Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-N15-SM-14 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: Filologia, specjalność lingwistyka stosowana, studia stacjonarne II stopnia, semestr 1
lingwistyka stosowana (język angielski z niemieckim), studia stacjonarne II stopnia, semestr 1
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Lingwistyka stosowana dla wszystkich specjalności

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

• zdobycie wiedzy o metodologii pracy naukowej w dziedzinie wybranej specjalizacji;

• zdobycie pogłębionej wiedzy ogólnej z zakresu wybranej specjalizacji

• nabycie umiejętności wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcjonowania i integrowania informacji z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułowania na tej podstawie krytycznych sądów w dziedzinie wybranej specjalizacji

• nabycie umiejętności badawczych obejmujących analizę prac innych autorów, syntezę różnych poglądów, dobór metod, opracowanie i prezentację wyników w formie pisemnej i ustnej

• nabycie umiejętności samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy oraz swoich umiejętności badawczych

• wykształcenie umiejętności upowszechniania wiedzy o danej dziedzinie

• wykształcenie umiejętności posługiwania się zaawansowanymi technologiami informacyjnymi przy wykonaniu konkretnych zadań badawczych


Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

NIe dotyczy

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

różne w zależności od specjalizacji

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Literatura przedmiotu i materiały prowadzącego

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Wykład konwersatoryjny

Dyskusja

Praca z tekstem

Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)

Metoda badawcza (dociekania naukowego)

Metoda projektu

Praca w grupach


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Przygotowanie do zajęć 30

Czytanie wskazanej literatury 30

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp. 30

Przygotowanie projektu 60SUMA GODZIN 180

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 6


Skrócony opis:

Zagadnienia pracy naukowej w dziedzinie wybranej specjalizacji

Pełny opis:

Główne metody badań w naukach humanistycznych

Metodologia badań w zakresie danej specjalizacji - wprowadzenie

Analiza danych empirycznych - wprowadzenie

Interpretacja danych empirycznych - wprowadzenie

Wprowadzenie do edycji tekstu w pracy magisterskiej, powtórzenie cech dyskursu akademickiego

Literatura:

Listy dla danej specjalizacji u prowadzących zajęcia. Aktualizowane na bieżąco zgodnie z tematyką indywidualnych projektów badawczych.

Dawson, C. 2009. Introduction to research methods. A practical guide for anyone undertaking a research project. Howtobooks

Murray, N., Hughes,G. 2008. Writing up your university assignments and research Project. A practical handbook. Open University Press

Wray, A., Trott, K., A. Bloomer. 1998. Projects in linguistics. New York: Arnold

Przykładowa lista na specjalizacji glottodydaktycznej:

Butzkamm, W. 2004. Lust zum Lernen. Lust zum Lehren. Tuebingen: Francke.

Dakowska, M. 2007. Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych. W-wa: PWN.

Roche, J. 2008. Fremdsprachenerwerb. Fremdsprachendidaktik. Tuebingen: Francke.

Wilczyńska, W., Michońska-Stadnik A. 2010. Metodologia badań w glottodydaktyce. Kraków

Przykładowa lista dla specjalizacji tłumaczeniowej:

Brinker, K. 2010. Linguistische Textanalyse. Eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden. Erich Schmidt Verlag. Berlin.

Dijk van, J. 2010. Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.

Gansel, Ch. / Jürgens, F. 2009. Textlinguistik und Textgrammatik. Vandenhoeck & Ruprecht. Göttingen.

Grucza S., 2004, Od lingwistyki tekstu do lingwistyki tekstu specjalistycznego, KJS, Warszawa.

Grucza S., 2008, Lingwistyka języków specjalistycznych, Euro-Edukacja, Warszawa.

Grzenia, J. 2006. Komunikacja językowa w Internecie. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.

Handke, K. 2009. Socjologia języka. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.

Henne, H./ Rehbock, H. 2001. Einführung in die Gesprächsanalyse. Walter de Gruyter. Berlin/New York.

Hickethier, K. 2010. Einführung in die Medienwissenschaft. J.B.Metzler. Stuttgart/Weimar.

Hoffmann L., Kalverkämper H., Wiegand H.E. (red.), 1998, Fachsprachen. Ein internationales Handbuch zur Fachsprachenforschung und Terminologiewissenschaft, T. 1, 2, Berlin –Nowy Jork.

Kessel, K. / Reimann, S. (2008). Basiswissen Deutsche Gegenwartssprache. A.Francke UTB. Tübingen und Basel.

Kielar B., Grucza S. (red), 2003. Języki specjalistyczne 3. Lingwistyczna identyfikacja tekstów specjalistycznych, Warszawa.

Lukszyn J., Zmarzer W., 2006, Teoretyczne podstawy terminologii, Warszawa.

Maciejewski, M. 2009. Gatunki hipertekstu w perspektywie tekstologicznej. Analiza na przykładzie internetowych prezentacji przedsiębiorstw. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań.

Meibauer, J. 2008. Pragmatik. Stauffenbrug. Tübingen.

Neuland, E. 2008. Jugendsprache. A.Francke UTB. Tübingen und Basel.

Roelcke T., 1999, Fachsprachen. Neuburg

Schwitalla, J. 1997. Gesprochenes Deutsch. Eine Einführung. Erich Schmidt Verlag. Berlin.

Teplan, A. 2005. Kommunikation im Chat. Grundlagen - Instrumente - Bewertung. VDM Verlag Dr. Müller. Berlin.

Zmarzer W., 2008, Typologia tekstów specjalistycznych, (w:) Podstawy technolingwistyki I, Lukszyn Jerzy (red.), Euro-Edukacja, Warszawa, s. 225-235.

Efekty uczenia się:

zna w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną badań nad kontekstami kulturowymi języka oraz badań w odniesieniu do społecznych i indywidualnych uwarunkowań funkcjonowania języka i poprawnie formułuje zagadnienia badawcze z językoznawstwa stosowanego lub empirycznego i dobierać właściwe metody i narzędzia badawcze, uznając znaczenie wiedzy językowej i językoznawczej w rozwiązywaniu problemów związanych z komunikacją międzyludzką;

potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy w dziedzinie wybranej specjalizacji w sposób twórczy ale i odpowiedzialny;

potrafi bardzo dobrze i krytycznie analizować prace innych autorów, przeprowadzić syntezę różnych poglądów, dokonać doboru metod, opracować i zaprezentować wyniki w formie pisemnej i ustnej;

potrafi planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, doskonalić zdobyte umiejętności oraz ukierunkować innych w tym zakresie;

zna podstawowe pojęcia i zasady prawa autorskiego oraz zdaje sobie sprawę z konieczności ochrony zasobów własności intelektualnej, zasad etyki pracy z zasobami językowymi i stosuje je przy pisaniu tekstów akademickich w sposób twórczy ale i odpowiedzialny

zna możliwości zastosowania współczesnej technologii w badaniach nad mową i językiem i potrafi je wykorzystywać w sposób twórczy ale i odpowiedzialny

Metody i kryteria oceniania:

Test

Projekt

Esej

Raport

Prezentacja multimedialna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sylwia Adamczak-Krysztofowicz, Magdalena Aleksandrzak, Małgorzata Bielicka, Marcin Maciejewski, Izabela Prokop, Danuta Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sylwia Adamczak-Krysztofowicz, Joanna Kubaszczyk, Aleksandra Matulewska, Agnieszka Nowicka, Alicja Sakaguchi, Danuta Wiśniewska, Stephan Wolting
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Maciejewski
Prowadzący grup: Sylwia Adamczak-Krysztofowicz, Magdalena Aleksandrzak, Marcin Maciejewski, Aleksandra Matulewska, Aldona Sopata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Maciejewski
Prowadzący grup: Aleksandra Matulewska, Alicja Sakaguchi, Aldona Sopata, Danuta Wiśniewska, Stephan Wolting
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.