Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka pisma japońskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-NPJU-13
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauka pisma japońskiego
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Japonistyka

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Zapoznanie uczestników zajęć z pisownią i odczytaniem kolejnych 200 znaków kanji z listy jōyōkanji (lista podstawowych znaków kanji).

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość znaków od 1 do 1300 z listy jōyōkanji (lista podstawowych znaków kanji).

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Praca z tekstem

Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)

Metoda ćwiczeniowa

Praca w grupach

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Praca własna studenta*

Przygotowanie do zajęć 10

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp. 10

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 20

Testy zaliczeniowe 20


SUMA GODZIN 90

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 3


Pełny opis:

Przykładowe treści dla przedmiotu:

Pisownia i wymowa 200 kolejnych znaków z listy jōyōkanji.

Tłumaczenie złożeń z poznanymi znakami.

Praca z tekstem (samodzielna i w grupach).

Literatura:

• Autorskie materiały przygotowane przez wykładowców japonistyki UAM

• Strona WEB: http://kakijun.main.jp/

Efekty uczenia się:

Student/ka:

Zna pisownię i wymowę kolejnych 200 znaków z listy jōyōkanji wraz z zapisem kolejności kresek.

Odczytuje znaki kanji występujące samodzielnie jak i w złożeniach z innymi znakami; zna odczytania japońskie i sino japońskie.

Tłumaczy teksty zawierające poznane znaki: z języka japońskiego na język polski oraz z języka polskiego na język japoński

(czyta ze zrozumieniem teksty wymagające znajomości języka japońskiego na poziomie średniozaawansowanym oraz w sumie 1500 znaków kanji).

Korzysta ze źródeł tekstowych oraz elektronicznych w celu opracowania nieznanych wcześniej znaków.

Dostrzega relację między systematyczną pracą, której wymaga nauka ideogramów, a osiąganymi wynikami oraz potrafi przez całe życie samodzielnie poszerzać kompetencje językowe, poznawać i opanowywać nowe narzędzia komunikacji, a także ukierunkować innych w tym zakresie.

Jest gotów do krytycznego konsultowania problemów, których nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać, z przedstawicielami odpowiednich dziedzin naukowych w celu ich krytycznej interpretacji oraz poszukiwania rozwiązań praktycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne

Test

Praca na zajęciach

Skala ocen:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje

dobry (db; 4,0): dobra wiedza, umiejętności i kompetencje

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje, ale ze znacznymi niedociągnięciami

dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje, ale z licznymi błędami

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grażyna Kramm
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grażyna Kramm
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grażyna Kramm
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)