Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka rosyjskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJR-ZL-16
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka rosyjskiego
Jednostka: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskich
Grupy: Filologia, specjalność filologia rosyjska, studia niestacjonarne I stopnia, semestr 1
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 LUB 10.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

kierunek studiów: filologia wschodniosłowiańska

specjalność studiów: filologia rosyjska (studia niestacjonarne)

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Kształtowanie umiejętności posługiwania się prostymi strukturami leksykalno-gramatycznymi, umożliwiającymi formułowanie poprawnych wypowiedzi w zakresie tematyki określonej w programie.

Kształtowanie umiejętności odbioru tekstu pisanego i ustnego w zakresie tematycznym określonym w programie.

Kształtowanie umiejętności tworzenia tekstu w postaci krótkiej i dłuższej wypowiedzi ustnej i pisemnej w zakresie tematycznym określonym w programie.

Kształtowanie umiejętności wnioskowania, negocjowania i uzasadniania swoich opinii w monologu, dialogu i polilogu.

Kształtowanie umiejętności reagowania w określonych sytuacjach językowych.

Kształtowanie umiejętności w zakresie różnych form pracy: indywidualnej i grupowej.

Rozwijanie słuchu fonematycznego i pamięci fonetycznej.

Rozwijanie i ćwiczenie techniki pisania.

Opanowanie zasad wymowy, intonacji i akcentuacji.

Opanowanie zasad ortografii.

Opanowanie struktur morfo-syntaktycznych umożliwiających formułowanie prostych wypowiedzi.

Rozwijanie umiejętności komunikacji i pracy w grupie oraz właściwej postawy i odpowiedniego stosunku do zajęć.

Rozwijanie indywidualnych strategii uczenia się, korzystanie z różnych źródeł informacji, w tym również elektronicznych.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Wykorzystanie wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie nauki języka ojczystego i języków obcych

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Ramowy plan zajęć przedstawiany jest na pierwszych zajęciach w semestrze. Zostaje on także przesłany na zbiorczą skrzynkę mailową każdej grupy.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja

Praca z tekstem

Gra dydaktyczna/symulacyjna

Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)

Metoda ćwiczeniowa

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Praca w grupach

Pełny opis:

Moi bliscy, znajomi, przyjaciele i moja rodzina:

1. sposoby pośredniego i bezpośredniego zapoznania się

2. znajomość z obcokrajowcami (nazwy narodowości)

3. w kręgu rodzinnym (członkowie rodziny, charakter człowieka, czynności życia codziennego, charakterystyka brata lub siostry, sposoby określania wieku człowieka)

Czas wolny. Zainteresowania, hobby.

formy spędzania czasu wolnego, styl życia

Prace domowe

podział obowiązków domowych w rodzinie

Nauka, zawód, szkoła, praca:

1. gdzie i dlaczego się uczymy

2. gdzie i jak pracujemy, przyszły zawód, gdzie i jak odpoczywamy

3. mój plan dnia, sposoby wyrażenia czasu

Wybrane zagadnienia dot. człowieka

1. wygląd zewnętrzny, moda, jak się ubierają Rosjanie,

2. zdrowie – podstawowe schorzenia, ich objawy i leczenie, części ciała, zdrowy styl życia

Świat przyrody

pory roku, prognoza pogody

Podstawowe informacje o Rosji

wybrane informacje o Moskwie i Sankt-Petersburgu, podróżowanie i turystyka

Mieszkanie (miejsce zamieszkania, dom, pokój, akademik):

1. jak my mieszkamy (umeblowanie mieszkania, przeprowadzka, remont)

2. jak spędzamy święta, Nowy Rok (gościnność, przyjęcie gości, dzień urodzin, święta i uroczystości)

3. kuchnia rosyjska

Transport, miasto, hotel:

1. jak korzystać z transportu miejskiego?

2. rodzaje transportu (transport powietrzny, kolejowy, wodny)

3. miasto (zakupy i usługi – rodzaje sklepów, nazwy towarów, sprzedawanie i kupowanie, żywienie – artykuły spożywcze, posiłki, lokale gastronomiczne)

4. pobyt w hotelu, ubezpieczenie

Artykulacja głosek języka rosyjskiego.

Podstawowe modele akcentacyjne w poszczególnych częściach mowy:

Akcent stały i ruchomy w rzeczownikach, przymiotnikach, czasownikach i liczebnikach.

Podstawowe konstrukcje intonacyjne.

Rzeczownik: deklinacja, rodzaj, liczba, przypadek.

Przymiotnik: odmiana twardotematowa, miękkotematowa, mieszana; rodzaj; związek zgody przymiotnika z rzeczownikiem, stopniowanie.

Czasownik: koniugacja, czasy, tryby, aspekt .

Zaimek: osobowy, dzierżawczy, pytający, wskazujący, odmiana.

Liczebniki główne i porządkowe, odmiana.

Przysłówki miejsca, czasu, ilości, sposobu; stopniowanie.

Przyimki i wyrażenia przyimkowe.

Pisownia i interpunkcja; oznaczanie dźwięków rosyjskich na piśmie, alfabet rosyjski.

Pisownia samogłosek pod akcentem i w pozycji nieakceptowanej, po spółgłoskach twardych i miękkich, po twardym i miękkim znaku.

Pisownia przedrostków, grup spółgłoskowych.

Pisownia przyrostków w rzeczownikach, przymiotnikach i przysłówkach.

Pisownia twardego i miękkiego znaku w różnych częściach mowy.

Literatura:

Pado, Успех cz. 1, 2, Warszawa 2002.

Wierieszczagina, Давайте поговорим, Warszawa 1995.

Л.В.Миллер, Л.В.Политова, И.Я.Рыбакова, Жили-были... базовый уровень, Санкт-Петербург, 2008.

О.Н.Короткова, И.В.Одинцова, Загадай желание, Санкт-Петербург, 2006.

И.В. Одинцова, Что вы сказали, Санкт-Петербург 2007.

С.Чернышов, Поехали – русский язык для взрослых, Санкт-Петербург 2002.

D. Dziewanowska, Ćwiczenia z ortografii rosyjskiej, Warszawa 1999.

D. Dziewanowska, Грамматика без проблем, Warszawa 2005.

J. Henzel, E.Szędzielorz, Wymowa i intonacja rosyjska, Warszawa 1997.

Н.Б. Караванова, Слушаем живую русскую речь, Москва 2009.

В.С. Ермаченкова, Слушать и услышать, Санкт-Петербург 2008.

H. Dąbrowska, M. Zybert, Новые встречи 1. Podręcznik. Zakres podstawowy, WSiP, Warszawa 21012.

M. Zybert, Новые встречи 2. Podręcznik. Zakres podstawowy, WSiP, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student/ka:

Opanował podstawowe słownictwo w zakresie tematów określonych w podstawie programowej.

Formułuje wypowiedzi ustne i pisemne poprawne pod względem fonetycznym, ortograficznym, morfosyntaktycznym i leksykalnym w zakresie tematów określonych w podstawie programowej.

Tworzy tekst w postaci krótkiej i dłuższej wypowiedzi ustnej, uwzględniającej:

- opisywanie ludzi, miejsc, przedmiotów, czynności, zjawisk w zakresie tematów określonych w podstawie programowej,

- relacjonowanie wydarzeń,

- przedstawianie i uzasadnianie własnej opinii.

Tworzy tekst w postaci krótkiej i dłuższej wypowiedzi pisemnej, uwzględniającej:

- opisywanie ludzi, miejsc, przedmiotów, czynności, zjawisk,

- relacjonowanie wydarzeń,

- przedstawianie i uzasadnianie własnej opinii.

Umie poprawnie napisać list prywatny, zaproszenie, pocztówkę, opowiadanie, streszczenie i inne.

Wykazuje się umiejętnością adekwatnego reagowania językowego w zakresie mówienia (uczestniczenie w prostej rozmowie, uzyskiwanie, udzielenie lub odmowa informacji, wyjaśnień, pozwoleń).

Stosuje poprawnie, adekwatne do sytuacji komunikacyjnej środki językowe by wyrazić intencję oraz stany emocjonalne.

Rozumie tekst słuchany i potrafi:

1. określić główną myśl i intencję autora

2. wyselekcjonować informacje

3. określić kontekst sytuacyjny

4. streścić tekst wg planu, z użyciem słów-kluczy.

Rozumie tekst czytany i potrafi:

1. określić główną myśl i intencję autora

2. wyselekcjonować informacje

3. określić kontekst sytuacyjny

4. streścić tekst wg planu, z użyciem słów-kluczy.

Rozumie i prawidłowo stosuje podstawowe frazeologizmy i przysłowia w zakresie tematyki określonej w programie.

Zna i poprawnie stosuje konstrukcje intonacyjne w wypowiedziach ustnych oraz tekstach czytanych.

Opanował zasady użycia konstrukcji intonacyjnych w wypowiedziach ustnych oraz tekstach czytanych.

Recytuje krótkie teksty.

Poprawnie czyta teksty i dialogi na głos, potrafi przeprowadzić nieprzygotowane wcześniej dialogi.

Potrafi prawidłowo zastosować akcent w poszczególnych częściach mowy w wypowiedziach i czytanych tekstach.

Rozumie i prawidłowo stosuje wprowadzone zasady gramatyczne, ortograficzne i interpunkcyjne w tekstach pisanych.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowe kryteria:

- obecność na zajęciach,

- aktywny udział i zaangażowanie w trakcie zajęć,

- przygotowanie do zajęć (wykonywanie zadań domowych, opracowywanie zadanych treści i zagadnień),

- terminowe przygotowywanie i oddawanie prac pisemnych (wypracowań, zadań dodatkowych),

- pozytywne oceny z testów i kolokwiów (student ma prawo do poprawy ocen z testów),

- zaliczenie kolokwium semestralnego.

Skala ocen / Kryteria oceniania

ocena bardzo dobry (bdb; 5,0):

kryterium ilościowe: przynajmniej 96%

kryterium jakościowe: zakładane efekty uczenia się zostały w pełni osiągnięte. Dopuszczalne są pojedyncze nieścisłości, które nie mają istotnego znaczenia dla osiągnięcia ocenianego /-ych efektu /-ów uczenia się określonych dla przedmiotu/modułu

ocena dobry plus (+db; 4,5):

kryterium ilościowe: przynajmniej 91% i mniej niż 96%

kryterium jakościowe: zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi błędami, o małym znaczeniu merytorycznym.

ocena dobry (db; 4,0):

kryterium ilościowe: przynajmniej 81% i mniej niż 91%

kryterium jakościowe: zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem niezbyt poważnych błędów lub/i pojedynczymi niedociągnięciami.

ocena dostateczny plus (+dst; 3,5):

kryterium ilościowe: przynajmniej 73% i mniej niż 81%

kryterium jakościowe: zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z istotnymi błędami i/lub brakami.

ocena dostateczny (dst; 3,0):

kryterium ilościowe: przynajmniej 61% i mniej niż 73%

kryterium jakościowe: zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z poważnymi błędami i/lub brakami (tj. minimalny akceptowalny poziom osiągnięcia efektów uczenia się)

ocena niedostateczny (ndst; 2,0):

kryterium ilościowe: poniżej 61%

kryterium jakościowe: zakładane efekty uczenia się nie zostały osiągnięte

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 106 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Edyta Fedorushkov, Dmitrii Lukianov, Hubert Patrzykąt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 106 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Irina Lorenc, Dmitrii Lukianov, Hubert Patrzykąt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 100 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Irina Lorenc, Hubert Patrzykąt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)