Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-SDaj-ILS-22
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu X-S1x-LingStX
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Lingwistyka stosowana z wiodącym językiem angielskim

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne do napisania pracy dyplomowej, skutkujące w kolejnym semestrze jej oddaniem i obroną. Przygotowanie do egzaminu dyplomowego.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Nie dotyczy.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Student/ studentka winien/winna posiadać podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filologii, umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy oraz zaliczenie modułów z I i II roku studiów

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Wszystkie materiały udostępniane są w formie elektronicznej lub papierowej przez prowadzącego.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda analizy przypadków

Metoda badawcza (dociekania naukowego)

Metoda projektu

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Praca w grupach


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

3 ETCS

Skrócony opis:

Student przygotowuje pracę dyplomową w języku angielskim pod kierunkiem promotora.

Pełny opis:

Podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące badań, z ukierunkowaniem na badania związane bezpośrednio z wiodącą tematyką seminarium

Główne teorie powiązane z tematyką seminarium

Przygotowanie wypowiedzi dotyczącej badanego i opisywanego problemu badawczego

Stworzenie rozdziału wprowadzającego do pracy dyplomowej, spisu podstawowej literatury oraz planu pracy w języku angielskim

Metodologia tworzenia pracy badawczej

Różnice i odmienność kulturowa omówiona w odniesieniu do zakresu tematyki seminarium

Literatura:

Literatura z obszaru glottodydaktyki:

Brown, D. 2007. Principles of Language Learning and Teaching. New York: Pearson Education.

Dakowska, M. 2001. Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dakowska, M. 2005. Teaching English as a Foreign Language. A Guide for Professionals. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dӧrnyei, Z. 2012. The Psychology of Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press.

Ellis, R. 1994. The Study of Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press.

Harmer, J. 2007. The Practice of English Language Teaching. Harlow: Pearson Longman.

Hedge, T. 2007. Teaching and Learning in the Language Classroom. Oxford: Oxford University Press.

Literatura z obszaru analizy dyskursu:

Johnston B. 2008.Discourse Analysis.Oxford: Blackwell.

Mey, J. L. 2001. Pragmatics. An Introduction. Oxford: Blackwell.

Nunan, D. 1993. Introducing Discourse Analysis. London: Penguin English.

Schiffin D., D. Tannen and H. Hamilton. 2005. The Handbook of Discourse Analysis. Malden: Blackwell Publishing. Sage Publications.

Wooffitt, R. 2005. Conversation Analysis and Discourse Analysis. A Comparative and Critical Introduction.

Literatura z obszaru językoznawstwa porównawczego:

Ebeling, J. S.O. Ebeling. 2013. Patterns in contrast. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Fisiak, J., M. Lipińska-Grzegorek, T. Zabrocki. 1978. An introductory English-Polish Contrastive Grammar. Warszawa: PWN.

Jadacka, H. 2005. Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia. Warszawa: PWN.

Szymanek, B. 2015. A panorama of Polish word-formation. Lublin: KUL.

Wilim, E., E. Mańczak-Wohlfeld. 1997. A contrastive approach to problems in English. Warszawa: PWN.

Willems, D., B. Defrancq, T. Colleman, D. Noël (eds.). 2003. Contrastive analysis in language. New York: Palgrave Macmillan.

Efekty uczenia się:

Zna podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące badań z zakresu podstawowej tematyki seminarium

Ma uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową na z zakresu podstawowej tematyki seminarium

Posługuje się głównymi teoriami z zakresu języka, paradygmatami badawczymi danej specjalizacji

Posiada umiejętności przygotowania wystąpień ustnych w języku angielskim i polskim, dotyczących zagadnień związanych z tematyką seminarium

Wie jak stworzyć strukturę pracy, przygotować bibliografię oraz postawić pytania badawcze

Zna metody najważniejsze pracy metody badawcze

Wykazuje się otwartością i tolerancją wobec innych kultur

Metody i kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0):

dobry plus (+db; 4,5):

dobry (db; 4,0):

dostateczny plus (+dst; 3,5):

dostateczny (dst; 3,0):

niedostateczny (ndst; 2,0):

Kryteria oceny pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego:

Ocena formująca:

a) przygotowanie do zajęć, b) znajomość wyznaczonej literatury, c) umiejętność krytycznego formułowania problemów badawczych.

Ocena podsumowująca:

a) prezentacja ustna przygotowana w oparciu o literaturę przedmiotu.

Szczegółowe kryteria oceny:

5 – bardzo dobre przygotowanie merytoryczne; świetna umiejętność łączenia ze sobą wiedzy teoretycznej i praktycznej z różnych źródeł; samodzielne wyszukanie tematu pracy dyplomowej oraz jego bardzo dobre przedstawienie i sformułowanie problemu badawczego; bardzo dobre opracowanie bibliografii pracy dyplomowej (uwzględnia wszystkie kluczowe dla tematu pozycje).

4.5 – dobre przygotowanie merytoryczne oraz umiejętność łączenia ze sobą wiedzy teoretycznej i praktycznej z różnych źródeł; samodzielne wyszukanie tematu pracy dyplomowej oraz jego bardzo dobre przedstawienie i uzasadnienie; bardzo dobre opracowanie bibliografii pracy dyplomowej (uwzględnia prawie wszystkie kluczowe dla tematu pozycje).

4.0 – dobre przygotowanie merytoryczne oraz umiejętność łączenia ze sobą wiedzy teoretycznej i praktycznej; samodzielne wyszukanie tematu pracy dyplomowej i jego bardzo dobre przedstawienie i uzasadnienie; dobre opracowanie bibliografii pracy dyplomowej (uwzględnia większości kluczowych dla tematu pozycji).

3.5 – przygotowanie merytoryczne oraz umiejętność łączenia ze sobą wiedzy teoretycznej poprawne choć z niedociągnięciami; niesamodzielny wybór tematu pracy dyplomowej i jego dobre przedstawienie i uzasadnienie; dobre opracowanie bibliografii pracy dyplomowej (uwzględnia część kluczowych dla tematu pozycji).

3.0 – słabe przygotowanie merytoryczne; umiejętność łączenia ze sobą wiedzy teoretycznej poprawne; niesamodzielny wybór tematu pracy dyplomowej i jego dostateczne przedstawienie i uzasadnienie; słabe opracowanie bibliografii pracy dyplomowej (nie uwzględnia wielu kluczowych dla tematu pozycji).

2.0 – bardzo słabe przygotowanie merytoryczne oraz niewystarczająca umiejętność łączenia ze sobą wiedzy teoretycznej oraz praktyki; niesamodzielny wybór tematu pracy dyplomowej i nieumiejętność jego przedstawienia i uzasadnienia; brak opracowania bibliografii lub opracowanie bibliografii bez uwzględnienia większości kluczowych dla tematu pozycji) . Warunkiem dyskwalifikującym jest także niedokonanie tematu wyboru pracy dyplomowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Aleksandrzak, Agnieszka Nowicka, Dorota Owczarek, Anna Szczepaniak-Kozak, Paula Trzaskawka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Augustyn Surdyk, Paula Trzaskawka
Prowadzący grup: Magdalena Aleksandrzak, Dorota Owczarek, Augustyn Surdyk, Paula Trzaskawka, Artur Urbaniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Augustyn Surdyk
Prowadzący grup: Aleksandra Matulewska, Agnieszka Nowicka, Augustyn Surdyk, Anna Szczepaniak-Kozak, Artur Urbaniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Nowicka, Dorota Owczarek, Augustyn Surdyk, Anna Szczepaniak-Kozak, Artur Urbaniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)