Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język niemiecki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-NIEMPRNJI-MF-36
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Nauka języków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki
Jednostka: Instytut Etnolingwistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu S1-FIbl
Przedmioty dla programu X-S1x-BLOTEWX
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia – filologia koreańska , filologia wietnamsko-tajska, filologia węgierska, filologia nowogrecka, filologia litewska, filologia indonezyjsko-malajska, filologia łotewska, filologia fińska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przedmiotem zajęć jest praktyczna nauka języka niemieckiego. Student doskonali sprawności językowe na poziomie średniozaawansowanym; po zakończeniu kursu student osiąga poziom biegłości minimum B2+.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

Praktyczna nauka języka niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym

Pełny opis:

Słownictwo z następujących tematów: Sport, Mode, Leute, Sprache, Städte, Konsum, Zukunft, Berufe, Aktuelles

Zagadnienia gramatyczne: Komparation der Adjektive und Adverbien, Partizip I, II, werden mit Infinitiv, Rektion der Adjektive, Wortbildung, Nebensätze, Rektion der Verben, Negationen nichts, kein, nicht

Lektura: krótkie formy prozatorskie odpowiadające poziomowi B2

Podstawowe reguły dot. fonetyki j. niemieckiego

Literatura:

Podstawowa: em neu 2008, Brückenkurs Kap. 9-10, Hauptkurs Kap. 1-6, Siegfried Lenz: Lehmann’s Erzählungen oder so schön war mein Markt

Efekty uczenia się:

Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach pisanych na tematy konkretne i abstrakcyjne

Rozumie dyskusję i inne teksty mówione na tematy konkretne i abstrakcyjne

Potrafi porozumiewać się płynnie i spontanicznie – również z rodzimym użytkownikiem j. niemieckiego – w stylu dostosowanym do kontekstu oraz z db

Potrafi formułować przejrzyste i spójne wypowiedzi pisemne w szerokim zakresie tematów, z dbałością o poprawność językową; potrafi zredagować ćwiczone formy pisemne w stylu dostosowanym do kontekstu sytuacyjnego

Opanował poprawną wymowę i intonację zdaniową j. niemieckiego

Ma poszerzoną wiedzę o krajach niemieckiego obszaru językowego

ałością o poprawność wypowiedzi

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wszystkich testów cząstkowych, zaliczenie lektury obowiązkowej, ustnych prezentacji, wypracowań, możliwe 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze, końcowa ocena na podstawie wyniku egz. końcowego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Kalecińska, Joachim Stephan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)