobra podzielność uwagi, dobra frekwencja na zajęciach.

dostateczny plus (+dst; 3,5):

Tłumaczenia poprawne pod względem językowym oraz w odniesieniu do tekstu / wypowiedzi wyjściowej, tzn. zawierające nieliczne poważne błędy i potknięcia językowe / stylistyczne. Dobre wykorzystanie zdobytej wiedzy o rodzajach tłumaczeń ustnych, strategiach i technikach tłumaczenia konsekutywnego i symultanicznego oraz sposobach ich wykorzystania. Odpowiednia podzielność uwagi. Dostateczna frekwencja na zajęciach (brak nieusprawiedliwionych nieobecności).

dostateczny (dst; 3,0):

Tłumaczenia w poprawne pod względem językowym oraz w odniesieniu do tekstu / wypowiedzi wyjściowej, tzn. zawierające znaczną ilość poważnych błędów i potknięć językowych. Niewystarczające wykorzystanie zdobytej wiedzy o rodzajach tłumaczeń ustnych, strategiach i technikach tłumaczenia konsekutywnego i symultanicznego oraz sposobach ich wykorzystania. Słaba podzielność uwagi. Dostateczna frekwencja na zajęciach (brak nieusprawiedliwionych nieobecności).

niedostateczny (ndst; 2,0):

Brak podstawowego przygotowania do zajęć w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych (słabe lub nie akceptowalne tłumaczenia ze znacznymi usterkami, brak podstawowego wykorzystania zdobytej wiedzy o o rodzajach tłumaczeń ustnych, strategiach i technikach tłumaczenia konsekutywnego i symultanicznego oraz sposobach ich wykorzystania). Niedostateczna frekwencja na zajęciach – opuszczona i nie usprawiedliwiona co najmniej 1/2 zajęć).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Yury Fedorushkov
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksander Gazarian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztat, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksander Gazarian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Warsztat - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)