Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wiedza o Danii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-WOD-23
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wiedza o Danii
Jednostka: Katedra Skandynawistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu S1-FSd
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język duński
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

przekazanie wiedzy na temat różnych aspektów społecznej organizacji państwa duńskiego (w tym: wieloetniczności społeczeństwa duńskiego, tradycji i funkcjonowania państwa dobrobytu, organizacji społecznych)

zapoznanie studenta z duńską politykę bezpieczeństwa

przedstawienie wzajemnych kontaktów polsko-duńskich (głównie w piśmiennictwie i kulturze popularnej; scharakteryzowanie wzajemnych obrazów Polaków i Duńczyków)

zapoznanie studenta z zagadnieniami związanymi z duńskim Kościołem (Folkekirke) i religiami w Danii oraz kwestiami dotyczącymi religijności/sekularyzacji duńskiego społeczeństwa

przedstawienie tradycji i kultury kulinarnej w Danii

rozwinięcie umiejętności wyszukiwania i selekcjonowania informacji

rozwinięcie umiejętności czytania i analizowania tekstów popularnonaukowych i naukowych

rozwinięcie umiejętności przygotowania i przeprowadzenia prezentacji z wykorzystaniem technik multimedialnych

zapoznanie studenta z podstawową terminologią dotyczącą omawianych zagadnień szczegółowych

rozwinięcie umiejętności refleksyjnego, wielowymiarowego i interdyscyplinarnego postrzegania zagadnienia duńskiej tożsamości narodowej i jej manifestacji w życiu społecznym, politycznym i kulturalnym (w tym: w piśmiennictwie podróżniczym, filmie i w mediach)


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Pełny opis:

przedstawienie rozwoju społeczeństwa wieloetnicznego w Danii po II wojnie światowej, omówienie polityki państwowej wobec mniejszości etnicznych, scharakteryzowanie nastawienia Duńczyków do obcokrajowców

przedstawienie procesu kształtowania się państwa opiekuńczego w Danii, omówienie systemu opieki zdrowotnej i socjalnej, dyskusja nad przyszłością duńskiego państwa opiekuńczego

omówienie tradycji społeczeństwa obywatelskiego w Danii; zaprezentowanie idei samoorganizowania się społecznego oraz jego form

przedstawienie głównych założeń duńskiej polityki bezpieczeństwa oraz działalności Danii w ramach NATO

prezentacja pozycji duńskiego Kościoła (Folkekirke) w życiu społecznym i duchowym Duńczyków; omówienie innych religii/kościołów w Danii; omówienie zagadnienia religijności współczesnych Duńczyków

prezentacja duńskich tradycji kulinarnych i kultury kulinarnej w Danii

przedstawienie wzajemnych relacji polsko-duńskich i ich manifestacji w piśmiennictwie i kulturze popularnej

odniesienie zagadnienia duńskiej tożsamości narodowej do aspektów społecznych i politycznych, a także do sfery kultury

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

zna fakty dotyczące relacji polsko-duńskich i potrafi scharakteryzować wzajemne obrazy obu narodów

potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat wybranego zagadnienia w zakresie objętym modułem dla poziomu B2/B2+ wg ESOJK, z wykorzystaniem technik multimedialnych

potrafi czytać teksty popularnonaukowe i naukowe dotyczące omawianych zagadnień oraz odnosić się do nich krytycznie w zakresie objętym modułem dla poziomu B2/B2+ wg ESOJK

potrafi scharakteryzować duńską politykę bezpieczeństwa

potrafi omówić zagadnienia szczegółowe dotyczące społeczno-politycznych relacji, takich jak: wieloetniczność, państwo opiekuńcze, samoorganizowanie się społeczeństwa duńskiego

wie, na czym polega rola duńskiego Kościoła w państwie, jest świadomy jego roli społecznej i tożsamościowotwórczej, wie, na czym polega swoboda religijna w Danii

potrafi posługiwać się podstawowym słownictwem fachowym odnoszącym się do omawianych zagadnień w zakresie objętym modułem dla poziomu B2/B2+ wg ESOJK

potrafi krytycznie odnieść się do zagadnienia duńskiej tożsamości narodowej, wykorzystując wiedzę odnoszącą się do różnych aspektów życia społecznego i politycznego, a także kultury współczesnej Danii

Metody i kryteria oceniania:

F: ocena prezentacji, dyskusja

w grupie, analiza tekstu

P: zaliczenie pisemne

4. Kryteria oceniania

5.0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sylwia Schab
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sylwia Schab
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sylwia Schab
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)