Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka angielskiego, ge

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJAge-16 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka angielskiego, ge
Jednostka: Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
Grupy: filologia rosyjsko-angielska, studia stacjonarne licencjackie, semestr 1
filologia ukraińska z filologią angielską, studia stacjonarne, I stopnia, semestr 1
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia rosyjska z filologią angielską

filologia ukraińska z filologią angielską

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

1. Rozszerzanie zasobu słownictwa z wybranych zakresów tematycznych na poziomie średnio zaawansowanym wyższym.

2. Rozwijanie umiejętności skutecznej komunikacji.

3. Rozwijanie umiejętności czytania tekstów angielskojęzycznych.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Poziom znajomości języka angielskiego B2

Pomyślne przejście rekrutacji na studia 1. stopnia na kierunek filologia rosyjska z filologią angielską lub filologia ukraińska z filologią angielską w UAM

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

strony www. WA PNJA / WA Moodle (zakładki dla filologii rosyjskiej z filologią angielską)

http://elearning.wa.amu.edu.pl/moodle/course/view.php?id=17 (chronione hasłem)

Pełny opis:

Słownictwo związane z blokami tematycznymi: Rodzina i osobowość; czasownik posiłkowy "have", Praca i sukces; spójniki, Nauka języków obcych; zaimki, Wspomnienia z dzieciństwa; czasy oraz formy wyrażające przeszłość, Czasowniki modalne oraz określenia wyrażające przypuszczenie, Książki i filmy

Ćwiczenia rozwijające spontaniczne i przygotowane wypowiedzi ustne w ramach zdefiniowanych bloków tematycznych

Czytanie i analizowanie krótkich autentycznych tekstów w ramach zdefiniowanych bloków tematycznych

Ekspozycja na różnorodne anglojęzyczne multimedialne materiały audiowizualne

Literatura:

Latham-Koenig, Ch. – C. Oxenden – J. Lambert. 2015. English File Advanced 3rd Edition. Oxford: Oxford University Press (Student’s Book with DVD-ROM, Workbook, and Teacher’s Book)

Sim, D.D. and B. Laufer-Dvorkin. 1984. Vocabulary Development. Collins ELT.

Vince, M. 1994. Advanced Language Practice. Heinemann.

McCarthy, M. and F. O’Dell. 2001. English Vocabulary in Use. Upper-intermediate. Cambridge University Press.

McCarthy, M. and F. O’Dell. 2005. English Collocations in Use. Cambridge University Press.

Maurer, J. 2000. Focus on Grammar. Advanced. Pearsons ESL

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

- potrafi prawidłowo posługiwać się szerokim zasobem słownictwa z wybranych zakresów tematycznych na poziomie średnio zaawansowanym wyższym.

- potrafi formułować przejrzyste, poprawne językowo i płynne wypowiedzi ustne na tematy ogólne.

- czyta ze zrozumieniem krótkie autentyczne teksty o tematyce ogólnej.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin z praktycznej znajomości języka angielskiego po dwóch semestrach nauki, składający się z części pisemnej - akapit i test gramatyczno-leksykalny oraz części ustnej - rozmowa z komisją egzaminacyjną na zadany temat. Studenci odpowiadają na pytania, które zostały im wcześniej przedstawione przez prowadzących zajęcia. Egzamin ustny PNJA na I roku sprawdza następujące sprawności językowe: wymowę (dystynktywne brytyjskie lub amerykańskie cechy), poprawność gramatyczna wypowiedzi ustnej, słownictwo, logiczność i płynność wypowiedzi. Studenci musza uzyskać co najmniej 60% z każdego komponentu aby pomyślnie zdać egzamin PNJA.

Skala ocen:

• bardzo dobry (bdb; 5,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty;

• dobry plus (+db; 4,5): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z pewnymi błędami lub nieścisłościami;

• dobry (db; 4,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych mniej istotnych aspektów;

• dostateczny plus (+dst; 3,5): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów lub z istotnymi nieścisłościami;

• dostateczny (dst; 3,0): osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych ważnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami;

• niedostateczny (ndst; 2,0): brak osiągnięcia przez studenta zakładanych efektów kształcenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Domińska, David Leonard
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Domińska, Aleksandra Jankowska, David Leonard
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Balas
Prowadzący grup: Anna Domińska, Aleksandra Jankowska, David Leonard
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Domińska, Katarzyna Jędrzejewska-Pyszczak, David Leonard
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.