Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka języka staro-cerkiewno-słowiańskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-SCS-ZL-11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka języka staro-cerkiewno-słowiańskiego
Jednostka: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskich
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 LUB 8.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

kierunek studiów: filologia wschodniosłowiańska

specjalność studiów: filologia rosyjska (studia niestacjonarne)

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

zapoznanie z wiadomościami ogólnymi na temat języka staro-cerkiewno-słowiańskiego oraz przekazanie wiedzy z zakresu gramatyki języka scs.

wyrobienie umiejętności czytania i dokonywania transkrypcji tekstu cyrylickiego

rozwinięcie zdolności tłumaczenia tekstu cyrylickiego na język polski

rozwinięcie zdolności objaśniania zjawisk fonetycznych i fonologicznych w staro-cerkiewno-słowiańskich formach wyrazów

rozwinięcie umiejętności właściwej interpretacji staro-cerkiewno-słowiańskich form gramatycznych

rozwinięcie umiejętności wskazywania w tekście cyrylickim konstrukcji składniowych charakterystycznych dla języka scs.

przygotowanie do samodzielnego przeprowadzenia pełnej analizy językowej tekstu cyrylickiego

rozwijanie umiejętności pracy w grupie polegającej na zespołowej analizie tekstu cyrylickiego

rozwinięcie umiejętności komunikacji oraz właściwej postawy i odpowiedzialnego stosunku do zajęć grupie oraz właściwej postawy i odpowiedzialnego stosunku do zajęć

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu gramatyki współczesnego języka rosyjskiego. Gotowość do aktywnego udziału w konwersatorium.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

materiały do zajęć będą udostępniane na platformie MS Teams lub przesyłane na adresy grupowe studentów.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Wykład konwersatoryjny

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda analizy przypadków

Metoda ćwiczeniowa

Praca w grupach

Skrócony opis:

Zaznajomienie studentów z najdawniejszymi zjawiskami fonetycznymi, fleksyjnymi, morfologicznymi i znaczeniowymi, jakie miały miejsce w języku scs. i innych językach słowiańskich, zdobycie przez studentów umiejętności czytania tekstów scs. i ich analizy gramatycznej.

Pełny opis:

­Cz. Bartula, Podstawowe wiadomości z gramatyki staro-cerkiewno-słowiańskiej, Warszawa 2004.

­T. Friedelówna, Cz. Łapicz, Język staro-cerkiewno-słowiański, Toruń 2008.

­H. Karaś, Gramatyka języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, Warszawa 2001.

­J. Kobylińska, Gramatyka języka staro-cerkiewno-słowiańskiego z ćwiczeniami, Kraków 1988.

J. Strutyński, Podstawowe wiadomości z gramatyki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, Kraków 1996.

­T. Brajerski, Język staro-cerkiewno-słowiański, Lublin 1990.

­T. Lehr-Spławiński, Zarys gramatyki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego na tle porównawczym: (głosownia – fleksja), Kraków 1949.

­Z. Stieber, Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich, Warszawa 1989

­L. Moszyński, Wstęp do filologii słowiańskiej, Warszawa 1984.

­M. Wójtowicz, Najstarsze datowane inskrypcje słowiańskie X-XIII wiek, Poznań 2005.

­M. Wójtowicz, Początki pisma słowiańskiego, Poznań 2000.

­S. Słoński, Wybór tekstów starosłowiańskich, Warszawa 1952.

­Г.А. Хабургаев, Старославянский язык, Москва 1986.

­А.М. Селищев, Старославянский язык. В 2-х частях, Москва 1951–1952.

­A. Ваян, Руководство по старославянскому языку, Москва 1952.

­С. Д. Никифоров, Старославянский язык, Москва 1955.

Literatura:

1. Cz. Bartula, Podstawowe wiadomości z gramatyki staro-cerkiewno-słowiańskiej, Warszawa 2004.

2. T. Friedelówna, Cz. Łapicz, Język staro-cerkiewno-słowiański, Toruń 2008.

3. H. Karaś, Gramatyka języka staro-cerkiewno-słowiańskiego, Warszawa 2001.

4. J. Kobylińska, Gramatyka języka staro-cerkiewno-słowiańskiego z ćwiczeniami, Kraków 1988.

5. T. Lehr-Spławiński, Zarys gramatyki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego na tle porównawczym: (głosownia – fleksja), Kraków 1976.

6. L. Moszyński, Wstęp do filologii słowiańskiej, Warszawa 1984.

8. M. Wójtowicz, Początki pisma słowiańskiego, Poznań 2000.

9. S. Słoński, Wybór tekstów starosłowiańskich, Warszawa 1952.

10. А. Вайан, Руководство по старославянскому языку, Москва 1952.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student potrafi:

- zna tło historyczne powstania alfabetów słowiańskich i rozwoju języka scs;

- potrafi określić miejsce języka scs. wśród pozostałych języków słowiańskich oraz języków indoeuropejskich;

- rozumie rolę języka scs. w badaniach historyczno-porównwczych języków słowiańskich i indoeuropejskich;

- prawidłowo czyta teksty cyrylickie, dokonuje transkrypcji fonetycznej

tłumaczy teksty cyrylickie na język polski;

- objaśnia zjawiska fonetyczne i fonologiczne występujące w tekstach cyrylickich;

- właściwie interpretuje staro-cerkiewno-słowiańskie formy gramatyczne;

- wskazuje i objaśnia właściwości staro-cerkiewno-słowiańskiej składni

stosuje zdobytą wiedzę podczas pisania pracy semestralnej, polegającej na przeprowadzeniu pełnej analizy językowej tekstu cyrylickiego, samodzielnie i zespołowo.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowe kryteria:

- obecność na zajęciach

- aktywny udział i zaangażowanie w trakcie zajęć

- znajomość zalecanej literatury przedmiotu

Kryteria oceniania kolokwium ustnego:

ocena: bardzo dobry (5,0)

- doskonała, wyczerpująca odpowiedź na trzy zadane pytania

- wypowiedź świadcząca o doskonałym rozumieniu omawianych zagadnień oraz umiejętności samodzielnego myślenia i wyciągania wniosków

- wypowiedź językowo nienaganna, płynna, nasycona terminologią z zakresu przedmiotu

ocena: dobry plus (4,5)

- prawidłowa odpowiedź na trzy zadane pytania

- wypowiedź świadcząca o dobrym rozumieniu omawianych zagadnień oraz umiejętności samodzielnego myślenia i wyciągania wniosków

- wypowiedź językowo poprawna, płynna, z użyciem odpowiedniej terminologii z zakresu przedmiotu

- drobne braki w wypowiedzi

ocena: dobry (4,0)

- poprawna odpowiedź na trzy zadane pytania

- wypowiedź świadcząca o dobrym rozumieniu omawianych zagadnień oraz umiejętności samodzielnego myślenia i wyciągania wniosków

- wypowiedź językowo poprawna, świadcząca o znajomości podstawowych terminów naukowych z zakresu przedmiotu

- braki i błędy w wypowiedzi

ocena: dostateczny plus (3,5)

- poprawna odpowiedź na dwa zadane pytania lub częściowa odpowiedź na trzy pytania

- wypowiedź częściowo świadcząca o rozumieniu omawianych zagadnień, a częściowo odtwórcza, świadcząca o wyuczeniu się treści „na pamięć”, trudności z formułowaniem wniosków

- wypowiedź chaotyczna, pozbawiona płynności, braki w zakresie znajomości podstawowej terminologii

- braki i częste błędy w wypowiedzi

ocena: dostateczny (3,0)

- poprawna odpowiedź na dwa zadane pytania lub częściowa odpowiedź na trzy pytania

- wypowiedź w dużym stopniu odtwórcza, świadcząca o wyuczeniu się treści „na pamięć”, a nie rozumieniu zagadnień, trudności z formułowaniem wniosków

- wypowiedź chaotyczna, pozbawiona płynności, poważne braki w zakresie znajomości podstawowej terminologii

- braki i poważne błędy w wypowiedzi

ocena: niedostateczny (2,0)

- niepoprawna odpowiedź lub brak odpowiedzi na dwa spośród trzech pytań

- wypowiedź świadcząca o przyswojeniu wiedzy w stopniu niewystarczającym dla uzyskania oceny dostatecznej

- nieprzystąpienie do zaliczenia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zofia Szwed
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zofia Szwed
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zofia Szwed
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zofia Szwed
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)