Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - czytanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJHcz-4LH-46
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - czytanie
Jednostka: Instytut Języków i Literatur Romańskich
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu S1-FHI
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 0.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia hiszpańska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Osiągniecie poziomu B2+ według europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

Udoskonalenie zaawansowanego użycia zasobów leksykalnych i argumentacji na tematy złożone i abstrakcyjne.

Wyrobienie umiejętności rozumienia złożonych artykułów prasowych i tekstów publicystycznych.

Zapoznanie studentów ze słownictwem typowym dla stylu prasowego, publicystycznego i związanego z życiem politycznym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym.

Zapoznanie studentów z faktami dotyczącymi aktualnych wydarzeń z życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego Hiszpanii.

Udoskonalenie umiejętności dyskusji na tematy związane z życiem politycznym, społecznym i kulturalnym współczesnej Hiszpanii.


Skrócony opis:

Przedmiot jest częścią złożonego modułu PNJH i dotyczy lektury krytycznej tekstów prasowych na tematy współczesnego życia politycznego, społecznego i ekonomicznego Hiszpanii, prowadzenia debat oraz przygotowywania prezentacji na wybrane tematy.

Pełny opis:

Przedstawienie rynku prasowego i medialnego w Hiszpanii, przegląd aktualnej prasy, omówienie słownictwa prasowego, lektura artykułów związanych z tematem, dyskusja na temat za i przeciw prasy papierowej i internetowej.

Opisanie sceny politycznej w Hiszpanii: monarchia, parlament i partie polityczne, rola króla, komentarz najświeższych doniesień prasowych związanych z polityką.

Przedstawienie problemów związanych z imigracją: wady i zalety z perspektywy elit politycznych, rozwoju gospodarczego i zwykłych obywateli. Lektura kilku artykułów przedstawiających zjawisko z różnych punktów widzenia, debata na temat.

System edukacyjny w Hiszpanii, a system edukacyjny w Polsce, podstawowe różnice i problemy. Lektura wywiadu z lektorką języka polskiego na Uniwersytecie w Madrycie oraz artykułu o aktualnej sytuacji edukacji w Hiszpanii.

Przedstawienie głównych problemów autonomii regionalnych, prezentacje studentów.

Przedstawienie problemów związanych ze środowiskiem naturalnym z punktu widzenia rządu i organizacji ekologicznych. Lektura kilku artykułów przedstawiających temat z różnych punktów widzenia, debata końcowa.

Przedstawienie aktualnej sytuacji gospodarczej, rynku pracy, etc. Komentarz najświeższych doniesień prasowych na ten temat.

Omówienie podstawowych problemów rynku turystycznego w Hiszpanii z perspektywy rządu, organizacji ekologicznych i zwykłych obywateli. Lektura trzech artykułów przedstawiających temat z trzech różnych perspektyw. Debata z podziałem na role w trzech grupach.

Omówienie różnych aspektów życia religijnego w Hiszpanii oraz związków i konfliktów na linii Kościół-państwo. Lektura kilku artykułów, debata końcowa.

Omówienie aktualnych wydarzeń z życia kulturalnego Hiszpanii: festiwale filmowe, nowości wydawnicze, wystawy. Prezentacje studentów.

Literatura:

Prasa drukowana i elektroniczna (m.in.: El País, La Vanguardia, El Periódico, ABC, El Mundo, El Diario)

Efekty uczenia się:

- czyta ze zrozumieniem artykuły, reportaże i inne teksty publicystyczne w których piszący prezentują określone stanowiska i poglądy.

- potrafi streszczać informacje z różnych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia.

- umie przygotować prezentację grupową na dany temat korzystając z różnych źródeł prasowych oraz innych mediów we współpracy z innymi studentami.

- prowadzi złożoną dyskusję na tematy związane z życiem politycznym, społecznym i kulturalnym współczesnej Hiszpanii, precyzyjnie formułując swoje myśli i poglądy.

Metody i kryteria oceniania:

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Fernandez
Prowadzący grup: Joanna Fernandez
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Fernandez
Prowadzący grup: Joanna Fernandez
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Xavier Pascual Lopez, Judyta Wachowska
Prowadzący grup: Judyta Wachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Xavier Pascual Lopez, Judyta Wachowska
Prowadzący grup: Judyta Wachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)