Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka rosyjskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJR-56
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka rosyjskiego
Jednostka: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskich
Grupy: filologia rosyjsko-angielska, studia stacjonarne licencjackie, semestr 5
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla etapu r3-X-S1-RosUkr w sem. zimowym
Przedmioty dla programu X-S1x-LSROS3X
Przedmioty dla programu X-S1x-RosX
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 LUB 6.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

kierunek studiów: filologia wschodniosłowiańska

specjalności studiów:

- filologia rosyjska

- filologia rosyjska z filologią angielską

- filologia rosyjska z filologią ukraińską

- filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

doskonalenie sprawności rozumienia ze słuchu w języku rosyjskim jako obcym: rozumienie różnorodnych tekstów autentycznych (wywiadów, audycji radiowych i telewizyjnych, programów naukowych, dyskusji, przemówień, wykładów)

doskonalenie sprawności rozumienia ze słuchu w języku rosyjskim jako obcym: rozumienie wypowiedzi ustnej jako całości oraz umiejętność wychwycenia konkretnych informacji potrzebnych do sformułowania wniosków

rozwijanie umiejętności posługiwania się płynnie złożonymi konstrukcjami i szerokim zakresem słownictwa, umożliwiającymi swobodną i efektywną komunikację w mowie i piśmie

doskonalenie umiejętności wyrażania opinii oraz uczestnictwo w dyskusji z uwzględnieniem odpowiedniego stylu wypowiedzi

kształtowanie umiejętności tworzenia długich, płynnych, logicznych, bogatych i spójnych pod względem treści wypowiedzi ustnych oraz pisemnych (wypracowanie), z wykorzystaniem zasad leksykalno-gramatycznych, interpunkcyjnych, ortograficznych i stylistycznych, a także z uwzględnieniem specyfiki dyskursu (naukowy, funkcjonalny)

wyksztalcenie umiejętności pracy z tekstem naukowym

kształtowanie i doskonalenie umiejętności tworzenia różnorodnych tekstów, w tym adnotacji, referatu, konspektu, rozprawki.

doskonalenie sprawności czytania ze zrozumieniem różnego typu tekstów pisanych zawierających złożone struktury gramatyczno-leksykalne; doskonalenie techniki i poprawności czytania

kształtowanie umiejętności analizy tekstów naukowych pod względem strukturalnym i językowym

doskonalenie umiejętności komunikowania się w parach i grupie; doskonalenie kompetencji międzykulturowej

doskonalenie umiejętności komunikacji i pracy w grupie oraz odpowiedniego stosunku do zajęć

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

sprawności językowe i komunikacyjne w zakresie materiału leksykalnego, gramatycznego, fonetycznego i ortograficznego zgodne z podstawą programową PNJR dla roku I.

Wiedza z gramatyki oraz składni języka rosyjskiego według programu nauczania.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Ramowy plan zajęć przedstawiany jest na pierwszych zajęciach w semestrze. Zostaje on także przesłany na zbiorczą skrzynkę mailową każdej grupy.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja

Praca z tekstem

Gra dydaktyczna/symulacyjna

Metoda ćwiczeniowa

Metoda projektu

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Praca w grupach

Praca w parach

Pełny opis:

MÓWIENIE, SŁUCHANIE:

Tematy:

- Aktualne wydarzenia i problemy rzeczywistości: społeczne, ekonomiczne, kulturowe (na podstawie aktualnych tekstów pisanych i mówionych zaczerpniętych ze środków masowego przekazu)

- Wybory

Słuchanie: rozwijanie słuchu i pamięci, słuchanie wywiadów, audycji radiowych i telewizyjnych, programów naukowych, dyskusji, przemówień, wykładów, piosenek, talk-show itd.

PISANIE:

Temat: Tekst jako podstawa działalności naukowej filologa

- jak napisać konspekt, adnotację i referat;

- praca z tekstem naukowym: wyszczególnienie wyrazów kluczowych, ułożenie planu odtwórczego (na podstawie istniejącego tekstu), analiza i poprawianie tekstu (przekształcenie, transformacja zdań/poszczególnych fragmentów tekstów tak, aby otrzymać logiczne i poprawne zdanie/fragment tekstu).

Tematy: Aktualne wydarzenia i problemy rzeczywistości: społeczne, ekonomiczne; Wybory

- jak napisać rozprawkę;

- redagowanie tekstu rozprawki (wybrane aspekty): podział tekstu na akapity itd., zastosowanie cytatów, poprawianie tekstu pod względem spójności i logiki.

GRAMATYKA (z elementami stylistyki):

Tematy:

1. Odmiana imion, nazwisk i imion odojcowskich. Używanie nazwisk w tekstach naukowych z przyimkiem albo bez przyimka (согласно М. А. Шелякину, вслед за М. А. Шелякиным, по утверждению М. А. Шелякина, с точки зрения М. А. Шелякина и под.);

2. używanie wyrazów какой – который;

3. strona bierna i czynna czasownika; imiesłowy przymiotnikowe; krótsza forma imiesłowów przymiotnikowych biernych;

5. tworzenie przysłówkowych imiesłowów współczesnych i uprzednich. Imiesłowy przysłówkowe w zdaniu.

ORTOGRAFIA:

Tematy:

1. Pisownia wielkiej i małej litery;

2. pisownia przymiotników dzierżawczych na -ск-, -ский, -ов, -ев, -ин (Пушкинские чтения, пушкинский стиль, Далев словарь, Катин котёнок, тургеневские «Записки охотника»);

2. pisownia wyrazów złożonych z liczebnikami pisanymi cyframi; liczebniki porządkowe a dodawanie końcówek (1-го мая, 2-й вагон);

4. pisownia przyrostków -n-/ -nn- w przymiotnikach, przysłówkach, imiesłowach przymiotnikowych;

5. pisownia partykuł nie/ ni z różnymi częściami mowy;

6. używanie wybranych przyimków właściwych (кроме, между, из-за) i wtórnych (относительно, вслед за, независимо от, ввиду, в силу, вследствие, благодаря, несмотря на и др.);

7. fakultatywnie: pisownia wybranych wyrazów złożonych; pisownia przyimków; pisownia przysłówków.

INTERPUNKCJA:

Przecinek

1. Przecinek w zdaniach ze spójnikami podwójnymi (если... то, хотя... но, так как... то, едва... как, лишь только... как);

2. przecinek w wyrażeniach porównawczych

3. przecinek przy wyrazach i zdaniach wtrąconych;

4. przecinek przy imiesłowach przymiotnikowych;

5. przecinek przy imiesłowach przysłówkowych;

6. przecinek w zdaniu złożonym podrzędnie.

Średnik

1. Średnik w rozbudowanych wypowiedzeniach złożonych;

2. średnik zastosowany do oddzielania pojedynczych zdań.

Dwukropek

1. Dwukropek a wyliczenie szczegółów.

Myślnik

1. Pojedyncze użycie myślnika.

Cytowanie

1. Oznaczanie cytatów.

Fakultatywnie: Nawiasy i wypowiedzi uzupełniające lub objaśniające tekst główny

CZYTANIE:

Tematy: Aktualne wydarzenia i problemy rzeczywistości: społeczne, ekonomiczne; Wybory; Tekst jako podstawa działalności naukowej filologa

Czytanie tekstów ze zrozumieniem, dialogów, monologów zróżnicowanych pod względem stylu, typu i gatunku. Czytanie tekstów z wykorzystaniem techniki „brzęczącego czytania”.

Literatura:

Zalecana literatura (DO WYBORU, do wykorzystania podczas przygotowania do egzaminu, zaliczenia, przy pisaniu prac semestralnych/rocznych):

- Н. Н. Рогозная, Читаем тексты по специальности. Лингвистика, Санкт-Петербург 2010.

- А. Родимкина, З. Райли, Н. Ландсман, Россия сегодня, Warszawa 2003.

- А. Махнач, Из первых уст. Русский язык для продвинутого уровня, Warszawa 2009.

- С. И. Дерягина, Е. В. Мартыненко, И. И. Гадалина, В газетах пишут. Учебное пособие для иностранцев, изучающих русский язык, Москва 2001.

- Л. И. Москвитина, В мире новостей, Санкт-Петербург 2009.

- N. Kowalska, D. Samek, Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego, Warszawa 2004.

- Z. Burnewicz, L. Górska, Z. Nowożenowa, Ćwiczenia ze stylistyki i kultury języka rosyjskiego, Gdańsk 2002.

- Ю. Л. Туманова, В. Г. Бойко, Упражнения и тексты для обучения профессиональной научной речи, Москва 1997.

- А. Л. Бердичевский, Н. Н. Соловьёва, Русский язык: сферы обучения. Учебное пособие по стилистике для студентов-иностранцев, Москва 2002.

- И. А. Сокольчик, Русский язык. Синтаксис и пунктуация в тестах, Минск 2010.

- M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską?, Kraków 2005.

- Inne materiały autorskie (podręczniki, czasopisma, artykuły popularno-naukowe).

- S. Karolak, Słownik frazeologiczny rosyjsko-polski, Warszawa 1998, tom I i II.

- М. А. Шелякин, Справочник по русской грамматике, Москва 1993.

- Д. Э. Розенталь, Справочник по русскому языку. Управление в русском языке, Москва 2003.

- A. Mirowicz, I. Dulewiczowa, I. Grek-Pabisowa, I. Maryniakowa, Wielki słownik rosyjsko-polski, Warszawa 1999, tom I i II.

- D. Hessen, R. Szypuła, Wielki słownik polsko-rosyjski, Warszawa1998, tom I i II.

- И. Б. Голуб, Упражнения по стилистике русского языка, Москва 2001.

- Л.З. Голованова, Пособие по научному стилю речи, Москва 1980.

- С. А. Хавронина, Г.Ф. Жидкова, Пособие по развитию навыков научной речи. Для иностранных студентов-филологов, Москва 1985.

- С. А. Хавронина, О.А. Крылова, Обучение иностранцев порядку слов в русском языке, Москва 1989.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student /ka:

ma uporządkowaną wiedzę na temat struktury i funkcji języka rosyjskiego, która jest zorientowana na zastosowanie praktyczne

rozumie teksty autentyczne i wypowiedzi ustne, które potrafi prawidłowo analizować i interpretować

ma opanowaną technikę czytania oraz posiada umiejętność czytania ze zrozumieniem złożonych tekstów pisanych

potrafi skutecznie posługiwać się złożonymi konstrukcjami i szerokim zakresem słownictwa w mowie i piśmie w celu wyrażenia opinii oraz uczestnictwa w dyskusji z uwzględnieniem odpowiedniego stylu wypowiedzi

umie samodzielnie tworzyć długie, logiczne wypowiedzi (zarówno ustne jak i pisemne) z uwzględnieniem specyfiki dyskursu oraz zasad leksykalno-gramatycznych, interpunkcyjnych i stylistycznych

potrafi pracować z tekstem naukowym: samodzielnie wyszukiwać, analizować, interpretować i selekcjonować informację, a także tworzyć teksty własne wykorzystując zdobytą wiedzę

posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych oraz wystąpień ustnych o właściwej strukturze, kompozycji, budowie i argumentacji w języku rosyjskim

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowe kryteria:

‒ obecność na zajęciach,

‒ aktywny udział i zaangażowanie w trakcie zajęć,

‒ pozytywne oceny z testów i kolokwiów (student ma prawo do poprawy niedostatecznej oceny z testów),

‒ zaliczenie kolokwium semestralnego,

‒ przygotowanie zadań domowych (2 za nieprzygotowanie),

‒ przygotowanie prezentacji, ocena całego procesu.

Skala ocen / Kryteria oceniania

ocena bardzo dobry (bdb; 5,0):

kryterium ilościowe: przynajmniej 96%

kryterium jakościowe: zakładane efekty uczenia się zostały w pełni osiągnięte. Dopuszczalne są pojedyncze nieścisłości, które nie mają istotnego znaczenia dla osiągnięcia ocenianego /-ych efektu /-ów uczenia się określonych dla przedmiotu/modułu

ocena dobry plus (+db; 4,5):

kryterium ilościowe: przynajmniej 91% i mniej niż 96%

kryterium jakościowe: zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z nielicznymi błędami, o małym znaczeniu merytorycznym.

ocena dobry (db; 4,0):

kryterium ilościowe: przynajmniej 81% i mniej niż 91%

kryterium jakościowe: zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z szeregiem niezbyt poważnych błędów lub/i pojedynczymi niedociągnięciami.

ocena dostateczny plus (+dst; 3,5):

kryterium ilościowe: przynajmniej 73% i mniej niż 81%

kryterium jakościowe: zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z istotnymi błędami i/lub brakami.

ocena dostateczny (dst; 3,0):

kryterium ilościowe: przynajmniej 61% i mniej niż 73%

kryterium jakościowe: zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte z poważnymi błędami i/lub brakami (tj. minimalny akceptowalny poziom osiągnięcia efektów uczenia się)

ocena niedostateczny (ndst; 2,0):

kryterium ilościowe: poniżej 61%

kryterium jakościowe: zakładane efekty uczenia się nie zostały osiągnięte

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksander Gazarian, Natalia Królikiewicz, Krzysztof Tyczko, Anna Żebrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksander Gazarian, Natalia Królikiewicz, Irina Lorenc, Roman Szubin, Anna Żebrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Natalia Kaźmierczak, Natalia Królikiewicz, Roman Szubin, Justyna Woszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Natalia Kaźmierczak, Natalia Królikiewicz, Olga Makarowska, Roman Szubin, Weronika Terno-Jeleńska, Justyna Woszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)